Podstawy rachunkowości budżetowej jednostek pomocy społecznej – wprowadzenie do elektronicznej deklaracji i ewidencji VAT, oraz problemy z nieodliczaniem małych kwot VAT w świetle kontroli NIK oraz problemy z nieodliczaniem małych kwot VAT w świetle zarzutów NIK (szkolenie online)

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji osób zajmujących się finansami, budżetem, księgowością oraz systemami informatycznymi księgowości i sprawozdawczości budżetowej, w zakresie prawidłowego stosowania podstawowych praw i reguł obowiązujących w rachunkowości jednostek budżetowych pomocy społecznej, a także praktycznego rozumienia nadrzędnych zasad rachunkowości budżetowej, z uwzględnieniem nowych obowiązków w zakresie sporządzania i przesyłania począwszy od 1 października 2020 roku elektronicznych deklaracji i ewidencji VAT, w tym w ramach centralizacji rozliczeń w VAT.

Na szkoleniu omówione zostanie sposób ujęcia w ewidencji księgowej kasowo zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych, memoriałowo ujmowanych przychodów i kosztów, należności i zobowiązań, rozliczeń międzyokresowych przychodów i kosztów oraz ich prezentacja w sprawozdawczości finansowej i budżetowej. Omówione zostaną również podstawowe modele ewidencyjne – schematy księgowań obowiązujące w roku 2020 w tym w m.in. zakresie funduszu alimentacyjnego, programu 500plus, świadczeń rodzinnych, świadczeń nienależnie pobranych, a także wymogi rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.

Począwszy od 1 października 2020 roku jednostki budżetowe objęte centralizacją w VAT w celu wypełnienia obowiązków związanych z rozliczeniem podatku VAT nie będą musieli składać dwóch cząstkowych dokumentów: pliku JPK_VAT i deklaracji VAT, tak jak dotychczas, ale wyślą jeden plik, zawierający dane odpowiednio z deklaracji oraz ewidencji VAT. Inaczej jednak te dane będą przesyłane przez jednostki budżetowe objęte centralizacją rozliczeń w VAT a inaczej przez gminy, powiaty, województwa uznane za samodzielnych podatników VAT. Dane te będą podlegały analizie i weryfikacji. Proces analizy i weryfikacji będzie dokonywany w sposób zautomatyzowany, z wykorzystaniem odpowiedniego oprogramowania i specjalnych algorytmów. Nowe przepisy podatkowe wprowadzają drakońskie kary dla księgowych, w tym możliwą karę w wysokości 500 zł za każdy błąd w przesłanej ewidencji VAT, które uniemożliwią przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości transakcji dokonywanej przez „robota” (algorytm). Jest to kolejny etap cyfryzacji systemu podatkowego w Polsce i nowy kłopot dla księgowych OPS, PCPR, ROPS i innych jednostek budżetowych pomocy społecznej.

Na szkoleniu omówione zostaną również pierwsze wyniki kontroli NIK w zakresie centralizacji rozliczeń w VAT i wynikający z nich zarzut niegospodarności dla jednostek nieodliczających małych kwot.
Na szkoleniu omówione zostaną również pierwsze wyniki kontroli NIK w zakresie centralizacji rozliczeń w VAT i wynikający z nich zarzut niegospodarności dla jednostek nieodliczających małych kwot.

Metodyka
szkolenie online (na żywo)
wykład
warsztat
dyskusje
Grupa docelowa

Szkolenie online 4 godzinne dla wszystkich zainteresowanych jednostek budżetowych pomocy społecznej, w tym dla OPS, PCPR, ROPS, SCUW oraz pracowników rozpoczynających karierę lub pragnących usystematyzować lub uporządkować swą wiedzę z zakresu rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych a także producentów oprogramowania i kadry kierowniczej OPS, PCPR, ROPS, SCUW.
PROGRAM:

Istota i cel rachunkowości:
rachunkowość przedsiębiorstw, a specyfika rachunkowości budżetowej oraz odmienność zasad obowiązujących w jednostkach budżetowych pomocy społecznej i problem konwencji pomiarowych obowiązujących w rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych w Polsce.

Nadrzędne i szczególne zasady rachunkowości budżetowej i ich znaczenie praktyczne:
zasada rzetelnego i jasnego obrazu,
zasada wyższości treści nad formą,
zasada memoriału,
zasada współmierności,
zasada indywidualnej wyceny,
zasada istotności,
zasada ciągłości,
zasada kontynuacji działalności,
zasada ostrożnej wyceny,
zasada kasowa.

Majątek i źródła jego pochodzenia oraz jego ujęcie w bilansie:
mienie państwowe a mienie komunalne w bilansie OPS, PCPR, ROPS jako samorządowej jednostki budżetowej a problem zadań zleconych.

Równanie bilansowe, zdarzenia i operacje gospodarcze oraz ich wpływ na składniki bilansu:
wyjaśnienie dlaczego umów się nie księguje na kontach bilansowych lecz pozabilansowo na zaangażowaniu.

Konto księgowe, zasady funkcjonowania kont, dzielenie i łączenie kont księgowych w rachunkowości budżetowej:
konta bilansowe, konta wynikowe, konta pozabilansowe i ich funkcjonowanie w systemach FK.

Formy i powiązanie organizacyjno–prawne jednostek sektora finansów publicznych oraz zasady ich funkcjonowania w świetle ustawy o finansach publicznych:
jednostki budżetowe a jednostki pozabudżetowe (RDWO, SZB, AW, IGB, POP i inne).

Zasady budżetowe:
zasada „brutto” a zasada „netto”, zasada „kasowa” a zasada „memoriału” oraz ich zastosowanie w jednostkach pomocy społecznej.

Ustawa budżetowa a uchwała budżetowa jako podstawa funkcjonowania państwa i jednostki samorządu terytorialnego oraz samorządowej jednostki budżetowej pomocy społecznej oraz zadania własne a zadania zlecone.

Klasyfikacja budżetowa i jej zastosowanie w planowaniu i wykonywaniu budżetu oraz planu finansowego jednostki budżetowej pomocy społecznej.

Zasady podziału ksiąg rachunkowych na księgi organu i księgi jednostki oraz ich związek z planowaniem i wykonywaniem budżetu:
zakres zastosowania art. 80 ustęp 1 ustawy o rachunkowości oraz specyfika rozwiązań funkcjonujących w jednostkach budżetowych pomocy społecznej w ramach zadań własnych i zadań zleconych.

Charakterystyka planu kont dla budżetu (organu finansowego):
zasady funkcjonowania kont dla budżetu państwa i budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz księgowanie dotacji na organie finansowym (budżetowym) oraz w księgowości urzędu gminy i miasta (w starostwie powiatowym) w zakresie zadań własnych i zadań zleconych realizowanych przez OPS, PCPR, ROPS ujmowanych w księgach jednostek oraz w SCUW.

Charakterystyka planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych:
zasady funkcjonowania kont dla samorządowych jednostek budżetowych pomocy społecznej w ramach zadań własnych i zleconych oraz dysponentów państwowych funduszy celowych.

Charakterystyka planu kont dla podatków (organu podatkowego) oraz wpływ tego rozwiązania na odmienne zasady księgowania podatku VAT w państwowych i samorządowych jednostkach budżetowych.

Zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w rachunkowości budżetowej OPS, PCPR, ROPS w roku 2020.
Ewidencja księgowa dochodów i wydatków budżetowych w jednostce budżetowej pomocy społecznej w ramach zadań własnych i zadań zleconych w zakresie funduszu alimentacyjnego, programu 500+, świadczeń rodzinnych, świadczeń nienależnie pobranych.
Ewidencja księgowa środków pochodzących z budżetu środków europejskich w jednostce budżetowej pomocy społecznej.
Ewidencja księgowa przychodów i kosztów w jednostce budżetowej pomocy społecznej w ramach zadań własnych i zadań zleconych w zakresie funduszu alimentacyjnego, programu 500+, świadczeń rodzinnych, świadczeń nienależnie pobranych.

Ewidencja księgowa rozliczeń międzyokresowych przychodów i kosztów w jednostce budżetowej w zakresie funduszu alimentacyjnego, programu 500+, świadczeń rodzinnych, świadczeń nienależnie pobranych. Ewidencja księgowa aktywów obrotowych i ewidencja księgowa aktywów trwałych:
klasyfikacja środków trwałych, zakres zastosowania klasyfikacji budżetowej do finansowania środków trwałych.

Ewidencja księgowa wyniku finansowego i jego ustalenie:
wynik finansowy a wynik wykonania budżetu i ich wzajemne powiązanie.

Zasady sporządzania sprawozdań typu „RB” w jednostkach budżetowych pomocy społecznej oraz sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych i ich specyfika w zakresie zadań własnych i zadań zleconych.

Sprawozdawczość finansowa:

analiza zgodności danych i powiązanie sprawozdawczości budżetowej ze sprawozdawczością finansową w OPS, PCPR, ROPS i innych jednostkach budżetowych pomocy społecznej.

Podatek VAT w jednostkach budżetowych:
uznawanie państwowych jednostek budżetowych i nie uznawanie samorządowych jednostek budżetowych objętych centralizacją w VAT za podatnika VAT.

Kontrola NIK centralizacji rozliczeń w VAT i jej pierwsze wnioski niestety negatywne dla gmin, powiatów, województw:
zarzuty NIK dotyczące niegospodarności dla jednostek nieodliczających małych kwot VAT.

Ustawa z dnia 4 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw i Tarcza antykryzysowa:
obowiązki w zakresie prowadzenia i wysyłania nowego JPK VAT.

Elektroniczne deklaracje podatkowe i elektroniczna ewidencja VAT:
termin dla jednostek budżetowych: 1 października 2020 oraz szczegółowy zakres danych zawartych w ewidencji VAT w świetle przepisów rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.

Nowe kody i oznaczenia w zakresie podatku należnego (GTU, znaczniki literowe) i naliczonego oraz problem z rozróżnianiem transakcji objętych dobrowolnym i obowiązkowym kodem MPP.

Nowe sankcje za błędy w ewidencji VAT, czyli komu grozi 500 zł kary za potencjalny każdy błąd w przesłanej ewidencji VAT a problem błędnie wystawionych faktur VAT ZW do działalności niepodlegającej pod VAT i jej wpływ na rzetelne prowadzenie elektronicznej ewidencji VAT.

Konieczność zmiany podejścia do księgowości OPS, PCPR, ROPS zobligowanej do prowadzenia i przesyłania cząstkowych elektronicznych deklaracji i ewidencji VAT jako jednostek budżetowych pomocy społecznej objętych centralizacją rozliczeń w VAT.

Sesja pytań i odpowiedzi.


Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
249,00 +23% VAT zł* (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 16/06/2020)
299,00 +23% VAT zł* (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 16/06/2020)
*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. 
Na dzień przed szkoleniem zostanie wysłana instrukcja.

W szkoleniu będzie można wziąć udział za pomocą:
komputera/laptopa z systemem Windows,
komputerów MAC (Apple).
tabletu/smartphona.
Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat.
Koszt udziału nie obejmuje:
sprzętu komputerowego

Godziny zajęć: 10.00 – 14.00

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co