Obowiązek raportowania umów do Ministerstwa Finansów przez jednostki sektora finansów publicznych „z uwzględnieniem planowanej nowelizacji”

Niebawem wejdą w życie przepisy, które nałożą na jednostki sektora finansów publicznych obowiązek raportowania umów. Informacje w tym przedmiocie będzie należało przesyłać do rejestru elektronicznego prowadzonego przez Ministerstwo Finansów. Z tego też powodu chcieliśmy zaproponować Państwu niniejsze szkolenie.
Pomimo tego, że przepisy nie weszły jeszcze w życie, planowana jest już ich nowelizacja, co uwzględnione zostało w programie szkolenia.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z obowiązkiem raportowania umów, ustalaniem katalogu umów podlegającego raportowaniu i wyłączeń, zasadami publikacji zawieranych umów, zapoznanie z podstawowymi zasadami antykorupcyjnej normy ISO 37001, oraz pojęciem i przykładami korupcji.

Metodyka
• dyskusja
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie skierowane jest do pracowników działów odpowiedzialnych za zawieranie umów, na których będzie ciążyć obowiązek raportowania, a także kierowników jednostek odpowiedzialnych za raportowanie. Szkolenie jest przydatne także dla osób odpowiedzialnych za audyt, gospodarność i kontrolę wydatków w podmiocie.
1. Pojęcie jednostki sektora finansów publicznych i tym samym podmiotu zobowiązanego do stosowania ustawy (Ustawa o finansach publicznych).

2. Ograniczenia w publikacji umów z uwagi na art. 5 Ustawy o dostępie do informacji publicznej. Pojęcie prywatności osoby fizycznej. Analiza orzecznictwa.

3. Czy obowiązkowi publikacji podlega umowa o pracę, umowa zlecenie z osobą fizyczną?

4.Tajemnica przedsiębiorcy a tajemnica przedsiębiorstwa. Czym się od siebie różnią?

5. Kiedy tajemnica przedsiębiorcy może doprowadzić do odstąpienia od publikacji?

6. Ograniczenia w publikacji umów z uwagi na art. 12 ustawy Prawo zamówień publicznych.

7. Jakich umów dotyczy obowiązek publikacji?

8. Problematyka umów sprzedażowych. Czy zakład wodociągowy (będący samorządowym zakładem budżetowym) ma obowiązek publikacji każdej zawartej umowy o dostawę mediów?

9. Problematyka umów stanowiących przedmiot działalności podmiotu np. umowy zawierane przez NFZ.

10. Formy czynności prawnych, w tym problematyka formy dokumentowej i szczególnej, o których mowa w ustawie.

11. Umowa ustna a faktura. Czy faktura realizuje znamiona formy dokumentowej?

12. Umowa ustna a obowiązek publikacji.

13. Problem ustalania wartości umów zawieranych na czas nieokreślony (tj. dotyczących świadczeń powtarzalnych) w kontekście kwoty 500 zł, od której powstaje obowiązek publikacji. Jak liczyć w/w kwotę?

14. Na kim ciąży obowiązek publikacji?

15. Kto ponosi odpowiedzialność karną w sytuacji, gdy kierownik nie jest w stanie sam dokonywać raportowania i powierza swoje obowiązki pracownikowi, pracownik czy kierownik?

16. Wprowadzanie procedur wewnętrznych zapewniających sprawne raportowanie umów. Co dobrze napisania procedura powinna zawierać, by mogła chronić kierownika jednostki od odpowiedzialności karnej.

17. Termin publikacji. Od jakiego momentu należy liczyć termin w przypadku umów, które nie są podpisywane jednocześnie?

18. Jakie informacje dot. umów podlegają publikacji?

19. Na czym polega obowiązek podania wyłączenia spod zakresu publikacji? Czy wyłączenie takie może mieć charakter zbiorczy?

20. W jakim terminie należy dokonać obowiązku publikacji?

21. Czy za brak publikacji grożą sankcje?

22. Wady ustawy.

23. Jak korzystać z obowiązków informacyjnych nałożonych przez ustawodawcę w Ustawie o finansach publicznych w kontekście zwalczania nadużyć we własnej jednostce? Zalety ustawy.

24. Definicja korupcji.

25. Przykłady korupcji:
- zawieranie umów niepotrzebnych przez pracowników z uwagi na otrzymywane bonusy od sprzedawców,
- transferowanie pieniędzy z podmiotu poprzez zawieranie niepotrzebnych umów z „zaprzyjaźnionymi” firmami (consulting, ekspertyzy, analizy, opinie, sprzedaż znaku towarowego …),
- problematyka umów marketingowych a korupcja,
- zagrożenia związane z zawieraniem umów sponsoringu i darowizn…

26. Omówienie antykorupcyjnej normy ISO 37001 – wybrane zagadnienia.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt uczestnictwa:
• 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do trzech dni roboczych przed terminem szkolenia)
• 649 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po trzech dniach roboczych przed terminem szkolenia)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Koszt udziału w szkoleniu na sali obejmuje:
• certyfikat (wer. papierowa)
• materiały szkoleniowe (wer. drukowana)
• długopis
• serwis kawowy
• obiad

Czas trwania
od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co