Podstawy rachunkowości budżetowej z elementami ewidencji VAT – nowa obowiązkowa elektroniczna ewidencja VAT

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad prowadzenia ewidencji księgowej, z uwzględnieniem nowych obowiązkowych w zakresie sporządzania i przesyłania elektronicznych deklaracji i ewidencji VAT w samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych objętych centralizacją rozliczeń w VAT oraz w państwowych jednostkach budżetowych uznanych za samodzielnych podatników VAT, w świetle przepisów ustawy z dnia 4 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1520) oraz rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. 2019 poz. 1988), a także w świetle zasad wynikających z przepisów ustawy o rachunkowości oraz ustawy o finansach publicznych i planów kont dla jednostek i zakładów budżetowych.
Począwszy od 1 kwietnia lub od 1 lipca 2020 roku podatnicy w celu wypełnienia obowiązków związanych z rozliczeniem podatku VAT nie będą musieli składać dwóch dokumentów: pliku JPK_VAT i deklaracji VAT, tak jak dotychczas, ale wyślą jeden plik, zawierający dane odpowiednio z deklaracji oraz ewidencji VAT. Nowy plik JPK_VAT będzie, co do zasady, odzwierciedlał dane przesyłane obecnie w deklaracjach VAT oraz w obecnym pliku JPK_VAT oraz będzie zawierał dodatkowe dane, które są potrzebne do analizy rozliczeń VAT i kontroli. Dane te będą podlegały analizie i weryfikacji. Proces analizy i weryfikacji będzie dokonywany w sposób zautomatyzowany, z wykorzystaniem odpowiedniego oprogramowania i specjalnych algorytmów. Efektem takiego procesu analizy będą raporty, w których wykazywane są niezgodności w rozliczeniach VAT u podatników, tworzone są łańcuchy transakcji, itp. Wyniki analizy są podstawą do podejmowania przez organy Krajowej Administracji Skarbowej konkretnych działań wobec podatników, włącznie z wszczęciem u podatnika czynności sprawdzających lub kontrolnych, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego, a także do typowania podmiotów, które mogą dokonywać oszustw w VAT. Ewidencja VAT nie będzie więc służyła już tylko, jako podstawa do wyliczenia kwot, które znajdują się w deklaracji VAT-7 (VAT-7K), ale będzie służyła celom kontrolnym i analitycznym, będzie przedmiotem analiz prowadzonych przez Szefa KAS. Nowe przepisy podatkowe wprowadzają drakońskie kary dla księgowych, w tym karę w wysokości 500zł za każdy błąd w przesłanej ewidencji VAT, które uniemożliwią przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości transakcji dokonywanej przez „robota” (algorytm). Jest to kolejny etap cyfryzacji systemu podatkowego w Polsce.
Przewidziane kary ma skłaniać podatników do przesyłania ewidencji przygotowanych z należytą starannością.
Szkolenie 1-dniowe dla: wszystkich samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych objętych centralizacją rozliczeń w VAT, a szczególnie dla urzędów gmin, urzędów miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich i samorządowych centrów usług wspólnych, a także państwowych jednostek budżetowych uznanych za samodzielnych podatników VAT, w tym ministerstw, urzędów wojewódzkich, urzędów centralnych, administracji zespolonej i innych jednostek sektora finansów publicznych.
1. Księgi podatkowe w świetle przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa a zasady prowadzenia rachunkowości jednostek i zakładów budżetowych w świetle art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych - nadrzędne zasady rachunkowości budżetowej i zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w roku 2020 w jednostkach sektora finansów publicznych.
2. Konto księgowe, zasady funkcjonowania kont, dzielenie i łączenie kont księgowych w rachunkowości budżetowej a zasady budżetowe - zasada „brutto” a zasada „netto”, zasada „kasowa” a zasada „memoriału” oraz ich zastosowanie w praktyce w zakresie ewidencji VAT.
3. Zasady podziału ksiąg rachunkowych na księgi organu i księgi jednostki oraz ich związek z planowaniem i wykonywaniem budżetu w zakresie dochodów i wydatków budżetowych – podatek VAT i jego ujęcie w budżecie jako dochód i jako wydatek.
4. VAT w państwowych jednostkach budżetowych, a VAT w samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych objętych centralizacją rozliczeń w VAT – uznawanie i nie uznawanie jednostek i zakładów budżetowych za podatnika VAT.
5. Zakres obowiązywania art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, problem władztwa publicznego oraz orzecznictwo polskiego Trybunału Konstytucyjnego w zakresie opłat publicznoprawnych niepodatkowych pobieranych przez jednostki budżetowe jako opłat (danin publicznoprawnych niepodatkowych) z mocy prawa niepodlegających pod VAT – VAT zwolniony a VAT niepodlegający czyli fundamentalny problem nowej elektronicznej ewidencji VAT.
6. Zastosowanie numeru NIP na księgowych dokumentach źródłowych dla celów VAT, PIT, CIT, ZUS a identyfikacja podmiotu sprawozdawczego w systemie REGON na sprawozdaniu budżetowym i na sprawozdaniu finansowym – problemy z identyfikacją podatnika za pomocą numeru NIP.
7. Indywidualny rachunek podatkowy (IRP) do wpłat PIT, CIT, VAT, a także niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu państwa i jego struktura uwzględniająca numer NIP, a problem odmiennego numeru NIP dla VAT i odmiennego numeru NIP dla wpłat PIT, CIT w strukturze mikrorachunku podatkowego w jednostkach objętych centralizacją rozliczeń w VAT, w sądach funkcjonalnych i w innych jednostkach – problemy z identyfikacją podatnika za pomocą numeru mikrorachunku podatkowego w roku 2020.
8. Mechanizm podzielonej płatności i rachunek VAT oraz jego odmienne funkcjonowanie w państwowych i w samorządowych jednostkach budżetowych w świetle przepisów normujących wykonywanie budżetu państwa - objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów z 29 czerwca 2018 oraz objaśnienia podatkowe z 23 grudnia 2019 roku a fakturowanie od 1 listopada 2019 oraz wyjaśnienie kiedy mechanizm podzielonej płatności jest nadal dobrowolny, a kiedy jest bezwzględnie obligatoryjny.
9. Problem błędnie wystawionych faktur VAT dla dobrowolnej podzielonej płatności z dopiskiem "mechanizm podzielonej płatności" i ich wpływ na „starą” ewidencję VAT, a sankcje za omijanie zapłaty za towary i usługi objęte obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności.
10. Elektroniczne deklaracje podatkowe i elektroniczna ewidencja VAT – dwa terminy dla jednostek sektora finansów publicznych: 1 kwietnia 2020 i 1 lipca 2020.
11. Nowy JPK VAT – JPK_V7M dla podatników, którzy rozliczają się miesięcznie oraz JPK_V7K dla podatników, którzy rozliczają się kwartalnie.
12. Szczegółowy zakres danych zawartych w deklaracjach VAT w świetle przepisów rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.
13. Szczegółowy zakres danych zawartych w ewidencji VAT w świetle przepisów rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.
14. Dane identyfikujące podatnika w nowej elektronicznej ewidencji VAT.
15. Dane w zakresie sprzedaży pozwalające na prawidłowe rozliczenie podatku należnego oraz wymóg oznaczania jaki towar lub usługa jest przedmiotem sprzedaży.
16. Nowe kody GTU - co kryje się pod oznaczeniami GTU od 01 do 13?
17. Nowe dodatkowe znaczniki literowe - wyjaśnienie znaczników literowych: SW, EE, TP, TT_WNT, TT_D, MR_T, MR_UZ, I_42, I_63, B_SPV, B_SPV_DOSTAWA, B_MPV_PROWIZJA, MPP.
18. Oznaczenia dowodów sprzedaży : „RO”, „WEW”, „FP”.
19. Dane w zakresie zakupu pozwalające na prawidłowe rozliczenie podatku naliczonego.
20. Nowe dodatkowe znaczniki literowe - wyjaśnienie znaczników literowych: ”IMP”, „MPP” 21. Oznaczenia dowodów nabycia: „VAT_RR”, „WEW”, „MK”.
22. Dobrowolny a obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności - kiedy w ewidencji sprzedaży i w ewidencji zakupu oznaczyć transakcję symbolem „MPP”?
23. Ustawa z dnia 4 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw - obowiązki w zakresie prowadzenia i wysyłania nowego JPK VAT.
24. Konieczność zmiany podejścia do księgowości jednostek sektora finansów publicznych zobligowanych do prowadzenia i przesyłania elektronicznych deklaracji i ewidencji VAT – nowe sankcje za błędy w ewidencji VAT, czyli komu grozi 500zł kary za każdy błąd w ewidencji.
25. Przegląd rozwiązań a potrzeba ujednolicenia polityki rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych zobligowanych do prowadzenia i przesyłania elektronicznych deklaracji i ewidencji VAT.
26. Wzory prawidłowego księgowania w zakresie ewidencji księgowej podatku VAT w gminach, powiatach, województwach i samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych objętych centralizacją rozliczeń w VAT oraz w państwowych jednostkach budżetowych uznanych za samodzielnych podatników VAT.
27. Odpowiedzi na pytania.
Koszt uczestnictwa:
-jednej osoby 520,00 zł netto +23% VAT

- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 480,00 zł/os netto +23% VAT
* Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych


Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Cena obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat.
Godziny zajęć: 9.00 - 14.15
Miejsce zajęć: centrum miast - o dokładnym miejscu poinformujemy na 5 dni przed terminem szkolenia

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co