Majątek trwały – środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, środki trwałe w budowie JSFP.

Celem szkolenia jest omówienie informacji związanymi z majątkiem trwałym, czyli środkami trwałymi, wartościami niematerialnymi i prawnymi oraz środkami trwałymi w budowie jednostkach sektora finansów publicznych.

Metodyka
• dyskusja
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie skierowane jest do głównych księgowych oraz pracowników pionu finansów w jednostkach sektora finansów publicznych.
Definicje: aktywa trwale, majątek trwały, środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, umorzenie.
Klasyfikacja środków trwałych.
Tworzenie wewnętrznych procedur w zakresie gospodarowania środkami trwałymi:

• środki trwałe i pozostałe środki trwałe – istota i zasady ewidencji; wyłączenie niektórych pozostałych środków trwałych z ewidencji ilościowo-wartościowej i objęcie ich wyłącznie ewidencją ilościową- zasady,
• obiekt pojedynczy i zbiorczy,
• ewidencja analityczna środków trwałych i pozostałych środków trwałych – sposób prowadzenia i wymogi jakie powinna spełniać,
• wartości niematerialne i prawne – zasady ewidencji.
Wycena i zmiana wartości początkowej środków trwałych oraz ujęcie zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych:
• wartość początkowa środków trwałych wg ceny nabycia lub kosztów wytworzenia,
• ulepszenie środków trwałych a remont w kontekście ustawy o rachunkowości i ustaw podatkowych–podobieństwa i różnice,
• moment ujęcia wartości początkowej środków trwałych oraz jej zmian w księgach rachunkowych,
• utrata wartości środków trwałych,
• księgi inwentarzowe –zasady prowadzenia.
Amortyzacja środków trwałych:
• obowiązki kierownika jednostki w zakresie ustalania zasad amortyzacji środków trwałych,
• metody amortyzacji środków trwałych,
• plan amortyzacji oraz tabela amortyzacyjna,
• amortyzacja uproszczona.
Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych.
Porządkowanie i likwidacja majątku – zasady, dokumentacja.
Odpowiedzialność za majątek trwały.
Sesja pytań i odpowiedzi.


Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 29-11-2022)
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 29-11-2022)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 9.00 – 15.00 ( w tym przerwy).
Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49,600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.