Nowe obowiązki dla straży pożarnej w świetle najnowszych zmian w 2022 roku

Szkolenie pozwoli zapoznać się uczestnikom z nowymi obowiązkami dotyczącymi rejestrowania umów, z zasadami Programu Modernizacji dla straży pożarnej, kontroli dokumentów, klasyfikacją budżetową i wydatkami niewygasającymi w straży pożarnej. Omówione zostaną czynności ewidencyjno – rozliczeniowe, KRS Nr 11, założenia Programu Modernizacji a nowe przedsięwzięcie realizowane przez straż pożarną w zakresie inwestycji budowlanych.

W ramach szkolenia mamy do zaoferowania klika różnych form udziału. Pakiety obejmują udział w szkoleniu wraz z dodatkowymi świadczeniami takimi jak pełne wyżywienie, nocleg lub uczestnictwo w formie online. Szczegółowy opis poszczególnych pakietów wraz z harmonogram znajdują się w pliku PDF zamieszczonym poniżej.

Typ szkolenia: Wyjazdowe hybrydowe

Metodyka
• prezentacja
• wykład

Szkolenie skierowane jest do: głównych księgowych oraz pracowników służb finansowo – księgowych jednostek państwowej straży pożarnej.
11.05.2022 – Dzień 1
Przyjazd, zakwaterowanie uczestników w hotelu oraz kolacja:
• dotyczy uczestników szkolenia, którzy wybierają Pakiet 1 lub/i 2.


12.05.2022 r - Dzień 2

1. Nowe obowiązki dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dla straży pożarnej – nowy rejestr umów – od 01.07.2022.

• Elementy obligatoryjne rejestru umów
• Wartość przedmiotu
• Termin zamieszczania umów w rejestrze
• Sankcje karne
2. Zaangażowanie wydatków a plan finansowy straży pożarnej.
• Plan finansowy a zaciąganie zobowiązań.
• Pojęcie zobowiązania, dokumentowanie i ewidencja.
• Angażowanie umów, decyzji, równoważników, uposażeń i innych postanowień oraz ujęcie zaangażowania w sprawozdawczości budżetowej.
3. Nowe obowiązki ewidencyjne w zakresie Programu Modernizacji dla straży pożarnej.
• Omówienie poszczególnych przedsięwzięć oraz zakres przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach Programu Modernizacji.
• Program Modernizacji w zakresie uposażeń i wynagrodzeń - zaangażowanie, ewidencja pozabilansowa.
• Wprowadzenie zmian do zakładowego planu kont.
• Wzory pieczątek stosowane do opisu merytorycznego.
4. Rezerwy celowe realizowane w 2022 roku przez straż pożarną.
• Zasady naliczania i rozliczania.
• Ewidencja pozabilansowa.
5. Elementy kontroli, dokładne omówienie znaczenia kontroli oraz kto odpowiada za poszczególne jej etapy.
• Wstępna kontrola dokumentów.
• Kontrola formalna i rachunkowa.
• Kontrola merytoryczna i jej znaczenia.


13.05.2022- Dzień 3

1. Czynności ewidencyjno-rozliczeniowe:

• bieżące zaksięgowanie wszystkich zdarzeń gospodarczych, jakie miały miejsce w danym okresie sprawozdawczym i roku obrotowym,
• okres przejściowy, zobowiązania realizowane na przełomie roku budżetowego a znaczenie memoriału,
• grupy dokumentów księgowych.
2. Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 r. ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 11 „Środki trwałe” Dziennik Urzędowy Ministra Rozwoju i Finansów rok 2017 poz. 1015
• wszelkie czynności faktyczne i prawne skutkujące ujęciem w księgach rachunkowych jednostki środka trwałego,
• rozliczenie kosztów pośrednich budowy,
• rodzaje ulepszeń,
• nakłady na bieżącą eksploatację,
3. Program Modernizacji a nowe przedsięwzięcie realizowane przez straż pożarną w zakresie inwestycji budowlanych.
4. Remont, konserwacja a ulepszenie – wyjaśnienie różnic w świetle interpretacji prawnych.
5. Umowa na roboty remontowe:

• omówienie podstawowych elementów,
• termin płatności,
• kary umowne a obowiązki merytoryczne,
• opis merytoryczny.
6. Wybrane elementy z klasyfikacji budżetowej: najczęstsze problemy interpretacyjne paragrafów wydatków m.in:
• par. 421 a par.: 422, 423, 427, 430,
• stosowania paragrafu 4340,
• jak zaklasyfikować: umowę o dzieło, nagrody konkursowe, wydatki na szkolenia czy podróże służbowe
7. Wydatki niewygasające realizowane przez straż pożarną w 2022 roku - czynności ewidencyjno-rozliczeniowe:
• Opis merytoryczny faktur.
• Termin wydatkowania środków.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
Pakiet 1:

Udział w szkoleniu (w hotelu), pełne wyżywienie, nocleg w pok. 1-osobowym, materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
• 1849 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 06-05-2022)
• 2049 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 06-05-2022)
Pakiet 2:
Udział w szkoleniu (w hotelu), pełne wyżywienie, nocleg w pok. 2-osobowym, materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
• 1649 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 06-05-2022)
• 1849 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 06-05-2022)
Pakiet 3:
Udział w szkoleniu (w hotelu), obiad i przerwy kawowe podczas szkolenia, materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
• 1149 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 06-05-2022)
• 1349 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 06-05-2022)
Pakiet 4:
Udział w szkoleniu (online), materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. elektroniczna)
• 949 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 06-05-2022)
• 1149 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 06-05-2022)

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Czas trwania dla uczestników w opcji wyjazdowej – szkolenie odbędzie się w Kazimierzu Dolnym n/Wisłą w hotelu Dwa Księżyce, ul. Sadowa 15
I dzień: zakwaterowanie od 15:00 (dot. osób korzystających z noclegu w hotelu)
II dzień: od 9:00 do 16:00 (w tym przerwy)
III dzień: od 9:00 do 13:00 (w tym przerwy)
Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia. Ostateczna lokalizacja szkolenia zostanie podana w potwierdzaniu udziału, które jest wysyłane na 4 dni robocze przed szkoleniem (nie liczymy dnia szkolenia). Informacja ta jest przesyłana drogą elektroniczną na adres osoby kontaktowej i uczestnika szkolenia.

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co