Omówienie regulacji prawnych pozwalających na zmianę umów o zamówienie publiczne.

Na szkoleniu jego uczestnicy poznają regulacje prawne jakie należy wziąć pod uwagę w trakcie konstruowania projektów umów. Ponadto omówione zostaną przepisy prawne umożliwiające zmianę umów oraz sytuacje kiedy zmiana umowy nie będzie możliwa.

Metodyka
• dyskusja
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Adresatami szkolenia są wszystkie osoby które pracują w jednostkach zobowiązanych do stosowania przepisów ustawy Pzp, m.in.: pracownicy jednostek sektora finansów publicznych odpowiedzialne za przeprowadzenie procedury, pracownicy merytoryczni zobowiązani do przygotowania projektów umów, uczestnicy komisji przetargowych.
Omówienie elementów które musi zawierać umowa w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z regulacjami ustawy Pzp.
Jak określać w umowie termin realizacji umowy?
Rozszerzenie zakresu zamówienia aneksem czy to możliwe?
Kilka słów na temat zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Na czym polega zasada współdziałania Zamawiającego i Wykonawcy w związku z realizacją umowy.
Omówienie klauzul abuzywnych w umowach tzw. Niedozwolonych.
Różnica pomiędzy opóźnieniem a zwłoką.
Zachowania nie związane z przedmiotem zamówienia lub jej prawidłowym wykonaniem.
Minimalna wartość świadczenia stron – czy każdy zamawiający musi ją określić?
Przesłanki dopuszczające zmianę umowy.
Czym są zmiany nieistotne?
Czym są zmiany istotne?
Omówienie zmian bagatelnych.
Omówienie waloryzacji ustawowej oraz waloryzacji na podstawie art 439 ustawy Pzp.
Czy w związku z Agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę zamawiający może podnieść wynagrodzenie na wniosek wykonawcy?
Zmiany wynikające z okoliczności niemożliwych do przewidzenia.
Sesja pytań i odpowiedzi.


Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 22-11-2022)
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 22-11-2022)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe(wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 9.00 – 15.00 (w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49, 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co