Obowiązek raportowania umów do Ministerstwa Finansów przez jednostki sektora finansów publicznych „z uwzględnieniem planowanej nowelizacji”

Niebawem wejdą w życie przepisy, które nałożą na jednostki sektora finansów publicznych obowiązek raportowania umów. Informacje w tym przedmiocie będzie należało przesyłać do rejestru elektronicznego prowadzonego przez Ministerstwo Finansów. Z tego też powodu chcieliśmy zaproponować Państwu niniejsze szkolenie.
Pomimo tego, że przepisy nie weszły jeszcze w życie, planowana jest już ich nowelizacja, co uwzględnione zostało w programie szkolenia.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z obowiązkiem raportowania umów, ustalaniem katalogu umów podlegającego raportowaniu i wyłączeń, zasadami publikacji zawieranych umów, zapoznanie z podstawowymi zasadami antykorupcyjnej normy ISO 37001, oraz pojęciem i przykładami korupcji.
Metodyka
• dyskusja
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie skierowane jest do pracowników działów odpowiedzialnych za zawieranie umów, na których będzie ciążyć obowiązek raportowania, a także kierowników jednostek odpowiedzialnych za raportowanie. Szkolenie jest przydatne także dla osób odpowiedzialnych za audyt, gospodarność i kontrolę wydatków w podmiocie.
1. Pojęcie jednostki sektora finansów publicznych i tym samym podmiotu zobowiązanego do stosowania ustawy (Ustawa o finansach publicznych).
2.Ograniczenia w publikacji umów z uwagi na art. 5 Ustawy o dostępie do informacji publicznej. Pojęcie prywatności osoby fizycznej. Analiza orzecznictwa.
3.Czy obowiązkowi publikacji podlega umowa o pracę, umowa zlecenie z osobą fizyczną?
4. Pojęcie osoby pełniącej funkcje publiczne, co do której należy publikować umowy o pracę.
5. Tajemnica przedsiębiorcy a tajemnica przedsiębiorstwa. Czym się od siebie różnią?
6. Czy tajemnica przedsiębiorcy może doprowadzić do odstąpienia od publikacji?
7. Ograniczenia w publikacji umów z uwagi na art. 12 ustawy Prawo zamówień publicznych.
8. Jakich umów dotyczy obowiązek publikacji?
9. Problematyka umów sprzedażowych. Czy zakład wodociągowy (będący samorządowym zakładem budżetowym) ma obowiązek publikacji każdej zawartej umowy o dostawę mediów?
10. Problematyka umów stanowiących przedmiot działalności podmiotu np. umowy zawierane przez NFZ.
11. Czy należy raportować umowy o dostawę mediów?
12. Czy należy raportować umowy ramowe? Pojęcie umowy ramowej.
13. Zasady publikacji umów barterowych.
14. Czy umowy, które nie posiadają kwoty (np. umowa darowizny) podlegają publikacji?
15. Formy czynności prawnych, w tym problematyka formy dokumentowej i szczególnej, o których mowa w ustawie.
16. Umowa ustna a faktura. Czy faktura realizuje znamiona formy dokumentowej?
17. Umowa ustna a obowiązek publikacji.
18. Problem ustalania wartości umów zawieranych na czas nieokreślony (tj. dotyczących świadczeń powtarzalnych) w kontekście kwoty 500 zł, od której powstaje obowiązek publikacji. Jak liczyć w/w kwotę?
19. Na kim ciąży obowiązek raportowania?
20. Kto ponosi odpowiedzialność karną w sytuacji, gdy kierownik nie jest w stanie sam dokonywać raportowania i powierza swoje obowiązki pracownikowi, pracownik czy kierownik? Planowane zmiany przepisów w tym przedmiocie.
21. Wprowadzanie procedur wewnętrznych zapewniających sprawne raportowanie umów. Co dobrze napisania procedura powinna zawierać, by mogła chronić kierownika jednostki od odpowiedzialności karnej.
22. Termin publikacji. Od jakiego momentu należy liczyć termin w przypadku umów, które nie są podpisywane jednocześnie?
23. Jakie informacje dot. umów podlegają raportowaniu?
24. Na czym polega obowiązek podania wyłączenia spod zakresu publikacji? Czy wyłączenie takie może mieć charakter zbiorczy?
25. W jakim terminie należy dokonać obowiązku zaraportowania?
26. Czy za brak publikacji grożą sankcje?
27. Wady i zalety ustawy.
28. Problematyka umów marketingowych a korupcja.
29. Zagrożenia związane z zawieraniem umów dot. sponsoringu, consultingu, analiz, ekspertyz itp.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt uczestnictwa:
499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 10-05-2022; 17-06-2022)
599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 10-05-2022; 17-06-2022)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

W szkoleniu będzie można wziąć udział przy pomocy:
• komputera/laptopa z systemem Windows,
• tabletu/smartphona.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:

uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).
Koszt udziału nie obejmuje:
• sprzętu komputerowego

Czas trwania
od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co