Kurs z rachunkowości budżetowej (szkolenie online)

Kurs z rachunkowości budżetowej przedstawia elementy rachunkowości budżetowej poparte przepisami w zakresie rachunkowości oraz ustaw i rozporządzeń finansów publicznych. Omówione zagadnienia, poprzez poszczególne panele, w sposób przejrzystym systematyczny oraz praktyczny poparte różnorodnymi interpretacjami. Kurs ma na celu przygotowanie do prowadzenia samodzielnej ewidencji finansowo księgowej w pełnym zakresie z realizacją sprawozdawczości budżetowej.
Ważne! Kurs składa się z 5 zjazdów. Można zapisać się na cały kurs lub poszczególne zjazdy (jeden lub więcej).
 
Ważne! Aby w pełni oddać charakter szkolenia stacjonarnego (na sali) zalecamy, aby uczestnicy posiadali aktywną kamerę i mikrofon podczas szkolenia.

Metodyka
warsztat
wykład

Grupa docelowa
Adresatami kursu są osoby rozpoczynające pracę w komórkach finansowo-księgowych, a także kurs skierowany jest dla osób pracujących, którzy chcą zgłębić wiedzę na temat rachunkowości sektora finansów publicznych.
Zjazd 1 - trener Ewa Kozakiewicz
Temat zjazdu: PODSTAWY PRAWNE OBOWIĄZUJĄCE W SEKTORZE FINANSÓW PUBLICZNYCH
Uregulowania ustawowe (ustawa o finansach publicznych, ustawa o rachunkowości, rozporządzenia wykonawcze).
Formy organizacyjno-prawne jednostek należących do sektora finansów publicznych, zasady tworzenia i funkcjonowania:

jednostek budżetowych,
samorządowych zakładów budżetowych,
instytucji gospodarki budżetowej, agencji wykonawczych,
państwowy fundusz celowy i inne państwowe i samorządowe osoby prawne.

Zasady prowadzenia ewidencji księgowej.
Dowody księgowe w świetle ustawy o rachunkowości – rodzaje, jakie powinny spełniać warunki i jaką pełnią.
Zakładowy plan kont.
Sesja pytań i odpowiedzi.


Zjazd 2 - trener Ewa Kozakiewicz
Temat zjazdu: EWIDENCJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ WRAZ Z PODSTAWOWYMI ELEMENTAMI TWORZENIA LIST PŁAC
Dochody budżetowe:

pojęcie dochodów budżetowych (przychody a dochody) – źródła prawna,
dochody budżetowe – przypisane i nieprzypisane podział wg rodzaju dowodów księgowych obrazujących operacje gospodarcze,
ewidencja na kontach głównych, oraz ewidencja analityczna.

Naliczanie odsetek od należności. Transakcje handlowe a naliczone odsetki.
Odpis aktualizujący należności konto 290 w świetle ustawy o rachunkowości.
Sprawozdawczość budżetowa w zakresie dochodów budżetowych.
Potrącenia – zaliczki na podatek dochodowy, rozliczenia z ZUS w jednostce budżetowej.
Tworzenie listy płac.
Ewidencja odpisów i wydatków dokonywanych z funduszu socjalnego.
Sesja pytań i odpowiedzi.


Zjazd 3 – trener Ewa Kozakiewicz
Temat zjazdu: ŚRODKI TRWAŁE
Pojęcie – definicja środków trwałych (środki trwałe i pozostałe środki trwałe).
Dokumentowanie zmian w stanie środków trwałych (przychody, rozchody).
Zasady ewidencji syntetycznej i analitycznej środków trwałych:

wyodrębnienie ewidencyjne pozostałych środków trwałych.

Amortyzacja i umorzenie środków trwałych. Zasady naliczania i ewidencji.
Źródła finansowania i ewidencji środków trwałych.
Amortyzacja – umorzenie wartości niematerialnych i prawnych.
Źródła finansowania wartości niematerialnych i prawnych.
Środki trwałe w budowie (inwestycje) pojęcie i ewidencja.
Źródła finansowania, ewidencja i zasady rozliczania środków trwałych w budowie (inwestycji).
Elementy kontroli, dokładne omówienie znaczenia kontroli oraz kto odpowiada za poszczególne jej etapy:
kontrola merytoryczna,
kontrola formalno-rachunkowa,
wstępna kontrola dokumentów.
Sesja pytań i odpowiedzi.

Zjazd 4 – trener dr Ireneusz Rosiek
Temat zjazdu: KLASYFIKACJA BUDŻETOWA W ŚWIETLE INTERPRETACJI MINISTERSTWA FINANSÓW
Faktury wielopozycyjne. Czy można łączyć wydatki zgodnie z ich treścią ekonomiczną w jednym paragrafie?

ujmowanie wydatków, gdy jednostka zleca remont angażując środki w paragrafie 427, a na fakturze kontrahent wyodrębnił usługę naprawy i koszt materiału w dwóch pozycjach,
zlecenie naprawy kserokopiarki – na fakturze kontrahent wyodrębnił usługę, materiał i koszty dojazdu,
zakup pieczątek: usługa wykonania pieczątek a zakup pieczątek,
koszty dostawy zakupionego składnika majątku,
koszty przesyłek zakupionych książek.

Artykuły spożywcze:
zakupy na potrzeby własne jednostki i cele reprezentacyjne (fundusz reprezentacyjny),
zakup gotowych potraw: § 421, 422 czy 430?

Podróże służbowe:
faktura wystawiona na i zapłacona przez jednostkę (bilety lotnicze, hotele) – zakup usług czy koszty delegacji?
Szkolenia:
wydatki, które są związane ze szkoleniem, ale nie należy ich klasyfikować w paragrafie szkoleniowym (455 i 470).

Umowy cywilnoprawne:
umowa zlecenia z przedsiębiorcą,
umowa na przeprowadzenie modernizacji bazy danych w wyniku, której wytworzono składnik majątku,
umowy cywilnoprawne a prawa autorskie,
ryczałt za udział w posiedzeniach rad, komisji.

Ekspertyzy:
umowa zlecenia na przeprowadzenie ekspertyzy,
kiedy § 439, kiedy 430, a kiedy 417?

Zakup licencji i oprogramowania:
zakup licencji poniżej i powyżej 10.000 zł.

Opłaty za media:
opłata abonamentowa za ścieki,
abonament za wodę,
zakup energii,
abonament za energię elektryczną.

Nagrody konkursowe i niekonkursowe:
kiedy nagroda jest konkursowa?
jakiego typu wydatki należy kwalifikować w § 419?
nagrody w konkursach za sportowe osiągnięcia dla dzieci,
zakup pucharów i nagród na zawody sportowe.

Świadczenia pozapłacowe dla pracownika (bhp):
wydatki na profilaktyczne posiłki i napoje dla pracowników,
woda dla pracowników w ramach BHP,
woda z dystrybutora dostępna zarówno dla pracowników, jak i klientów,
środki higieny osobistej dla pracowników,
odzież dla pracowników,
wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Zjazd 5 – Trener Marek Rotkiewicz
Temat zjazdu: WYNAGRODZENIA I ZFŚS
Wynagrodzenie:

podstawy prawne.
Składniki wynagrodzenia.

Wynagrodzenie w miesiącach nie w pełni przepracowanych:

nieobecności,
zatrudnienie w trakcie miesiąca.
Naliczanie wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy i ekwiwalentu pieniężnego za urlop.
Zasady tworzenia funduszu socjalnego.
Dokumentowanie odpisów i wydatków z funduszu socjalnego.
Rozliczenia podatkowe wynikające z wydatków finansowanych z funduszu socjalnego.
Regulamin funduszu jako podstawowy dokument tworzenia i funkcjonowania funduszu socjalnego.

Sesja pytań i odpowiedzi.
Koszt udziału dot. sektora publicznego:
Cały kurs:

1799zł +23% VAT (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 19-01-2021)
1999+23% VAT zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 19-01-2021)
Zjazd I:
349 zł+23% VAT (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 19-01-2021)
449 zł+23% VAT (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 19-01-2021)
Zjazd II:
349 zł+23% VAT (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 26-01-2021)
449 zł+23% VAT (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 26-01-2021)
Zjazd III:
349 zł+23% VAT (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 02-02-2021)
449 zł+23% VAT (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 02-02-2021)
Zjazd IV:
349 zł+23% VAT (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 09-02-2021)
449 zł+23% VAT (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 09-02-2021)
Zjazd V:
349 zł+23% VAT (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 16-02-2021)
449 zł+23% VAT (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 16-02-2021)
*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

W szkoleniu będzie można wziąć udział przy pomocy:
komputera/laptopa z systemem Windows,
komputerów MAC (Apple).
tabletu/smartphona.
Szczegółową instrukcję wysyłamy do uczestników szkolenia wraz z potwierdzaniem przyjęcia zgłoszenia.
Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Szkolenie będzie przeprowadzone w trybie online.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat.
Koszt udziału nie obejmuje:
sprzętu komputerowego

Zjazd I: 22.01.2021 od 10:00 do 15:00
Zjazd II: 29.01.2021 od 10:00 do 15:00
Zjazd III: 05.02.2021 od 10:00 do 15:00
Zjazd IV: 12.02.2021 od 10:00 do 15:00
Zjazd V: 19.02.2021 od 10:00 do 15:00

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co