Nowe obowiązki kierownika jednostki, skarbnika i głównego księgowego wynikające z tarczy antykryzysowej (szkolenie online)

CEL: Przepisy Tarczy antykryzysowej zmieniają w praktyce zasady obowiązujące w finansach publicznych w Polsce. Powodują one powstanie nowych obowiązków dla kierowników jednostek budżetowych i pozabudżetowych oraz dla skarbników i głównych księgowych. Celem szkolenia jest omówienie szczególnych rozwiązań mających wpływ na realizację obowiązków kierownika jednostki oraz obowiązków skarbnika i głównego księgowego.

Metodyka
szkolenie online (na żywo)
wykład
warsztat
dyskusje

Grupa docelowa
Szkolenie przeznaczone jest kierowników, skarbników, głównych księgowych i księgowych wszystkich państwowych i samorządowych jednostek budżetowych i pozabudżetowych.
PROGRAM:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych i odpowiedzialność kierownika jednostki za całość gospodarki finansowej jednostki sektora finansów publicznych. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych a odpowiedzialność i zakres kompetencji skarbnika i głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych:
zasady dokonywania kontroli wstępnej i monitorowanie zmian planu finansowego.

Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i zakres odpowiedzialności kierownika jednostki, skarbnika i głównego księgowego związany z kontrolą zarządczą i kontrolą wstępną oraz przypadki wynikające z tarczy antykryzysowej kiedy nie dochodzi do naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Ustawa z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i jej wpływ na nowe obowiązki kierownika jednostki, skarbnika i głównego księgowego.

Ustawa z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw i jej wpływ na nowe obowiązki kierownika jednostki, skarbnika i głównego księgowego m.in. w zakresie:
zmian planu finansowego,
umarzania i niedochodzenia należności budżetowych,
rozliczania dotacji i rezerw,
nowych terminów obowiązujących a rachunkowości i sprawozdawczości,
białej listy VAT,
zasad składania zawiadomienia ZAW-NR.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji i jego wpływ na termin sporządzenia i przekazania sprawozdań budżetowych i finansowych oraz udzielenie absolutorium.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 roku o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i jej wpływ na nowe obowiązki kierownika jednostki, skarbnika i głównego księgowego m.in. w zakresie:
pomocy dla państwowej osoby prawnej z funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych,
terminów wnoszenia opłaty za użytkowanie wieczyste,
świadczenia postojowego,
wpływu stron umów o wsparcie zadania z ustawy o działalności pożytku publicznego na jej należyte wykonanie,
zmian w dyscyplinie finansów publicznych i w kodeksie karnym,
ograniczania kosztów wynagrodzeń w KPRM, ministerstwach, UW i w podległych oraz nadzorowanych jednostkach,
zwolnienia ze składek ZUS dla podmiotów które zgłosiły do składek ZUS do 10 osób i od 10 do 49,
niezaliczania do przychodów w zakresie PIT i CIT zwolnienia ze składek ZUS,
zmian dot. odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych i odpowiedzialności za mienie określonych w art. 231 i 296 kodeksu karnego,
zmian zasad zarządzania mieniem państwowym dla niektórych.

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2:
kolejne zmiany w tarczy antykryzysowej i ich wpływ na nowe obowiązki kierownika jednostki, skarbnika i głównego księgowego.

Zwolnienie z ZUS dla jednostek budżetowych – ulga czy pułapka?
Zaniechanie dochodzenia należności cywilnoprawnych a problem VAT.
Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
199,00 +23% VAT zł* (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 26/05/2020)
249,00 +23% VAT zł* (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 26/05/2020)
*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. 
Na dzień przed szkoleniem zostanie wysłana instrukcja.
W szkoleniu będzie można wziąć udział za pomocą:
komputera/laptopa z systemem Windows,
komputerów MAC (Apple).
tabletu/smartphona.
Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat.
Koszt udziału nie obejmuje:
sprzętu komputerowego

Godziny zajęć: 10.00 – 13.00

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co