Mienie ruchome w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej- ewidencja, wycena, nieodpłatne przekazanie, darowizna i likwidacja.

Celem szkolenia jest przedstawienie istotnych elementów z zakresu ewidencji księgowej i gospodarki majątkowej w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej związanych z praktycznym stosowaniem aktualnych przepisów oraz interpretacji.
Tematyka szkolenia została dobrana tak, by osoby gospodarujące majątkiem PSP znały najnowsze zmiany rozporządzeń, za których realizację są odpowiedzialne w sposób pośredni lub bezpośredni. Szkolenie wiąże w spójną całość przepisy prawa wynikające z rozporządzeń, interpretacji z dobrymi praktykami.
Formuła szkolenia została skonstruowana w sposób umożliwiający zaprezentowanie obszarów, których najczęściej występują problemy wynikające z licznych interpretacji.

Metodyka
• dyskusja
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Do udziału w szkoleniu zapraszamy głównych księgowych, osoby odpowiedzialne za sprzedaż i likwidację środków trwałych, osoby uczestniczące w zakupach środków trwałych i pracach inwetaryzacyjnych w jednostkach PSP.
Podstawy klasyfikacji aktywów PSP do kategorii:
• majątku trwałego,
• pozostałych środków trwałych,
• wartości niematerialnych i prawnych.
Obiekt inwentarzowy środka trwałego i zakres środka trwałego:
• pojedynczy obiekt inwentarzowy,
• zbiorczy obiekt inwentarzowy,
• wbudowany w inny środek trwały.
Gospodarowanie składnikami mienia ruchomego w PSP:
• odłączenie części zestawu np. turbopompy z samochodu strażackiego,
• przełączenie części między wozami strażackimi,
• przyczepa gaśnicza jako samodzielny środek trwały,
• ewidencja złomowanych samochodów do ćwiczeń,
• likwidacja sprzętu m. in. węży strażackich.
Przepisy w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa.
Ustalanie wartości początkowej mienia ruchomego:

• wycena pojedynczych składników mienia ruchomego,
• wycena mienia ruchomego stanowiącego zespół (wozy strażackie).
Powoływanie komisji do:
• oceny składników mienia ruchomego,
• przeprowadzenia przetargu,
• prowadzenia negocjacji.
Ustalanie wartości zbędnych i zużytych składników mienia ruchomego składników mienia ruchomego:
• sprzedaż,
• nieodpłatne przekazanie, darowizna,
• przekazanie zbędnych składników mienia ruchomego do OSP.
Zasady ustalania wartości rynkowej likwidowanego sprzętu.
Nowe zasady zgłaszania chęci zbycia zbędnych i zużytych składników mienia ruchomego Prezesowi Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.
Stosowanie wartości progowych (2.000 zł, 100.000 zł, 200.000 zł).
Informacja w BIP o zbędnych i zużytych składnikach mienia ruchomego.
Zasady obowiązujące przy zbywaniu składników mienia ruchomego w trybie konkurencyjnym – procedura:

• sprzedaż (przetarg, aukcja negocjacje),
• dzierżawa,
• najem,
• nieodpłatne przekazanie,
• darowizna,
• sprzedaż mienia pracownikowi.
Zaprzestanie ujmowania w księgach rachunkowych mienia ruchomego:
• nieodpłatne przekazanie, darowizna,
• likwidacja.
Nakłady na składniki mienia ruchomego:
• ewidencja dodatkowego wyposażenia wozu strażackiego,
• ulepszenie wozu strażackiego.
Zagadnienia problemowe związane ze środkami trwałymi, m.in.:
• czy jednostka Państwowej Straży Pożarnej może przekazać nieodpłatnie składniki mienia ruchomego Ochotniczej Straży Pożarnej,
• likwidacja unicestwionego sprzętu podczas akcji gaśniczej,
• ewidencja węży strażackich i drobnego sprzętu gaśniczego,
• likwidacja gaśnic pianowych, halonowych i śniegowych i koców gaśniczych.
Odpowiedzialność w zakresie gospodarki majątkowej w PSP.
Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.
Sesja pytań i odpowiedzi.


Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 12-04-2023)
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 12-04-2023)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 9.00 – 15.00 ( w tym przerwy).

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co