Podstawy ewidencji księgowej inwestycji i środków trwałych (szkolenie online)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie rocznych sprawozdań finansowych (…) wyraźnie definiuje w artykule 12 ustęp 3, że: „To, czy poszczególne składniki aktywów są ujmowane, jako aktywa trwałe czy jako aktywa obrotowe, zależy od ich przeznaczenia”.

 Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad rozliczania, wyceny i ewidencji księgowej środków trwałych w budowie (inwestycji) oraz środków trwałych o wartości do i powyżej 10 tys. złotych, z uwzględnieniem nowych przepisów w zakresie podatku VAT dotyczących stosowania „białej listy” i obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności w roku 2020 zmienionych przepisami ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, a także  ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 roku o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 w zakresie finansowania środków trwałych i inwestycji.

Na szkoleniu omówione zostaną szczegółowo zasady ewidencji środków trwałych w budowie i środków trwałych w świetle rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,  z uwzględnieniem podniesionego do 10 tys. zł limitu wartości środków trwałych amortyzowanych jednorazowo, a także nowej jednorazowej amortyzacji środków trwałych nabytych w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 oraz nowej tabeli amortyzacyjnej i aktualnej klasyfikacji środków trwałych (KŚT 2016).  Na szkoleniu omówiony zostanie nowy krajowy standard rachunkowości nr 11 „Środki trwałe”, który wpływa na sposób księgowania środków trwałych, i prawidłowe zastosowanie paragrafów 421, 424, 472, 605, 606 (i innych) klasyfikacji budżetowej w roku 2020.

Celem krajowego standardu rachunkowości nr 11 „Środki trwałe” jest wyjaśnienie (interpretacja)  przepisów ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości dotyczących środków trwałych, a przez to zapewnienie porównywalności rozwiązań stosowanych przez jednostki w zakresie uznawania, wyceny i ujęcia w księgach rachunkowych oraz w planowaniu i wykonywaniu budżetu tego składnika aktywów, tj. środków trwałych.

Ponadto na szkoleniu omówione zostaną dodatkowe obowiązki w zakresie ewidencji mienia Skarbu Państwa wynikające z ustawy z 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym i nowe obowiązki wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 września 2017 w sprawie sposobu ewidencjonowania mienia Skarbu Państwa, wraz z zasadami sporządzania  sprawozdania o stanie mienia skarbu państwa.

Metodyka
wykład
dyskusje
wymiana doświadczeń
szkolenie online (na żywo)

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich państwowych i samorządowych jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, a szczególnie dla: ministerstw, urzędów centralnych, urzędów wojewódzkich, administracji zespolonej, urzędów gmin i miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, zarządów nieruchomościami, jednostek oświaty, jednostek pomocy społecznej, urzędów pracy, sądów, prokuratury, służb mundurowych, wojska, KAS, RIO, NIK, ZUS, KRUS, dysponentów państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej, państwowych osób prawnych i pozostałych jednostek sektora finansów publicznych.
PROGRAM:

Tarcza antykryzysowa oraz jej wpływ na finansowanie inwestycji i środków trwałych w jednostkach sektora finansów publicznych:
nowe możliwości dokonywania zmian w budżecie i w planie finansowym.

Nadrzędne zasady rachunkowości budżetowej oraz zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w roku 2020:
definicja środków trwałych,
definicja środków trwałych w budowie,
definicja inwestycji, w tym nieruchomości inwestycyjnych w ustawie o rachunkowości.

Ustawa o finansach publicznych a pojęcie inwestycji w ustawie o finansach publicznych i w aktach wykonawczych:
szczegółowy sposób i tryb finansowania inwestycji z budżetu państwa.
Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym i obowiązki wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 września 2017 w sprawie sposobu ewidencjonowania mienia Skarbu Państwa w roku 2020.

Klasyfikacja budżetowa a finansowanie środków trwałych:
problem środków trwałych finansowanych z paragrafu 421, 424 i innych paragrafów wydatków bieżących po zwiększeniu do 10 tys. zł limitu wartości środków trwałych amortyzowanych jednorazowo oraz problem finansowania środków trwałych nabytych w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, a zasady stosowania paragrafów 605, 607, 611, 613 i paragrafów 606, 608, 612, 614 klasyfikacji budżetowej w roku 2020.

Wydatki bieżące i wydatki majątkowe a wykaz składników aktywów i pasywów:
inwentarz.

Krajowy standard rachunkowości nr 11 „Środki trwałe” i jego zastosowanie w jednostkach sektora finansów publicznych w roku 2020.

Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT 2016) obowiązująca w roku 2020
charakterystyka najważniejszych zmian i zasady klasyfikowania środków trwałych na grupy, podgrupy i rodzaje środków trwałych.

Obiekt inwentarzowy jako podstawowa jednostka ewidencji środków trwałych:
zasady tworzenia obiektów inwentarzowych w świetle KSR 11 oraz ich klasyfikowanie w świetle KŚT 2016.

Finansowanie środków trwałych a „biała lista” podatników VAT po jej zmianach Tarczą antykryzysową.

Finansowanie środków trwałych a zasady funkcjonowania mechanizmu podzielonej płatności (split payment) w jednostkach sektora finansów publicznych:
wyjaśnienie kiedy mechanizm podzielonej płatności jest dobrowolny, a kiedy obligatoryjny w zakresie środków trwałych i inwestycji wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy VAT.

Problemy z rozliczaniem środków trwałych i inwestycji finansowanych z rachunku VAT w ramach mechanizmu podzielonej płatności.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej:

zasady funkcjonowania konta 080, kont księgowych: 011, 013, 014, 015, 016, 017 kont: 071, 072, 077 i ich powiązanie z księgami lub kartami inwentarzowymi.

Środki trwałe a wartości niematerialne i prawne w zakresie konta 020:
problem licencji na oprogramowanie.

Zasady prowadzenia ewidencji analitycznej środków trwałych i zasady identyfikacji obiektów inwentarzowych stanowiących środki trwałe:
„metkowanie” i przekodowanie środków trwałych z KŚT 2010 na KŚT 2016 w księgach lub kartach inwentarzowych.

Warunki uznania składnika majątku za środek trwały:
problem dolnej granicy wartości środków trwałych w roku 2020, zasady jej ustalania w świetle przepisów ustawy o finansach publicznych (100zł) oraz typowe nieprawidłowości występujące w praktyce związane z kwotą 3,5 tys. zł i 10 tys. zł po zwiększeniu do 10 tys. zł limitu wartości środków trwałych amortyzowanych jednorazowo.

Ustalanie wartości początkowej środka trwałego:
cena nabycia, koszt wytworzenia a podatek VAT i jego korekty oraz centralne zaopatrzenie i darowizny środka trwałego, a zakres zastosowania konta 800 i 840 do nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych.

Nakłady ponoszone w okresie użytkowania środka trwałego:
ulepszenia, konserwacje, remonty, części zamienne.

Amortyzacja środka trwałego:
metody, stawki, zbiorcze i jednorazowe odpisy po zwiększeniu limitu do 10 tys. zł wartości środków trwałych amortyzowanych jednorazowo i po wprowadzeniu nowej tabeli amortyzacji oraz zastosowanie paragrafu 472 klasyfikacji budżetowej do księgowania amortyzacji planowej i amortyzacji jednorazowej.

Nowa jednorazowa amortyzacja środków trwałych nabytych w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (art. 4 i 6 w zakresie art. 52s PIT i art. 38k CIT).

Zaprzestanie ujmowania środka trwałego:
sprzedaż, likwidacja, nieodpłatne przekazanie, przekwalifikowanie.

Prezentacja i ujawnianie informacji na temat środków trwałych jako mienia państwowego lub mienia komunalnego:
wzór bilansu i zakres informacji prezentowanych w informacji dodatkowej oraz zakres danych wykazywanych w sprawozdaniu typu „RB”.

Sesja pytań i odpowiedzi.
Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
249,00 +23% VAT zł* (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 28/05/2020)
299,00 +23% VAT zł* (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 28/05/2020)
*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. 
Na dzień przed szkoleniem zostanie wysłana instrukcja.
W szkoleniu będzie można wziąć udział za pomocą:
komputera/laptopa z systemem Windows,
komputerów MAC (Apple).
tabletu/smartphona.
Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat.
Koszt udziału nie obejmuje:
sprzętu komputerowego

Godziny zajęć: 10.00 – 13.00

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co