Najczęściej występujące błędy i nieprawidłowości w ewidencji księgowej jednostek i zakładów budżetowych, również po zmianach przepisów w tym zakresie

CEL: Szkolenie ma na celu uporządkowanie wiedzy uczestników w obszarze tych szczególnych zasad rachunkowości budżetowej, gdzie najczęściej popełniane są błędy i nieprawidłowości (wynikające z protokołów RIO i NIK), również po zmianach przepisów w tym zakresie.

Metodyka
dyskusja
prezentacja
szkolenie online (na żywo)
wykład

Grupa docelowa
Szkolenie skierowane jest do pracowników działów księgowości jednostek i zakładów budżetowych.
Ewidencja należności i dochodów, w tym m.in.:
przypisanych,
nieprzypisanych,
nadpłaty,
zaległości,
odraczanie terminu płatności,
rozkładanie na raty,
umorzenia,
przedawnienia,
należności sporne i wątpliwe.

Ewidencja odsetek od należności – zmiany stawek.
Rekompensata za koszty dochodzenia należności cywilnoprawnych od przedsiębiorców (40/70/100 euro):
zasady,
ewidencja.

Odpisy aktualizujące należności budżetowe:
istota,
ewidencja.

Ewidencja wydatków, w tym m.in.:
wydatki remontowe i inwestycyjne,
wydatki niewygasające.

Zobowiązania finansowe i zaangażowanie.
Ewidencja kosztów rodzajowych, finansowych, pozostałych operacyjnych, w tym m.in.:

amortyzacja,
odsetki od zobowiązań,
koszty postępowań spornych i egzekucyjnych,
korekta kosztów.

Ewidencja środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych po zmianach:
zakup,
wytworzenie,
darowizna,
nieodpłatne otrzymanie,
ulepszenia,
porządkowanie ksiąg inwentarzowych,
amortyzacja,
likwidacja.

Inne różne wątpliwości ewidencyjne:
kwoty do wyjaśnienia,
rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów,
możliwe uproszczenia.

Konta pozabilansowe.
Ewidencja wyniku finansowego.
Fundusz jednostki – istota, analityka.
Sprawozdawczość finansowa. Wyłączenia wzajemnych rozliczeń.
Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału dot. sektora publicznego:
399,00 +23%VAT* zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 25/08/2020)
449,00 +23% VAT* zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 25/08/2020)
*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

W szkoleniu będzie można wziąć udział przy pomocy:
komputera/laptopa z systemem Windows,
komputerów MAC (Apple).
tabletu/smartphona.
Szczegółową instrukcję wysyłamy do uczestników szkolenia wraz z potwierdzaniem przyjęcia zgłoszenia.
Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy zoom.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat.
Koszt udziału nie obejmuje:
sprzętu komputerowego

Godziny zajęć: 10.00 – 15.00

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co