Nowa perspektywa finansowa 2021-2027 – kompendium wiedzy do wykorzystania w 2022 r.

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestniczek i uczestników do nowego okresu programowania na lata 2021-2027 planowanego do uruchomienia w II połowie 2022 r.
Szkolenie pozwoli zauważyć różnice i podobieństwa wobec perspektywy 2014-2020. Przybliży zupełnie nowe zasady rozliczania projektów inwestycyjnych z wykorzystaniem uproszczonych metod rozliczania wydatków oraz ułatwienia w projektach społecznych i edukacyjnych.
Uczestniczki i uczestnicy zobaczą różnice pomiędzy Polityką Spójności a Krajowym Planem Odbudowy, zauważą ryzyka związane z uruchamianiem i realizacją działań z obydwu mechanizmów.
Szkolenie wskaże przyszłym Beneficjentom możliwości sięgania po środki unijne na konkretne potrzeby rozwojowe oraz wprowadzi w zasady aplikowania o środki unijne i ich rozliczania z wykorzystaniem rozwiązań informatycznych.
Uczestniczki i uczestnicy z Instytucji Zarządzających i Pośredniczących nabędą wiedzę, pozwalającą przygotować się do procesu uruchamiania, dystrybucji i kontroli środków unijnych.

Metodyka
• ćwiczenia grupowe
• dyskusja
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie skierowane jest do podmiotów zamierzających korzystać z funduszy Unii Europejskiej w Nowej Perspektywie 2021-2027 (EFS+, EFRR i FS) oraz pracowników instytucji Zarządzających i Pośredniczących odpowiedzialnych za przygotowanie i wdrażanie Nowej Perspektywy 2021-2027 (Ministerstwa, Urzędy Marszałkowskie, Agencje, Centra Obsługi Przedsiębiorców, Fundacje, Stowarzyszenia i Fundusze pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej lub Wdrażającej).
Dzień 1 – 24.08.2022 r.
Przyjazd, zakwaterowanie uczestników w hotelu oraz kolacja:
• dotyczy uczestników szkolenia, którzy wybierają Pakiet 1 lub/i 2.

Dzień 2 – 25.08.2022 r.

Nowy okres programowania na lata 2021-2027:
• polskie i unijne akty prawne otwierające możliwości finansowania projektów,
• nowy podział środków europejskich,
• nowe cele polityki,
• nowe mechanizmy finansowania projektów i przedsięwzięć – różnice pomiędzy Polityką Spójności a Krajowym Planem Odbudowy,
• szanse i ryzyka nowego okresu programowania.
Nowe zasady finansowania projektów:
• różne poziomy dofinansowania w zależności od źródła finansowania, regionu oraz Beneficjenta,
• nowy podział na regiony słabiej i lepiej rozwinięte,
• mechanizmy finansowania przedsięwzięć – zaliczka, refundacja, instrumenty finansowe, wsparcie warunkowe.
Realizacja potrzeb rozwojowych poprzez Fundusze Europejskie w ramach programów krajowych i regionalnych oraz Krajowego Planu Odbudowy:
• wsparcie na badania i innowacje dla nauki i przemysłu,
• wsparcie inwestycyjne dla przedsiębiorstw,
• cyfryzacja – szerokopasmowy Internet, e-usługi, digitalizacja zasobów nauki, kultury, administracji publicznej, cyfryzacja procesów w sektorze publicznym i prywatnym, cyberbezpieczeństwo,
• poprawa efektywności energetycznej i inwestycje w odnawialne źródła energii,
• infrastruktura energetyczna,
• wsparcie dla miast – zmiany klimatu, zielona i niebieska infrastruktura, niskoemisyjny transport i mobilność miejska,
• wsparcie gospodarki odpadami i gospodarki wodno-ściekowej,
• inwestycje w ochronę przyrody i turystykę,
• wsparcie ochrony dziedzictwa narodowego i rozwój kultury,
• wsparcie ochrony zdrowia – inwestycje w szpitale, ambulatoryjną i podstawową opiekę zdrowotną, oddziały ratunkowe, uzdrowiska oraz aktualny i przyszły personel służby zdrowia i zawodów związanych z ochroną zdrowia,
• wsparcie rozwoju bezpiecznego i nowoczesnego transportu drogowego, kolejowego, intermodalnego, lotniczego, morskiego i rzecznego,
• wsparcie rynku pracy,
• usługi społeczne i zdrowotne,
• włączenie i integracja społeczna,
• wsparcie opieki nad dziećmi,
• inwestycje w edukację dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych,
• wsparcie szkolnictwa wyższego,
• równość, integracja i niedyskryminacja.
Sesja pytań i odpowiedzi.

Dzień 3 – 26.08.2022 r.

Linia demarkacyjna – Programy Krajowe i Regionalne a Krajowy Plan Odbudowy.
System instytucjonalny w nowym rozdaniu środków europejskich.
Zasady wybory projektów i przedsięwzięć do dofinansowania.
Nowe zasady kwalifikowalności wydatków w Nowej Perspektywie 2021-2027:

• matryca kwalifikowalności,
• wynagrodzenia personelu,
• VAT,
• zakupy środków trwałych,
• trwałość projektu,
• wybór wykonawców,
• uproszczone formy rozliczania wydatków,
• systemy informatyczne wspierające realizację projektów.
Kontrola prawidłowości realizacji projektów i przedsięwzięć w latach 2022-2029.
Sesja pytań i odpowiedzi.

Koszt szkolenia:

Pakiet 1:
udział w szkoleniu (na sali), nocleg w pok. 1-osobowym, wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja, serwis kawowy podczas szkolenia), materiał szkoleniowy (wer. drukowana), certyfikat (wer. drukowana)
• 2199 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 16-08-2022)
• 2399 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 16-08-2022)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Pakiet 2:
udział w szkoleniu (na sali), nocleg w pok. 2-osobowym, wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja, serwis kawowy podczas szkolenia), materiał szkoleniowy (wer. drukowana), certyfikat (wer. drukowana)
• 1999 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 16-08-2022)
• 2199 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 16-08-2022)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Pakiet 3:
udział w szkoleniu (na sali), 1 nocleg w pok. 1-osobowym (25-26.08), wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja, serwis kawowy podczas szkolenia), materiał szkoleniowy (wer. drukowana), certyfikat (wer. drukowana)
1949 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 16-08-2022)
2149 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 16-08-2022)

Pakiet 4:
udział w szkoleniu (na sali), 1 nocleg w pok. 2-osobowym (25-26.08), wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja, serwis kawowy podczas szkolenia), materiał szkoleniowy (wer. drukowana), certyfikat (wer. drukowana)
1799 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 16-08-2022)
1999 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 16-08-2022)

Pakiet 5:
udział w szkoleniu (na sali), wyżywienie (obiad, serwis kawowy podczas szkolenia), materiał szkoleniowy (wer. drukowana), certyfikat (wer. drukowana)
1499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 16-08-2022)
1699 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 16-08-2022)

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie stacjonarne odbędzie się:
Hotel Marina Diana***, ul. Wczasowa 24, 05-127 Białobrzegi nad Zalewem Zegrzyńskim
Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia. Ostateczna lokalizacja szkolenia zostanie podana w potwierdzaniu udziału, które jest wysyłane na 3 dni robocze przed szkoleniem (nie liczymy dnia szkolenia). Informacja ta jest przesyłana drogą elektroniczną na adres osoby kontaktowej i uczestnika szkolenia.

Czas trwania I dzień: zakwaterowanie od 16:00 (dot. osób korzystających z noclegu w hotelu)
II dzień: od 9:00 do 16:00 (w tym przerwy)
III dzień: od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co