Nowelizacja Kodeksu Pracy 2022 r. – umowy o pracę i informacja o warunkach zatrudnienia.

Zatrudnienie wiąże się z wieloma działaniami pracodawcy, z czego podczas szkolenia zwrócimy uwagę na informację o warunkach zatrudnienia. Szczególnie, że planowane są bardzo znaczące zmiany zakresu jej treści, do których warto się przygotować wcześniej, zwłaszcza, że projekt zmian w obecnej treści może wywoływać znaczące wątpliwości.
Planowane zmiany to jednak nie tylko treść tej informacji – dotyczą również bardzo silnie umów na okres próbny oraz samej treści umowy o pracę.
Przepisy zawierają zamknięty katalog rodzajów umów o pracę – dwie umowy terminowe i jedną bezterminową, przy czym znacząco widoczne jest nakierowanie na zatrudnienie w oparciu o umowę zawartą na czas nieokreślony. Stąd chociażby umowy na okres próbny i na czas określony są limitowane, przy czym limity te w praktyce często budzą wątpliwości.
Błędy praktyczne pojawiają się w treści umów o pracę. Pracodawcy mają często problem z prawidłowym dookreśleniem np. miejsca pracy, powstają wątpliwości odnośnie pracy na stanowiskach łączonych.

Metodyka
• dyskusja
• techniki multimedialne
• wykład

Grupa docelowa Szkolenie skierowane jest do pracowników działów kadr i księgowości, osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych odpowiedzialnych za zatrudnianie i organizację pracy podległych pracowników.
Rodzaje umów o pracę.
Umowa na okres próbny:
• maksymalny okres, na jaki umowa może zostać zawarta,
• sytuacje, w których możliwe jest ponowne zawarcie umowy.
Projektowane zmiany odnośnie umowy na okres próbny:
• długości umowy uzależnione od zamiaru późniejszego zatrudnienia,
• możliwość wydłużania umowy o okresy nieobecności,
• ponowne zawarcie umowy na okres próbny.
Umowa na czas określony:
• limity umów na czas określony,
• sytuacje, w których limity nie obowiązują – przypadki wymienione w art. 251 k.p. oraz szczególne przesłanki zawierania umów okresowych wynikające z przepisów odrębnych,
• problematyka tzw. umowy na zastępstwo – kiedy mamy do czynienia z zastępstwem, czy osoba zastępująca może mieć inne warunki zatrudnienia niż zastępowany, skutki nieprawidłowego zakwalifikowania umowy,
• skutki przekroczenia limitów umów.
Umowa na czas niekreślony.
Treść umowy o pracę:
• rodzaj pracy – czy można określić dwa rodzaje pracy w umowie, jak ustalić wynagrodzenie przy dwóch rodzajach pracy, jak w konsekwencji dwóch stanowisk z różnymi stawkami wynagrodzenia określić np. wynagrodzenie za dyżur czy pracę nadliczbową,
• miejsce wykonywania pracy,
• wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia,
• wymiar czasu pracy,
• termin rozpoczęcia pracy,
• określenie limitu, po przekroczeniu którego niepełnoetatowiec ma prawo do dodatku takiego, jak za pracę nadliczbową,
• inne postanowienia umowne – czy rozszerzać podstawowe zapisy umowne, skutki umieszczenia w umowie zapisów odnośnie czasu pracy (system, rozkład).
Projektowane zmiany w zakresie treści umowy o pracę.
Forma umowy o pracę.
Informacja o warunkach zatrudnienia:
• treść informacji,
• termin przekazania,
• skutki nieprzekazania informacji,
• zmiany warunków zatrudnienia.
Projektowane zmiany zakresu informacji o warunkach zatrudnienia:
• znaczące rozszerzenie zakresu treści informacji o warunkach zatrudnienia,
• zmiana terminu przekazania informacji o zmianie warunków zatrudnienia.
Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Koszt udziału:
• 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 26-08-2022)
• 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 26-08-2022)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe ( wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Czas trwania – 9.00-13.00 ( w tym przerwy)
Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co