Podstawowe czynności niezbędne w przygotowaniu urządzeń księgowych do prawidłowego sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego w jsfp za 2020r.

Szkolenie ma na celu zaznajomienie uczestników w obszarze czynności przygotowawczych do zamknięcia roku. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na dokonanie przeglądu dokumentacji finansowej, kont analitycznych, rozliczenie poniesionych wydatków, inwentaryzację.

Metodyka
dyskusje
omówienie studium przypadków
prezentacja
szkolenie online (na żywo)
wykład

Grupa docelowa
Szkolenie adresowane jest do kierowników jednostek, głównych księgowych, skarbników i innych pracowników służb finansowo - księgowych jednostek sektora finansów publicznych.
Program szkolenia:

Harmonogram czynności przygotowawczych związanych z zamknięciem roku budżetowego:
1. Analiza zdarzeń, bieżące kontrolowanie terminów wpływu dokumentacji finansowej do jednostki  mając na uwadze obowiązujący plan wydatków oraz szczególne zwrócenie na:
a) zaksięgowanie wszystkich zdarzeń gospodarczych, jakie będą miały miejsce w danym roku
b) bieżące monitorowanie realizacji zobowiązań aby nie dopuścić do ich ewentualnego przeterminowania.

2. Rozliczenie udzielonych i otrzymanych dotacji. ( terminy i zasady )

3. Analiza i ewentualna korekta odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

4. Jak księgujemy koszty  i zobowiązania na przełomie roku budżetowego?

5. Rozliczenie ewentualnych zaliczek udzielonych pracownikom.
6. Dokonanie przeglądu kont analitycznych rozrachunków pod kątem prawidłowego ustalenia np. dochodów z mienia (czynsze, dzierżawy, sprzedaż majątku itp.) lub z tytułu świadczonych usług.
7. Zwrócenie uwagi na dokonanie księgowań, które – zgodnie z przepisami szczególnymi – podlegają wykonaniu na koniec roku budżetowego w odniesieniu do:
a) ewidencji oraz weryfikacji należności i zobowiązań,

b) naliczenie odsetek  za zwłokę, (podstawy prawne i wyjaśnienia szczególne )
c) odstępstwa b od zasady obowiązkowego dochodzenia należności budżetowych.

d) naliczenia odpisów aktualizujących  wartości  należności ( jak prawidłowo powinno funkcjonować konto „290”)

e) zweryfikowanie zaangażowania wydatków itp.(analiza kont pozabilansowych 998 i 999).
8. Dokonanie wyliczenia i poprawnego ujęcia w księgach rachunkowych jednostki umorzenia i amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych lub według stawek określonych decyzją dysponenta części budżetowej oraz zweryfikowanie stanu pozostałych środków trwałych i ich jednorazowego umorzenia.
9. Rozliczenie poniesionych wydatków na inwestycje (po uzgodnieniu z właściwą komórką merytoryczną w zakresie inwestycji) i dokonanie przeksięgowań zakończonych zadań inwestycyjnych na właściwe konta, ewentualne rozliczenie inwestycji zaniechanych. (przykłady prawidłowych rozliczeń )

Inwentaryzacja – zasady oraz sposób przeprowadzenia i udokumentowania oraz nieprawidłowości w zakresie organizacji i przeprowadzania inwentaryzacji - odpowiedzialność poszczególnych osób.
1. Funkcje i cele inwentaryzacji, inwentaryzacja jako element rachunkowości jednostki wynikający z uor.
2.Terminarz inwentaryzacji dostosowany do aktualnej sytuacji uwzględniający prawidłową organizację inwentaryzacji ,przebieg i jej udokumentowanie.
3. Metody, rodzaje oraz sposoby prawidłowego przeprowadzania i rozliczenia inwentaryzacji wg zasad zawartych w uor.
4. Inwentaryzacja drogą spisu z natury:
a) prace organizacyjne przed spisem , podział kompetencji między poszczególnymi osobami odpowiedzialnymi za inwentaryzację, oraz prawidłowe rozliczenie spisu z natury.
5 . Inwentaryzacja uzgadniania drogą potwierdzenia sald wymagająca odpowiednich etapów i prawidłowej dokumentacji
6. Inwentaryzację aktywów i pasywów w drodze weryfikacji ( zasady, sposoby i dokumentacja)
7. Prawidłowe rozliczenie inwentaryzacji, ustalenie ewentualnych różnic i opracowanie prawidłowej dokumentacji poinwentaryzacyjnej
8. Zwrócenie uwagi na ważniejsze nieprawidłowości wykazywane przez służby kontrolne.
9. Rola i odpowiedzialność za inwentaryzację kierownika jednostki , głównego księgowego oraz pozostałych pracowników.
10. Podsumowanie, wolne wnioski i zapytania.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
399,00 +23%VAT* zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 14/11/2020)
499,00 +23% VAT* zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 14/11/2020)
*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W szkoleniu będzie można wziąć udział przy pomocy:
komputera/laptopa z systemem Windows,
komputerów MAC (Apple).
tabletu/smartphona.
Szczegółową instrukcję wysyłamy do uczestników szkolenia wraz z potwierdzaniem przyjęcia zgłoszenia.
Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy zoom.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe w formie pdf, certyfikat w formie pdf.
Koszt udziału nie obejmuje:
sprzętu komputerowego

Godziny zajęć: 9.00 – 14.00

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co