Nowe obowiązki w rachunkowości budżetowej JSFP w 2022 r.

Szkolenie przedstawia elementy rachunkowości budżetowej poparte przepisami w zakresie rachunkowości oraz ustaw i rozporządzeń finansów publicznych. Zostaną omówione zagadnienia związane z dyscypliną finansów publicznych, elementy kontroli, zasady opisu faktur. Poruszone zostaną kwestie podróży służbowych i inwentaryzacji, oraz klasyfikacji budżetowej. W ramach szkolenia mamy do zaoferowania klika różnych form udziału. Pakiety obejmują udział w szkoleniu wraz z dodatkowymi świadczeniami takimi jak pełne wyżywienie, nocleg lub uczestnictwo w formie online. Wybiera się je na etapie wypełnienia formularza zgłoszenia.

Typ szkolenia
Wyjazdowe hybrydowe.

Metodyka
• dyskusja
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie adresowane jest do głównych księgowych oraz pracowników służb finansowo-księgowych jednostek sektora finansów publicznych.
Dzień 1 – 19.01.2022
Przyjazd, zakwaterowanie uczestników w hotelu oraz kolacja:
• dotyczy uczestników szkolenia, którzy wybierają Pakiet 1 lub/i 2.

Dzień 2 – 20.01.2022
Nowe obowiązki dla jednostek sektora finansów publicznych – nowy rejestr umów od 01.07.2022 r.:
• elementy obligatoryjne rejestru umów,
• wartość przedmiotu,
• termin zamieszczania umów w rejestrze,
• sankcje karne.
Nowe obowiązki dla jednostek sektora finansów publicznych ws. działań informacyjnych w ramach zadań finansowanych z budżetu państwa lub funduszy celowych od 25.06.2021 r.
Elementy kontroli:

• wstępna kontrola dokumentów głównego księgowego – rola i znaczenie,
• kontrola formalno-rachunkowa,
• kontrola merytoryczna,
• dokładne omówienie znaczenia kontroli oraz kto odpowiada za poszczególne jej etapy.
Zaciąganie zobowiązań a plan finansowy:
• ustawa prawo zamówień publicznych w świetle finansów publicznych od strony finansowo-księgowej, za co odpowiada główny księgowy, podpisanie umowy i zaciągnięcie zobowiązania a plan finansowy.
Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 r. ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 11 „Środki trwałe” Dziennik Urzędowy Ministra Rozwoju i Finansów rok 2017 poz. 1015:
• wszelkie czynności faktyczne i prawne skutkujące ujęciem w księgach rachunkowych jednostki środka trwałego,
• rozliczenie kosztów pośrednich budowy,
• poziom istotności i ulepszenia przeprowadzane etapami,
• rodzaje ulepszeń,
• nakłady na bieżącą eksploatację.
Remont a ulepszenie – wyjaśnienie różnic, oraz w świetle interpretacji prawnych.
Umowa na roboty remontowe:

• omówienie podstawowych elementów,
• termin płatności,
• kary umowne.
Opis faktur, w tym za roboty remontowe.
Sesja pytań i odpowiedzi.


Dzień 3 – 21.01.2022 r.
Polski Ład: nowy termin płatności składek ZUS, kalkulator wynagrodzeń.
Zasady (polityka) rachunkowości i ich zmiany:

• zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości,
• zdarzenia po dniu bilansowym; rodzaje zdarzeń po dniu bilansowym,
• ujęcie w księgach rachunkowych i ujawnianie w sprawozdaniu finansowym zdarzeń po dniu bilansowym.
Prawidłowa ewidencja zdarzeń gospodarczych a program finansów-księgowy:
• dekretowanie dokumentów,
• numerowanie dokumentów,
• grupowanie dokumentów.
Wybrane elementy z inwentaryzacji:
• termin inwentaryzacji,
• nowe stanowisko MF w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych na terenie strzeżonym drogą weryfikacji,
• inwentaryzacja zobowiązań i należności,
• potwierdzenie sald.
Druki ścisłego zarachowania:
• księga druków,
• karta wzorów podpisu,
• kto ponosi odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę drukami ścisłego zarachowania.
Dyscyplina finansów publicznych – katalog, osoby odpowiedzialne.
Sesja pytań i odpowiedzi.

Pakiet 1:
Udział w szkoleniu (w hotelu), pełne wyżywienie, nocleg w pok. 1-osobowym, materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
• 1849 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 17-01-2022)
• 2049 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 17-01-2022)
Pakiet 2:
Udział w szkoleniu (w hotelu), pełne wyżywienie, nocleg (łóżko) w pok. 2-osobowym, materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
• 1699 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 17-01-2022)
• 1899 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 17-01-2022)
Pakiet 3:
Udział w szkoleniu (w hotelu), obiad i przerwy kawowe podczas szkolenia, materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
• 1299 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 17-01-2022)
• 1499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 17-01-2022)
Pakiet 4:
Udział w szkoleniu (online), materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. elektroniczna)
• 999 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 17-01-2022)
• 1199 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 17-01-2022)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.
Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Lokalizacja szkolenia na sali:
Ośrodek Fian w Zakopanem, ul. Chałubińskiego 38; 34-500 Zakopane.

Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia. Ostateczna lokalizacja szkolenia zostanie podana w potwierdzaniu udziału, które jest wysyłane na 3 dni robocze przed szkoleniem (nie liczymy dnia szkolenia). Informacja ta jest przesyłana drogą elektroniczną na adres osoby kontaktowej i uczestnika szkolenia.

Czas trwania
I dzień: zakwaterowanie od 15:00 (dot. osób korzystających z noclegu w hotelu)
II dzień: od 9:00 do 16:00 (w tym przerwy)
III dzień: od 9:00 do 13:00 (w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co