Najczęściej popełniane błędy i nieprawidłowości w rachunkowości Ośrodków Pomocy Społecznej, również w sytuacji epidemii (szkolenie online)

Cel szkolenia: Szkolenie ma na celu podniesienie i uporządkowanie wiedzy uczestników w zakresie najczęściej popełnianych błędów i nieprawidłowości wynikających z protokołów RIO i NIK w zakresie zasad rachunkowości ośrodków pomocy społecznej, szczególnie w sytuacji epidemii. Dzięki temu szkoleniu uczestnik uporządkuje i uzupełni wiedzę w zakresie rachunkowego funkcjonowania jednostki, w tym szczególnie zasad dotyczących należności alimentacyjnych, ewidencji wpłat komorniczych, zwrotów nienależnie pobranych świadczeń itp. oraz sprawdzi czy prawidłowo sporządza sprawozdania.

Metodyka
dyskusje
szkolenie online (na żywo)
wykład

Grupa docelowa
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników działów księgowości w ośrodkach pomocy społecznej.
PROGRAM:

Ewidencja należności i dochodów w OPS, w tym m.in.:

przypisy i odpisy, dochody nieprzypisane,
nadpłaty,
należności sporne i wątpliwe,
odraczanie terminu płatności,
rozłożenie na raty,
umorzenia.

Zasady dotyczące rozliczania i ewidencji należności alimentacyjnych, ewidencja wpłat komorniczych, zwroty nienależnie pobranych świadczeń – odniesienia do sprawozdawczości budżetowej.

Naliczanie i ewidencja odsetek od należności.

Odpisy aktualizujące należności budżetowe – istota, ewidencja.

Zmiany w zakresie należności wynikające z sytuacji epidemii m.in.:

zmiany terminów postępowań administracyjnych,
przesunięcie terminów opłat czynszowych,
brak opłaty prolongacyjnej oraz rekompensaty za koszty dochodzenia należności cywilnoprawnych od przedsiębiorców.

Ewidencja wydatków, w tym min.:
wydatki remontowe i inwestycyjne,
wydatki niewygasające.

Inne zasady funkcjonowania wydatkowego w okresie epidemii m.in.:
zmiana uprawnień wójta w zakresie zmiany budżetu JST czy funkcjonowania dotacji.

Zobowiązania finansowe i zaangażowanie.

Ewidencja kosztów rodzajowych, finansowych, pozostałych operacyjnych, w tym m.in.:

amortyzacja,
odsetki od zobowiązań,
koszty postępowań spornych i egzekucyjnych,
korekta kosztów.

Inne różne wątpliwości ewidencyjne:
kwoty do wyjaśnienia,
rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów.

Ewidencja wyniku finansowego.

Fundusz jednostki.

Zasady sporządzania sprawozdawczości finansowej, w tym m.in.:

zdarzenia na przełomie roku i po dniu bilansowym,
wyłączenia wzajemnych rozliczeń,
korekty roczne odpisów na ZFŚS.
Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Koszt udziału dot. sektora publicznego:

349,00 +23% VAT* zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 7/08/2020)
399,00 +23% VAT* zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 7/08/2020)
*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

W szkoleniu będzie można wziąć udział przy pomocy:
komputera/laptopa z systemem Windows
komputerów MAC (Apple)
tabletu/smartphona.

Szczegółową instrukcję wysyłamy do uczestników szkolenia wraz z potwierdzaniem przyjęcia zgłoszenia.
Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy zoom.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat.
Koszt udziału nie obejmuje:
sprzętu komputerowego

Godziny zajęć: 9.00 – 14.00

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co