Nowości i zmiany w podatku VAT w związku z pandemią oraz planowane od 01.07.2020 r. – z uwzględnieniem wyjaśnień Ministerstwa Finansów (szkolenie online)

Zapraszamy Państwa na szkolenie online obejmujące najważniejsze zmiany wprowadzone i planowane na najbliższy okres w podatku VAT.

Zmiany te dotyczą przede wszystkim innego terminu wprowadzenia dla wszystkich Jednolitego Pliku Kontrolnego, zmiany stawek VAT oraz identyfikacji towarów i usług dla celów VAT. Dodatkowo planowane jest uszczegółowienie zapisów dotyczących mechanizmu podzielonej płatności, białej listy podatników, MDR, ale także wystawiania i ujmowania faktur z kas fiskalnych w JPK. Nowelizacja została ujęta w kilkunastu ustawach zmieniających oraz rozporządzeniach co dodatkowo utrudnia zapoznanie się z nowymi terminami ich wprowadzenia.

Cele szkolenia: Głównymi zagadnieniami omawianymi na szkoleniu będzie nowy plik JPK_VDEK stanowiący połączenie deklaracji VAT oraz ewidencji w tym podatku. W szczególności zwrócona zostanie uwaga na nowe obowiązkowe elementy, które muszą znaleźć się w nowym pliku i ewidencji podatkowej. Wskazane zostaną nowe zasady ewidencyjne oraz ewentualne kary za nieprzestrzeganie bieżących przepisów JPK_VAT. Wskazane zostaną nowe terminy i obowiązki związane z ww. przepisami.
W trakcie szkolenia zostaną przekazane informacje dotyczące Wiążącej Informacji Stawkowej, która ma pomóc w identyfikacji towarów i usług dla celów VAT. Wskazane zostaną nowe zasady występowania o uzyskanie interpretacji dotyczącej stawek podatkowych oraz uzyskiwania interpretacji w pozostałych kwestiach problematycznych. Będzie to szczególnie istotne wobec zmian w sposobie klasyfikowania towarów i usług dla celów VAT wprowadzanych od kwietnia 2020 r.
W związku z pojawieniem się informacji uszczegóławiających MF oraz interpretacji podatkowych dotyczących min. MPP, białej listy podatników, MDR na szkoleniu uczestnikom zostanie przedstawiona ugruntowana linia orzecznictwa.
Zagadnienia zostały tak dobrane, aby w przystępny i praktyczny sposób przybliżyć niełatwy temat podatku VAT oraz wskazać praktyczne rozwiązania.

Korzyści ze szkolenia:
Po zakończeniu szkolenia uczestnicy pozyskają wiedzę jak przygotować się do bardzo ważnych i trudnych zmian oraz ewentualnych planowanych kontroli. Uzyskana wiedza pomoże zapobiec ewentualnym nieprawidłowościom w rozliczaniu podatku VAT.

Grupa docelowa:
Zapraszamy na szkolenie skarbników, księgowych, kierowników jednostek, osoby, które są lub będą zobowiązane rozliczać lub brać udział w rozliczeniu podatku VAT oraz wszystkich zainteresowanych ww. tematem.
Program szkolenia:
1. Wskazanie nowych terminów, ulg i odroczeń w podatku VAT w związku z pandemią.


2. Nowy schemat JPK_VDEK oraz zasady sporządzania i przesyłania
Co należy rozumieć przez „likwidację” deklaracji VAT-7, VAT-7K oraz załączników VAT-ZZ, VAT-ZD, VAT-ZT.
Nowy schemat JPK-VAT od 1 lipca 2020 r. oraz przepisy,
Nowe dane do raportowania w JPK w części ewidencyjnej i deklaracyjnej.
Szczegółowe omówienie rejestrów sprzedaży i zakupów.
Kasy rejestrujące a JPK – prowadzenie ewidencji, wykazywanie danych, kiedy paragon a kiedy faktura.
Jak korygować dane w JPK przed i po wejściu w życie przepisów.
Czy i jakie elementy obowiązkowo korygować bez wezwania przez US.
Kary porządkowe za błędy i nieprawidłowości w JPK

3. Nowa matryca stawek VAT oraz Wiążąca Informacja Stawkowa
Założenia i cele zmian.
Modyfikacja zasad stosowania PKWiU,
Wprowadzenie nomenklatury scalonej CN jako nowy sposób identyfikacji towarów na gruncie ustawy VAT,
Zmiany w zakresie stawek na poszczególne towary /usługi
Zasady występowania do WIS, KIS o interpretacje stawkowe, statystyczne oraz indywidualne – zasady postepowania podatników
Przepisy przejściowe

4. Zasady stosowania Mechanizmu Podzielonej Płatności na podstawie informacji MF i interpretacji indywidualnych
Płatności kartą płatniczą, przekazem, przelewem – wskazanie zasad stosowanie MP
Płatności na rzecz komorników, w ramach postępowań egzekucyjnych, sądowych postanowień o zajęciu należności, płatności w ramach likwidacji szkód.
Potrącenia, kompensaty, faktoring, płatności na rzecz podmiotów innych niż dostawca, cesje należności.
Płatności zaliczkowe.
Faktura i korekty faktury – jak płacić, jak rozliczać.
Płatności zbiorcze.
Kwota 15 tys., czy będzie zmiana?
Solidarna odpowiedzialność – zmiany.
Zastrzeżenia w umowach, zamówieniach o stosowaniu mechanizmu podzielonej płatności.
Inne problemy i wątpliwości stosowania MPP.

5. Zasady działania wykazu podatników VAT („białej listy”) od 1 stycznia 2020 r.
Funkcjonowanie w praktyce rachunków bankowych w ramach tzw. białej listy po wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów
Zakres danych przechowywanych w wykazie podatników,
Rachunki bankowe wirtualne, wewnętrzne, subkonta i inne a biała lista.
Potwierdzanie i dokumentowanie weryfikacji kontrahentów.
Cesja, faktoring, kompensaty, potracenia, egzekucja należności i inne.
Zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów – druk ZAW NR – analiza wniosku z objaśnieniami, zmiana terminu wysyłania dokumentu.
Zakłady budżetowe, jednostki budżetowe i inne podmioty scentralizowane do VAT a rachunki na białej liście.
Konsekwencje podatkowe dokonania zapłaty należności wynikającej z faktury z pominięciem rachunku płatniczego lub za pośrednictwem rachunku nieujętego w wykazie – nowe sankcje w VAT, PIT, CIT
Odpowiedzialność płacącego za zobowiązania sprzedającego w podatku VAT.

6. Nowe zasady stosowania kas fiskalnych w 2020 roku:
Zasady stosowania zwolnień z kas fiskalnych w 2020 r.
Nowe zasady wystawiania faktur do paragonów,
Kasy fiskalne online – obowiązkowe dla wybranych branż,
Sposoby wysyłki e-paragonu.
Zmiany w zakresie obowiązków związanych z kasami fiskalnymi: zgłaszanie, serwisowanie, itp.
Sankcje za brak e-paragonów
Sankcje przewidziane za nieprawidłowe wystawianie faktur do paragonów,

7. Podsumowanie zmian w podatku VAT. Pierwsze praktyki organów podatkowych
Koszt udziału:
349,00 +23%VAT* zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 26/05/2020)
399,00 +23% VAT* zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 26/05/2020)
*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

W szkoleniu będzie można wziąć udział przy pomocy:
komputera/laptopa z systemem Windows,
komputerów MAC (Apple).
tabletu/smartphona.
Szczegółową instrukcję wysyłamy do uczestników szkolenia wraz z potwierdzaniem przyjęcia zgłoszenia.
Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy zoom.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.
Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:

uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat.
Koszt udziału nie obejmuje:
sprzętu komputerowego

Godziny zajęć: 10.00 – 14.00

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co