Kurs rachunkowości budżetowej

Kurs z rachunkowości budżetowej przedstawia elementy rachunkowości budżetowej poparte przepisami w zakresie rachunkowości oraz ustaw i rozporządzeń finansów publicznych.
Omówione zagadnienia, poprzez poszczególne panele, w sposób przejrzysty, systematyczny oraz praktyczny mają na celu usystematyzowanie wiedzy z rachunkowości budżetowej, są także poparte różnorodnymi interpretacjami.
Kurs składa się z 6 zjazdów. Można zapisać się na cały kurs lub poszczególne zjazdy (jeden lub więcej).

Terminy i czas trwania zjazdów

Zjazd I - Zamknięcie roku: 04.02.2022 od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Zjazd II - Sprawozdawczość budżetowa: 11.02.2022 od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Zjazd III - Zaangażowanie wydatków: 18.02.2022 od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Zjazd IV - Inwentaryzacja: 25.02.2022 od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Zjazd V - Polityka rachunkowości: 04.03.2022 od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Zjazd VI - Dyscyplina finansów pub.: 11.03.2022 od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)

Metodyka
• dyskusja
• prezentacja
• warsztat
• wykład

Grupa docelowa: Adresatami kursu są osoby pracujące w komórkach finansowo-księgowych, które chcą zgłębić i poszerzyć wiedzę na temat rachunkowości sektora finansów publicznych.
Zjazd 2 - 04.02.2022 – wykładowczyni – Ewa Kozakiewicz
Temat zjazdu: PODSUMOWANIE ZAMKNIĘCIA ROKU BUDŻETOWEGO W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZYCH
Organizacja prac związanych z zamknięciem roku obrotowego:

• podstawy prawne zamknięcia roku,
• nadrzędne zasady rachunkowości,
• opracowanie harmonogramu czynności dotyczących zamknięcia roku obrotowego.
Inwentaryzacja w związku z zamknięciem roku obrotowego:
• podstawowe zasady inwentaryzacji rocznej,
• potwierdzenie salda,
• ujęcie wyników inwentaryzacji w księgach rachunkowych.
Wykonanie czynności ewidencyjno-rozliczeniowych:
• bieżące zaksięgowanie wszystkich zdarzeń gospodarczych, jakie miały miejsce w danym okresie sprawozdawczym i roku obrotowym,
• okres przejściowy,
• zobowiązania realizowane na przełomie roku budżetowego,
• zweryfikowanie oraz sklasyfikowanie czynnych i biernych rozliczeń kosztów,
• rozliczenia międzyokresowe przychodów,
• monitorowanie realizacji zobowiązań,
• segregacja i ostateczna weryfikacja dowodów księgowych,
• wzajemne uzgodnienie ewidencji syntetycznej oraz analitycznej środków trwałych i materiałów,
• sprawdzenie ewidencji operacji gospodarczych dotyczących obrotu gotówkowego i bezgotówkowego,
• ewidencja i weryfikacja zaangażowania,
• sporządzenie oraz weryfikacja zestawienia obrotów i sald,
• wycena aktywów i pasywów.
Przygotowanie poszczególnych części sprawozdania finansowego – omówienie poszczególnych pozycji:
• bilans,
• rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy),
• zestawienie zmian w funduszu jednostki
• informacja dodatkowa.
Sesja pytań i odpowiedzi.

Zjazd 2 - 11.02.2022 – wykładowczyni Agnieszka Drożdżal
Temat zjazdu: SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETOWA I Z ZAKRESU OPERACJI FINANSOWYCH
Podstawy prawne sprawozdawczości budżetowej i z zakresu operacji finansowych.
Istota sprawozdawczości budżetowej i z operacji finansowych.
Rodzaje sprawozdań budżetowych.
Jednostki zobowiązane do sporządzania i przekazywania sprawozdań.
Ogólne zasady sporządzania sprawozdawczości budżetowej i z operacji finansowych.
Sprawozdania budżetowe krok po kroku – analiza specyficznych zasad dla poszczególnych rodzajów
sprawozdań pod kątem praktycznych aspektów oraz najczęściej występujących błędów i nieprawidłowości:

• Rb-27/27S, Rb-27ZZ, Rb-28/28S, Rb-28NW/28NWS, Rb-50,
• dodatkowo sprawozdania jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych: RB-N, RB-Z, RB-ZN.
Terminy i zasady przekazywania sprawozdań.
Korekty sprawozdań.
Sesja pytań i odpowiedzi.


Zjazd 3 - 18.02.2022 wykładowczyni Ewa Kozakiewicz
Temat zjazdu: ZAANGAŻOWANIE WYDATKÓW A PLANY FINANSOWE
Plan finansowy a zaciąganie zobowiązań.
Grupy wydatków klasyfikacji budżetowej.
Pojęcie zaangażowania wydatków.
Ewidencja prawnego zaangażowania wydatków budżetowych danego roku budżetowego oraz niewygasających wydatków budżetowych ujętych do realizacji w danym roku budżetowym.
Zaangażowanie umów, decyzji i innych postanowień.
Wykonanie czynności ewidencyjno-rozliczeniowych: bieżące zaksięgowanie wszystkich zdarzeń gospodarczych, jakie miały miejsce w danym okresie sprawozdawczym i roku obrotowym, okres przejściowy, zobowiązania realizowane na przełomie roku budżetowego.
Zaangażowanie a sprawozdawczość budżetowa.
Sesja pytań i odpowiedzi.


Zjazd 4 - 25.02.2022 wykładowczyni Agnieszka Drożdżal
Temat zjazdu: INWENTARYZACJA W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH – ASPEKTY PRAKTYCZNE
Podstawy prawne inwentaryzacji.
Istota i zadania inwentaryzacji.
Rodzaje inwentaryzacji.
Metody inwentaryzacji.
Terminy inwentaryzacji.
Osoby odpowiedzialne w jednostce za przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji.
Komisja inwentaryzacyjna w jednostce – zadania i odpowiedzialność.
Instrukcja inwentaryzacyjna.
Etapy inwentaryzacji.
Dokumentowanie inwentaryzacji na każdym etapie. Zarządzenie kierownika jednostki ogłaszające inwentaryzację.
Przygotowanie inwentaryzacji.
Inwentaryzacja drogą spisu z natury:

• zespoły spisowe – zadania i odpowiedzialność,
• prace organizacyjne przed spisem,
• przeprowadzanie spisu,
• spis przy oznakowaniu majątku kodami kreskowymi,
• spis w zakresie składników nietypowych majątku,
• kontrola spisu,
• arkusze spisowe i sprawozdanie opisowe ze spisu,
• wycena inwentaryzowanych składników majątku jednostki,
• rozliczenie spisu z natury.
Inwentaryzacja drogą potwierdzenia sald.
Inwentaryzacja w drodze weryfikacji m.in.:

• wartości niematerialnych i prawnych,
• gruntów i środków trwałych, do których dostęp jest znacznie utrudniony,
• środków trwałych w budowie,
• gruntów,
• należności spornych i wątpliwych,
• rozrachunków publicznoprawnych.
Inwentaryzacja w czasie epidemii, szczególnie w czasie pracy zdalnej.
Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych:

• istota i podział różnic: ubytki naturalne, niedobory, szkody zawinione i niezawinione, nadwyżki;
• ewidencja księgowa różnic inwentaryzacyjnych.
Najczęściej popełniane błędy w przeprowadzanej inwentaryzacji.
Czyny stanowiące naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie inwentaryzacji.
Sesja pytań i odpowiedzi.


Zjazd 5 - 04.03.2022 wykładowczyni - Ewa Kozakiewicz
Temat zjazdu: POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
Polityka rachunkowości – regulacje prawne.
Wykaz przyjętych do stosowania krajowych standardów rachunkowości oraz stanowisk Komitetu Standardów Rachunkowości.
Zasady wyceny aktywów i pasywów:

• podstawowe definicje: remont a ulepszenie,
• progi istotności,
• zasada memoriału a stosowane uproszczenia.
Sposób prowadzenia ksiąg:
• zasady określania roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych. Zakładowy plan kont:
• wykaz kont księgi głównej – ewidencji syntetycznej,
• zasady klasyfikacji zdarzeń,
• zasady prowadzenia ksiąg pomocniczych.
Instrukcja kasowa.
Instrukcja obiegu dokumentów:
• zasady grupowania operacji gospodarczych istotnych dla rodzaju działalności.
System ochrony danych w jednostce.
Instrukcja kontroli finansowej:

• kontrola zaciągania zobowiązań,
• kontrola udzielania zamówień publicznych,
• kontrola wydatków budżetowych i innych dyspozycji środkami pieniężnymi,
• kontrola gospodarki mieniem,
• kontrola dokumentów księgowych; weryfikacja operacji finansowych i gospodarczych przed i po realizacji; zatwierdzanie operacji finansowych.
Instrukcja druków ścisłego zarachowania.
Sesja pytań i odpowiedzi.


Zjazd 6 - 11.03.2022 wykładowczyni – Małgorzata Dębczyńska - Zachacz

Temat zjazdu: ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM OBOWIĄZUJĄCYCH OD 1 LIPCA 2022 R. ZMIAN REALIZACJI ZASADY JAWNOŚCI FINANSÓW PUBLICZNYCH Odpowiedzialność za finanse publiczne:
• podstawy prawne i pojęcie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
• zakres podmiotowy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych:
• odpowiedzialność kierownika jednostki,
• odpowiedzialność głównego księgowego,
• odpowiedzialność pracowników,
• jawność finansów publicznych, również w kontekście obowiązującej od 1 lipca 2022 r. zmiany: art. 34a i 34b ustawy o finansów publicznych – wprowadzenie REJESTRU UMÓW.
Katalog naruszeń ze szczególnym uwzględnieniem najczęstszych naruszeń na podstawie sprawozdań Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych:
• zakres przedmiotowy naruszeń dyscypliny finansów publicznych, ze szczególnych omówieniem odpowiedzialności:
• w zakresie planowania wydatków i zaciągania zobowiązań,
• w zakresie zamówień publicznych,
• w zakresie kontroli zarządczej,
• przegląd orzecznictwa komisji orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Skutki naruszenia i karalność. Zasady i wyłączenia:
• kary i skutki przypisania odpowiedzialności,
• przedawnienie oraz zatarcie ukarania,
• zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, przesłanki wyłączające i łagodzące odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Procedura w postępowaniu o naruszenie dyscypliny finansów publicznych:
• organy właściwe do egzekwowania odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
• przebieg postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
• prawa i obowiązki obwinionego.
Zapobieganie naruszeniom dyscypliny finansów publicznych:
• powierzanie obowiązków,
• kontrola zarządcza w zakresie naruszeń dyscypliny finansów publicznych i rola kierownika jednostki sektora finansów publicznych oraz głównego księgowego.
Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Cały kurs:
• 2499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 01-02-2022)
• 2699 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 01-02-2022)
Zjazd I - Zamknięcie roku:
• 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 01-02-2022)
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 01-02-2022)
Zjazd II - Sprawozdawczość budżetowa:
• 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 01-02-2022)
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 01-02-2022)
Zjazd III - Zaangażowanie wydatków:
• 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 01-02-2022)
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 01-02-2022)
Zjazd IV - Inwentaryzacja:
• 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 01-02-2022)
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 01-02-2022)
Zjazd V - Polityka rachunkowości:
• 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 01-02-2022)
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 01-02-2022)
Zjazd VI - Dyscyplina finansów pub.:
• 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 01-02-2022)
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 01-02-2022)
Koszt udziału w kursie obejmuje:
• certyfikat (wer. papierowa) – dot. osób zapisanych na cały kurs
• certyfikat (wer. elektroniczna) – dot. osób zapisanych na poszczególne zjazdy
• materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co