Podstawy rachunkowości budżetowej sądów i prokuratury – wprowadzenie do elektronicznej deklaracji i ewidencji VAT obowiązującej od 1 października 2020 roku (szkolenie online)

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji osób zajmujących się finansami, budżetem, księgowością oraz systemami informatycznymi księgowości i sprawozdawczości budżetowej sądów i prokuratury, w zakresie prawidłowego stosowania podstawowych praw i reguł obowiązujących w rachunkowości państwowych jednostek budżetowych i dysponentów państwowych funduszy celowych, a także praktycznego rozumienia nadrzędnych zasad rachunkowości budżetowej z uwzględnieniem nowych obowiązków w zakresie sporządzania i przesyłania począwszy od 1 października 2020 roku elektronicznych deklaracji i ewidencji VAT w jednostkach uznanych za samodzielnych podatników VAT.

Na szkoleniu omówione zostanie sposób ujęcia w ewidencji księgowej kasowo zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych, memoriałowo ujmowanych przychodów i kosztów, należności i zobowiązań, rozliczeń międzyokresowych przychodów i kosztów oraz ich prezentacja w sprawozdawczości finansowej i budżetowej. Omówione zostaną również podstawowe modele ewidencyjne – schematy księgowań obowiązujące w sądach i w prokuraturze w roku 2020, a także wymogi rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.

Począwszy od 1 października 2020 roku jednostki budżetowe w celu wypełnienia obowiązków związanych z rozliczeniem podatku VAT nie będą musiały składać dwóch cząstkowych dokumentów: pliku JPK_VAT i deklaracji VAT, tak jak dotychczas, ale wyślą jeden plik, zawierający dane odpowiednio z deklaracji oraz ewidencji VAT. Dane te będą podlegały analizie i weryfikacji. Proces analizy i weryfikacji będzie dokonywany w sposób zautomatyzowany, z wykorzystaniem odpowiedniego oprogramowania i specjalnych algorytmów. Nowe przepisy podatkowe wprowadzają drakońskie kary dla księgowych, w tym możliwą karę w wysokości 500zł za każdy błąd w przesłanej ewidencji VAT, które uniemożliwią przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości transakcji dokonywanej przez „robota” (algorytm). Jest to kolejny etap cyfryzacji systemu podatkowego w Polsce i nowy kłopot dla dyrektorów finansowych oraz księgowych sądów i prokuratury.

Metodyka
dyskusje
szkolenie online (na żywo)
wykład
wymiana doświadczeń

Grupa docelowa
Szkolenie przeznaczone jest dla Ministerstwa Sprawiedliwości, Sądów Rejonowych, Sądów Okręgowych, Sądów Apelacyjnych, Sądów Administracyjnych, Sądów Wojskowych, Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Instytutu Pamięci Narodowej, Prokuratury, Służby Więziennej i innych zainteresowanych jednostek oraz dysponentów państwowych funduszy celowych, w tym dla pracowników rozpoczynających karierę lub pragnących usystematyzować lub uporządkować swą wiedzę z zakresu rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych, a także producentów oprogramowania (SAP) i kadry kierowniczej odpowiedzialnej za finanse i księgowość sądów i prokuratury.
PROGRAM:

Istota i cel rachunkowości:

rachunkowość przedsiębiorstw, a specyfika rachunkowości budżetowej oraz odmienność zasad obowiązujących w jednostkach budżetowych sądownictwa i prokuratury, problem konwencji pomiarowych obowiązujących w rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych w Polsce.

Nadrzędne i szczególne zasady rachunkowości budżetowej i ich znaczenie praktyczne:
zasada rzetelnego i jasnego obrazu,
zasada wyższości treści nad formą,
zasada memoriału,
zasada współmierności,
zasada indywidualnej wyceny,
zasada istotności,
zasada ciągłości,
zasada kontynuacji działalności,
zasada ostrożnej wyceny,
zasada kasowa.

Majątek i źródła jego pochodzenia oraz jego ujęcie w bilansie:
mienie państwowe w bilansie sądu i prokuratury oraz problem bilansu dysponenta państwowego funduszu celowego (np. Funduszu Solidarności).

Równanie bilansowe, zdarzenia i operacje gospodarcze oraz ich wpływ na składniki bilansu:
wyjaśnienie dlaczego umów się nie księguje na kontach bilansowych lecz pozabilansowo na zaangażowaniu.

Konto księgowe, zasady funkcjonowania kont, dzielenie i łączenie kont księgowych w rachunkowości budżetowej:
konta bilansowe, konta wynikowe, konta pozabilansowe i ich funkcjonowanie w systemach FK (SAP).

Formy i powiązanie organizacyjno–prawne jednostek sektora finansów publicznych oraz zasady ich funkcjonowania w świetle ustawy o finansach publicznych:
jednostki budżetowe a jednostki pozabudżetowe sądownictwa i prokuratury (PFC, AW, IGB, POP).

Zasady budżetowe:
zasada „brutto” a zasada „netto”, zasada „kasowa” a zasada „memoriału” oraz ich zastosowanie w jednostkach budżetowych i pozabudżetowych sądownictwa i prokuratury.

Ustawa budżetowa jako podstawa funkcjonowania państwa i państwowej jednostki budżetowej oraz pozabudżetowej:
budżet państwa, budżet środków europejskich, plan państwowego funduszu celowego w sądach i w prokuraturze.

Klasyfikacja budżetowa i jej zastosowanie w planowaniu i wykonywaniu budżetu oraz planu finansowego jednostki budżetowej i pozabudżetowej.

Zasady podziału ksiąg rachunkowych na księgi organu i księgi jednostki oraz ich związek z planowaniem i wykonywaniem budżetu:
zakres zastosowania art. 80 ustęp 1 ustawy o rachunkowości w sądach i w prokuraturze oraz specyfika rozwiązań funkcjonujących w jednostkach pozabudżetowych stosujących pełną ustawę o rachunkowości.

Charakterystyka planu kont dla budżetu (organu finansowego):
zasady funkcjonowania kont dla budżetu państwa.

Charakterystyka planu kont dla jednostek budżetowych sądownictwa i prokuratury:
zasady funkcjonowania kont dla państwowych jednostek budżetowych z uwzględnieniem dysponentów państwowych funduszy celowych (np. Funduszu Solidarności).

Charakterystyka planu kont dla podatków (organu podatkowego) i zasady funkcjonowania kont dla księgowości podatkowej:
powiązanie ksiąg organu podatkowego KAS w IAS oraz wpływ tego rozwiązania na odmienne zasady księgowania podatku VAT w państwowych jednostkach budżetowych uznanych za samodzielnego podatnika VAT od jednostek samorządowych.

Zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w rachunkowości budżetowej sądów i prokuratury w roku 2020.
Ewidencja księgowa dochodów i wydatków budżetowych w jednostce budżetowej.
Ewidencja księgowa środków pochodzących z budżetu środków europejskich w jednostce budżetowej.
Ewidencja księgowa środków państwowego funduszu celowego w jednostce budżetowej – Fundusz Solidarności.
Ewidencja księgowa przychodów i kosztów w jednostce budżetowej i pozabudżetowej.
Ewidencja księgowa rozliczeń międzyokresowych przychodów i kosztów w jednostce budżetowej i pozabudżetowej.

Ewidencja księgowa aktywów obrotowych i ewidencja księgowa aktywów trwałych:

klasyfikacja środków trwałych, zakres zastosowania klasyfikacji budżetowej do finansowania środków trwałych.

Ewidencja księgowa wyniku finansowego i jego ustalenie:
wynik finansowy a wynik wykonania budżetu państwa i budżetu środków europejskich oraz ich wzajemne powiązanie.

Zasady sporządzania sprawozdań typu „RB” w jednostkach budżetowych i pozabudżetowych:
sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych oraz sprawozdawczość zadaniowa i ich specyfika.

Sprawozdawczość finansowa:
analiza zgodności danych i powiązanie sprawozdawczości budżetowej typu „RB” ze sprawozdawczością finansową.

Podatek VAT w jednostkach budżetowych sądownictwa i prokuratury:
uznawanie i nie uznawanie państwowych jednostek budżetowych za podatnika VAT.

Ustawa z dnia 4 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw i Tarcza antykryzysowa:
obowiązki w zakresie prowadzenia i wysyłania nowego JPK VAT w sądach i w prokuraturze.

Elektroniczne deklaracje podatkowe i elektroniczna ewidencja VAT:
termin dla jednostek budżetowych: 1 października 2020 oraz szczegółowy zakres danych zawartych w ewidencji VAT w świetle przepisów rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.

Nowe kody i oznaczenia w zakresie podatku należnego (GTU, znaczniki literowe) i naliczonego oraz problem z rozróżnianiem transakcji objętych dobrowolnym i obowiązkowym kodem MPP, problem „białej listy VAT”.
Nowe sankcje za błędy w ewidencji VAT, czyli komu grozi 500 zł kary za potencjalny każdy błąd w przesłanej ewidencji VAT a problem błędnie wystawionych faktur VAT do działalności niepodlegającej pod VAT i jej wpływ na rzetelne prowadzenie elektronicznej ewidencji VAT.
Konieczność zmiany podejścia do księgowości sądu i prokuratury zobligowanego do prowadzenia i przesyłania elektronicznych deklaracji i ewidencji VAT do KAS w państwowych jednostkach budżetowych sądownictwa i prokuratury uznanych za samodzielnego podatnika VAT.

Problem sądów funkcjonalnych posługujących się NIP sądu okręgowego dla celów VAT oraz NIP starego sądu rejonowego dla celów  PIT i ZUS:
identyfikacja sądu i prokuratury za pomocą mikrorachunku podatkowego IRP.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
299,00 +23% VAT zł* (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 23/06/2020)
349,00 +23% VAT zł* (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 23/06/2020)
*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji.
  Na dzień przed szkoleniem zostanie wysłana instrukcja.


W szkoleniu będzie można wziąć udział za pomocą:
komputera/laptopa z systemem Windows,
komputerów MAC (Apple)
tabletu/smartphona.
Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat.
Koszt udziału nie obejmuje:
sprzętu komputerowego

Godziny zajęć: 10.00 – 14.00

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co