Planowanie i sprawozdawczość w zamówieniach publicznych od 1 stycznia 2022 r. w instytucjach kultury

Celem szkolenia jest przekazanie kluczowych obowiązków, jakie stoją przed instytucjami kultury od 1 stycznia 2022 r. w zakresie procesów planowania i sprawozdawczości z zakresu regulacji zamówień publicznych.
Uczestnik szkolenia otrzyma dużą dawkę wiedzy merytorycznej popartej licznymi przykładami, gdyż jedynie taki sposób przekazania wiedzy gwarantuje zrozumienie nadchodzących zmian.

Metodyka
• case studies
• dyskusja
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za sporządzanie sprawozdań za zamówienia publiczne, pracowników odpowiedzialnych za dokonywanie zakupów w jednostce, głównych księgowych, kierowników administracyjnych w państwowych i samorządowych instytucjach kultury.
Sprawozdanie z udzielonych zamówień publicznych:
• zakres podmiotowy związany z obowiązkiem sprawozdawczym – kto jest zobowiązany do sporządzenia sprawozdania z udzielonych zamówień,
• sposób oraz termin przekazywania rocznego sprawozdania,
• zakres informacji zawartych w sprawozdaniu – co zamawiający musi ująć w sprawozdaniu,
• omówienie wzoru sprawozdania ze szczególnym uwzględnieniem analizy poszczególnych tabel,
• ustalenie wartości zamówienia,
• umowy wieloletnie,
• zmiana umowy o zamówienie w sprawozdawczości,
• zamówienia z wolnej ręki w sprawozdawczości.
Rejestry umów od 1 stycznia 2022 r. oraz 1 lipca 2022 r.:
• obowiązek prowadzenia i przekazywania informacji do rejestru,
• forma przekazywania danych do rejestru,
• rejestr umów a tajemnica przedsiębiorstwa,
• rejestr umów a ochrona danych osobowych,
• rejestr umów – regulacje wewnętrzne.
Rejestry zamówień – dobre praktyki i przykłady.
Plan zamówień publicznych:

• orientacyjna wartość zamówienia,
• plan postępowań o udzielenie zamówień na rok a plan finansowy,
• aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień,
• zmiany w planie finansowym a zmiany w planie postępowań o udzielenie zamówień,
• zamówienia planowane a zamówienia nieplanowane.
Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału w szkoleniu online:
• 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 19-01-2022)
• 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 19-01-2022)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:

uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).
Koszt udziału nie obejmuje:
• sprzętu komputerowego

Czas trwania: od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co