Najnowsze zmiany w klasyfikacji budżetowej z 2021 r. z uwzględnieniem bieżących problemów (szkolenie online)

Szkolenie ma na celu podniesienie i uporządkowanie wiedzy uczestników w obszarze klasyfikacji budżetowej, również po ostatniej zmianie przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z dnia 26 lipca 2021 r. (Dz. U. z 2021r, poz. 1382), ze specjalnym podkreśleniem aspektów praktycznych, tj. wskazania zmian interpretacyjnych MF w klasyfikacji oraz najczęściej występujących błędów wynikających z protokołów RIO i NIK.

Metodyka
• omówienie studium przypadków
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie skierowane jest do pracowników posługujących się klasyfikacją budżetową w jednostkach sektora finansów publicznych.
Omówienie ostatnich zmian związanych ze modyfikacją opisów już istniejących działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, jak i z usunięciem oraz dodaniem nowych rozdziałów, m.in.:
• 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi,
• 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi,
• 60019 Płatne parkowanie,
• 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych,
• 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych,
• 60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych.
Przeniesienie rozdziału „Świetlice szkolne” z działu „854 – Edukacyjna opieka wychowawcza” do działu „801 – Oświata i wychowanie”.
Podział rozdziałów na podmiotowe i usługowe, a tym samym konieczność stosownego planowania dochodów i wydatków w tym zakresie w roku 2022.
Ostatnie zmiany paragrafów dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów m.in.:

• dodanie paragrafu „479 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” oraz paragrafu „480 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”,
• utworzenie nowych paragrafów, m.in.:
• „218 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19”,
• „609 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19”,
• „610 Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych”. Najczęstsze problemy interpretacyjne paragrafów dochodów m.in.:
• odsetki 090, 091, 092,
• wpływy z różnych opłat 069 a 097,
• inne m.in.: 063, 064, 094, 095, 291 i 295, 666 i 669.
Najczęstsze problemy interpretacyjne paragrafów wydatków m.in.:
• materiałów 421 a 422, 423, 424, 427, 430, 606,
• oprogramowania 430 a 421, 443, 424,
• umów o dzieło, zlecenia 417 a 427, 430, 409,
• nagród konkursowych 419 a 304,
• opłat za zagospodarowanie odpadów 430 a 452, 443,
• świadczeń 311 a 302,
• delegacji krajowych i zagranicznych 441 i 442,
• ekspertyz 439,
• tłumaczeń 438,
• usług między JST 433,
• energii 426,
• usług zdrowotnych 428 a 430,
• szkoleń 455, 470 i 430,
• opłat komorniczych 461 a 443,
• remontów 427 a 430 oraz kwestii remont a ulepszenie 427 a 605.
Odpowiedzialność w zakresie zastosowania nieprawidłowej klasyfikacji budżetowej, szczególnie w zakresie wydatków.
Sesja pytań i odpowiedzi.


Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 22-09-2021)
• 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 22-09-2021)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji.
Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).
Koszt udziału nie obejmuje:
• sprzętu komputerowego

Godziny zajęć: 9.00 – 15.00 (w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co