Organizacja i ocena systemu kontroli zarządczej oraz cele, mierniki i ryzyko w kontroli zarządczej (szkolenie online)

Celem szkolenia jest pogłębienie znajomości ogólnych zasad i struktury systemu kontroli zarządczej w tym zarządzania ryzykiem, omówienie obowiązków w tym zakresie wynikających z ustawy o finansach publicznych, przedstawienie różnych możliwości tworzenia procedur kontroli zarządczej z uwzględnieniem różnych rodzajów i wielkości jednostek, przedstawienie warunków skuteczności kontroli zarządczej oraz analiza rozwiązań stosowanych w jednostkach o różnej specyfice. Celem drugiej części szkolenia jest natomiast pogłębienie znajomości tematyki określania celów i zarządzania ryzykiem w ramach systemu kontroli zarządczej, nabycie umiejętności analizy prawidłowości określania celów i mierników realizacji celów, poznanie różnych metod identyfikacji i analizy ryzyka, analiza czynników wpływających na przydatność i wykorzystanie w jednostce procesu zarządzania ryzykiem. Szkolenie jest dwudniowe z możliwością uczestnictwa w wybranym, pierwszym lub drugim, dniu szkolenia.

Metodyka
• dyskusja
• praca na przykładach/ćwiczeniach w grupach
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie jest skierowane do pracowników jednostek administracji rządowej i samorządowej – kierowników jednostek, kierowników komórek organizacyjnych, koordynatorów kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem, audytorów, kontrolerów.
Dzień 1 – 11.10.2021 r.
ORGANIZACJA I OCENA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ


Struktura kontroli zarządczej w administracji publicznej – obowiązki i odpowiedzialność.
I i II poziom kontroli zarządczej w administracji rządowej i jednostkach samorządu terytorialnego.
Co możemy a co musimy wdrożyć? – obowiązkowy zakres kontroli zarządczej w różnych typach jednostek.
Jakie procedury kontroli zarządczej powinniśmy przyjąć? Co powinny zawierać?
Od czego zależy skuteczność kontroli zarządczej? – standardy kontroli zarządczej określone przez Ministra Finansów.
Jak RIO i NIK kontrolują obowiązki w zakresie kontroli zarządczej?
Kontrola zarządcza a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Samoocena kontroli zarządczej – czy jest obowiązkowa? Jak przeprowadzić samoocenę z korzyścią dla jednostki?
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.
Sesja pytań i odpowiedzi.


Dzień 2 – 12.10.2021 r.
KONTROLA ZARZĄDCZA – CELE, MIERNIKI, RYZYKO


Określanie celów i ich monitorowanie – podstawa skutecznego systemu kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem. Cele strategiczne i operacyjne.
Jak dobrze określić cele? (warsztaty)
Jak dobrze określić mierniki realizacji celów? Co mierzyć? (warsztaty)
Do czego ma prowadzić system zarządzania ryzykiem? Jak go sensownie zorganizować?
W jaki sposób identyfikować ryzyko – różne metody identyfikacji ryzyka.
Identyfikacja przyczyn ryzyka i potencjalnych konsekwencji w przypadku jego wystąpienia.
Mechanizmy kontrolne ograniczające ryzyko.
Szacowanie ryzyka – szacowanie prawdopodobieństwa i skutku ryzyka.
Określanie optymalnej reakcji na ryzyko: tolerowanie, przeniesienie, wycofanie się, działanie.
Dokumentowanie procesu zarządzania ryzykiem w postaci rejestru ryzyka (warsztaty).
Monitorowanie ryzyk – kluczowe wskaźniki ryzyka.
Zarządzanie ryzykiem w złożonej strukturze organizacyjnej (urząd i jednostki podległe).
Warunki skutecznego wdrożenia zarządzania ryzykiem (dyskusja).
Sesja pytań i odpowiedzi.
Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.

Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• Całe szkolenie: 1099 zł, I dzień szkolenia: 599 zł, II dzień szkolenia: 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 06-10-2021)
• Całe szkolenie: 1199 zł, I dzień szkolenia: 699 zł, II dzień szkolenia: 699 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 06-10-2021)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT.

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

W szkoleniu będzie można wziąć udział przy pomocy:
• komputera/laptopa z systemem Windows,
• komputerów MAC (Apple).
• tabletu/smartphona.

Szczegółową instrukcję wysyłamy do uczestników szkolenia wraz z potwierdzaniem przyjęcia zgłoszenia.
Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.
Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:

uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).
Koszt udziału nie obejmuje:
• sprzętu komputerowego
Czas trwania:
I dzień: od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
II dzień: od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49, 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co