Podstawy rachunkowości budżetowej instytucji kultury – wprowadzenie do elektronicznej deklaracji i ewidencji VAT obowiązującej od 1 października 2020 r. (szkolenie online)

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji osób zajmujących się finansami, budżetem, księgowością oraz systemami informatycznymi księgowości i sprawozdawczości budżetowej, w zakresie prawidłowego stosowania podstawowych praw i reguł obowiązujących w rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych, a także praktycznego rozumienia nadrzędnych zasad rachunkowości budżetowej obowiązujących w instytucjach kultury, z uwzględnieniem nowych obowiązków w zakresie sporządzania i przesyłania począwszy od 1 lipca 2020 roku elektronicznych deklaracji i ewidencji VAT.

Na szkoleniu omówione zostanie sposób ujęcia w ewidencji księgowej kasowo zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych, memoriałowo ujmowanych przychodów i kosztów, należności i zobowiązań, rozliczeń międzyokresowych przychodów i kosztów oraz ich prezentacja w sprawozdawczości finansowej i budżetowej. Omówione zostaną również podstawowe modele ewidencyjne – schematy księgowań obowiązujące w Polsce w roku 2020 w instytucjach kultury, a także wymogi rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. Począwszy od 1 października 2020 roku instytucje kultury jako podatnicy VAT w celu wypełnienia obowiązków związanych z rozliczeniem podatku VAT nie będą musieli składać dwóch dokumentów: pliku JPK_VAT i deklaracji VAT, tak jak dotychczas, ale wyślą jeden plik, zawierający dane odpowiednio z deklaracji oraz ewidencji VAT. Dane te będą podlegały analizie i weryfikacji. Proces analizy i weryfikacji będzie dokonywany w sposób zautomatyzowany, z wykorzystaniem odpowiedniego oprogramowania i specjalnych algorytmów. Nowe przepisy podatkowe wprowadzają drakońskie kary dla księgowych, w tym możliwą karę w wysokości 500zł za każdy błąd w przesłanej ewidencji VAT,  które uniemożliwią przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości transakcji dokonywanej przez „robota” (algorytm). Jest to kolejny etap cyfryzacji systemu podatkowego w Polsce i nowy kłopot dla instytucji kultury.

Metodyka
wykład
dyskusje
wymiana doświadczeń
szkolenie online (na żywo).

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich zainteresowanych państwowych i samorządowych instytucji kultury, w tym dla pracowników rozpoczynających karierę lub pragnących usystematyzować lub uporządkować swą wiedzę z zakresu rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych a także producentów oprogramowania i kadry kierowniczej instytucji kultury..
PROGRAM:

Istota i cel rachunkowości:
rachunkowość przedsiębiorstw a specyfika rachunkowości budżetowej oraz odmienność zasad obowiązujących w instytucjach kultury i problem konwencji pomiarowych obowiązujących w rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych w Polsce.

Nadrzędne i szczególne zasady rachunkowości budżetowej i ich znaczenie praktyczne:
zasada rzetelnego i jasnego obrazu,
zasada wyższości treści nad formą,
zasada memoriału,
zasada współmierności,
zasada indywidualnej wyceny,
zasada istotności,
zasada ciągłości,
zasada kontynuacji działalności,
zasada ostrożnej wyceny,
zasada kasowa.

Majątek i źródła jego pochodzenia oraz jego ujęcie w bilansie:
mienie państwowe a mienie komunalne w bilansie instytucji kultury.

Równanie bilansowe, zdarzenia i operacje gospodarcze oraz ich wpływ na składniki bilansu. Konto księgowe, zasady funkcjonowania kont, dzielenie i łączenie kont księgowych w rachunkowości instytucji kultury:
konta bilansowe, konta wynikowe, konta pozabilansowe i ich funkcjonowanie w systemach FK.

Formy i powiązanie organizacyjno–prawne jednostek sektora finansów publicznych oraz zasady ich funkcjonowania w świetle ustawy o finansach publicznych:
jednostki budżetowe i jednostki pozabudżetowe (RDWO, SZB, AW, IGB, POP) a państwowe i samorządowe instytucje kultury.

Zasady budżetowe:
zasada „brutto” a zasada „netto”, „zasada kasowa” a zasada „memoriału” oraz ich zastosowanie w jednostkach budżetowych i pozabudżetowych oraz w instytucjach kultury.

Ustawa budżetowa i uchwała budżetowa jako podstawa funkcjonowania państwa i jednostki samorządu terytorialnego a specyfika planu finansowego instytucji kultury.
Klasyfikacja budżetowa i jej zastosowanie w planowaniu i wykonywaniu budżetu oraz planu finansowego instytucji kultury.

Zasady podziału ksiąg rachunkowych na księgi organu i księgi jednostki oraz ich związek z planowaniem i wykonywaniem budżetu:

zakres zastosowania art. 80 ustęp 1 ustawy o rachunkowości oraz specyfika rozwiązań funkcjonujących w jednostkach pozabudżetowych i instytucjach kultury stosujących pełną ustawę o rachunkowości.

Charakterystyka planu kont dla budżetu (organu finansowego), charakterystyka planu kont dla jednostek wykonujących budżet, charakterystyka planu kont dla organu podatkowego:
dotacje podmiotowe i przedmiotowe i ich ujęcie w księgach organu finansującego instytucje kultury.

Zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w rachunkowości budżetowej instytucji kultury w roku 2020.
Ewidencja księgowa kasowych dochodów i wydatków budżetowych w instytucji kultury.
Ewidencja księgowa środków pochodzących z budżetu środków europejskich w instytucji kultury.
Ewidencja księgowa przychodów i kosztów w instytucji kultury.

Ewidencja księgowa rozliczeń międzyokresowych przychodów i kosztów w instytucji kultury.
Ewidencja księgowa aktywów obrotowych i ewidencja księgowa aktywów trwałych:
klasyfikacja środków trwałych, zakres zastosowania klasyfikacji budżetowej do finansowania środków trwałych instytucji kultury.

Ewidencja księgowa wyniku finansowego i jego ustalenie:
wynik finansowy a wynik wykonania budżetu i ich wzajemne powiązanie w instytucji kultury.

Zasady sporządzania sprawozdań typu „RB” w instytucji kultury.
Sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych oraz sprawozdawczość zadaniowa i ich specyfika. Sprawozdawczość finansowa w instytucji kultury:

analiza zgodności danych i powiązanie sprawozdawczości budżetowej ze sprawozdawczością finansową.

Podatek VAT w instytucjach kultury:
uznawanie i nie uznawanie instytucji kultury za podatnika VAT.

Ustawa z dnia 4 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw i Tarcza antykryzysowa:
obowiązki w zakresie prowadzenia i wysyłania nowego JPK VAT.

Elektroniczne deklaracje podatkowe i elektroniczna ewidencja VAT:
termin dla instytucji kultury: 1 października 2020 oraz szczegółowy zakres danych zawartych w ewidencji VAT w świetle przepisów rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.

Nowe kody i oznaczenia w zakresie podatku należnego (GTU, znaczniki literowe) i naliczonego oraz problem z rozróżnianiem transakcji objętych dobrowolnym i obowiązkowym kodem MPP.
Nowe sankcje za błędy w ewidencji VAT, czyli komu grozi 500zł kary za potencjalny każdy błąd w przesłanej ewidencji VAT.

Konieczność zmiany podejścia do księgowości instytucji kultury zobligowanych do prowadzenia i przesyłania elektronicznych deklaracji i ewidencji VAT.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
249,00 +23% VAT zł* (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 18/06/2020)
299,00 +23% VAT zł* (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 18/06/2020)
*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji.
  Na dzień przed szkoleniem zostanie wysłana instrukcja.


W szkoleniu będzie można wziąć udział za pomocą:
komputera/laptopa z systemem Windows,
komputerów MAC (Apple)
tabletu/smartphona.
Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat.
Koszt udziału nie obejmuje:
sprzętu komputerowego

Godziny zajęć: 10.00 – 14.00

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co