Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych z uwzględnieniem obowiązujących od 1 lipca 2022 r. zmian realizacji zasady jawności finansów publicznych

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z przepisami i procedurami wskazanymi w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w korelacji z ustawą o finansach publicznych oraz ustawą Prawo zamówień publicznych.
Omówiona zostanie także zasada jawności finansów publicznych, również w kontekście obowiązujących od 1 lipca 2022 r. zmian ustawy o finansach publicznych poprzez wprowadzenie REJESTRU UMÓW – dodanie art. 34 a i 34 b.
Uczestnicy zostaną zapoznani z orzecznictwem Komisji Orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny przypadków oraz protokołami organów kontrolnych.
Na szkoleniu omówiona zostanie także rola kontroli zarządczej w kontekście naruszeń dyscypliny finansów publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem zadań kluczowych osób w instytucjach i jednostkach sektora finansów publicznych – tj. kierownika jednostki i głównego księgowego.

Metodyka
• dyskusja
• omówienie studium przypadków
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie skierowane jest do kierowników zamawiających, głównych księgowych, kierowników działów merytorycznych i finansowo-księgowych, członków komisji przetargowych i pracowników uczestniczących w wydatkowaniu środków publicznych.
Odpowiedzialność za finanse publiczne:
• podstawy prawne i pojęcie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
• zakres podmiotowy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych:
• odpowiedzialność kierownika jednostki,
• odpowiedzialność głównego księgowego,
• odpowiedzialność pracowników,
• jawność finansów publicznych, również w kontekście obowiązującej od 1 lipca 2022 r. zmiany:
art. 34a i 34b ustawy o finansów publicznych – wprowadzenie REJESTRU UMÓW.
Katalog naruszeń ze szczególnym uwzględnieniem najczęstszych naruszeń na podstawie sprawozdań Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych:
• zakres przedmiotowy naruszeń dyscypliny finansów publicznych, ze szczególnych omówieniem odpowiedzialności:
• w zakresie planowania wydatków i zaciągania zobowiązań,
• w zakresie zamówień publicznych,
• w zakresie kontroli zarządczej,
• przegląd orzecznictwa komisji orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Skutki naruszenia i karalność. Zasady i wyłączenia:
• kary i skutki przypisania odpowiedzialności,
• przedawnienie oraz zatarcie ukarania,
• zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, przesłanki wyłączające i łagodzące odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Procedura w postępowaniu o naruszenie dyscypliny finansów publicznych:
• organy właściwe do egzekwowania odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
• przebieg postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
• prawa i obowiązki obwinionego.
Zapobieganie naruszeniom dyscypliny finansów publicznych:
• powierzanie obowiązków,
• kontrola zarządcza w zakresie naruszeń dyscypliny finansów publicznych i rola kierownika jednostki sektora finansów publicznych oraz głównego księgowego.
Sesja pytań i odpowiedzi.
Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
• 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 20-04-2022)
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 20-04-2022)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe(wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).
Koszt udziału nie obejmuje:
• sprzętu komputerowego

Godziny zajęć: 9.00 – 15.00 (w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co