Odpowiedzialność pracowników jednostek sektora finansów publicznych w obszarze gospodarki finansowej (szkolenie online)

Celem szkolenia jest prezentacja procesów gospodarowania środkami publicznymi, w których uczestniczą zarówno pracownicy działów finansowo-księgowych, jak i pracownicy pozostałych komórek organizacyjnych. Na szkoleniu trener zaprezentuje proces i podział obowiązków pracowników z poszczególnych komórek organizacyjnych w zakresie zapewnienia prawidłowości procesów gromadzenia i wydatkowania środków publicznych. Zamierzonym rezultatem szkolenia jest podniesienie kompetencji w zakresie obowiązków pracowników jednostek sektora finansów publicznych w zakresie odpowiedzialności za finanse publiczne.
Obowiązki z zakresu prowadzenia gospodarki finansowej jednostki najczęściej błędnie kojarzone są z działem finansowo-księgowym. Jednakże w każdej jednostce najistotniejszy wpływ na prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej mają pracownicy merytoryczni i kierownik jednostki. Do odpowiedzialności za tę sferę funkcjonowania instytucji publicznej może zostać pociągnięty każdy z pracowników, który uczestniczy w procesie pozyskiwania dochodów lub wydatkowania środków. Dlatego ważnym mechanizmem zapewniającym prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej jednostki jest zrozumienie procesów z nią związanych przez każdego pracownika instytucji publicznej.

Metodyka
• case studies
• dyskusja
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników działów finansowo-księgowych oraz komórek organizacyjnych niezwiązanych z rachunkowością, które dokonują wydatków środków lub uczestniczą w procesie pozyskiwania środków (np. wydają decyzje administracyjne, które są podstawą naliczenia należności).
Gospodarka finansowa jednostki sektora finansów publicznych:
• czym jest gospodarka finansowa jednostki i co ją łączy z rachunkowością?
• gospodarka finansowa a obowiązki wynikające z kontroli zarządczej,
• cele działów finansowo-księgowych a gospodarka finansowa.
Procesy pozyskiwania dochodów budżetowych:
• podział obowiązków pomiędzy pracowników działów merytorycznych a pracowników działów finansowo-księgowych:
• kto wydaje decyzje o rozłożeniu płatności na raty?
• kto sporządza tytuł wykonawczy?
• kto sporządza upomnienie?
• kto monitoruje stan płatności?
• kto kontroluje poprawność pobranych opłat?
• odpowiedzialność za proces pozyskiwania dochodów,
• zarządzanie procesowe jako narzędzie porządkowania procesu gospodarowania środkami.
Mechanizmy kontroli w zakresie wydatkowania środków pieniężnych zgodnie z planem finansowym, w których uczestniczą pracownicy merytoryczni jednostki:
• limit wydatków:
• klasyfikacja budżetowa wydatków – narzędzie zarządzania budżetem: planowania, wykonywania i sprawozdawczości,
• kontrola wstępna zaciągania zobowiązań,
• przekroczenie planu,
• przekroczenie terminu płatności,
• jedna organizacja – różne języki; znajomość zakresu poszczególnych paragrafów wydatków,
• kompletność i zdatność do użytku składnika majątku (środka trwałego) a plan finansowy i paragrafy klasyfikacji budżetowej.
Forma dokumentowanych wydatków i jej wpływ na ewidencję rachunkową 38:
• opis merytoryczny pracownika i jego wpływ na ujęcie wydatku w paragrafie klasyfikacji,
• opis merytoryczny niezgodny z treścią faktury.
Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału w szkoleniu online:
• 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 12-11-2021; 08-12-2021)
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 12-11-2021; 08-12-2021)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

W szkoleniu będzie można wziąć udział przy pomocy:
• komputera/laptopa z systemem Windows,
• tabletu/smartphona.
Szczegółową instrukcję wysyłamy do uczestników szkolenia wraz z potwierdzaniem przyjęcia zgłoszenia.
Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:

• certyfikat (wer. elektroniczna)
• materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Koszt udziału nie obejmuje:
sprzętu komputerowego

Godziny zajęć: 9.00 – 14.00 ( w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co