Podstawy zamówień publicznych dla księgowych jednostek sektor finansów publicznych

Celem szkolenia jest udzielenie odpowiedzi jak z ramienia komórki finansowo-księgowej nadzorować planowanie, dokonywanie i realizację wydatków ze środków publicznych, jak w praktyce stosować zasady ustawy o finansach publicznych i ustawy Prawo zamówień publicznych – celowość, oszczędność, efektywność.
Celem jest również przygotowanie do realizacji w szerszym zakresie zasady jawności finansów publicznych w drodze obowiązującego od 1 lipca 2022 r. dodania art. 34 a i 34 b ustawy o finansach publicznych, obligujących do wprowadzania przez kierowników jednostek sektora finansów publicznych danych do rejestru umów od wartości 500,00 zł.

Metodyka
• dyskusja
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla głównych księgowych, ich zastępców, pracowników dokonujących kontroli formalno-rachunkowej dokumentów finansowo-księgowych, a także osób odpowiedzialnych za organizację i kontrolę procesu udzielania zamówień publicznych w jednostkach sektora finansów publicznych.
Nowa ustawa PZP – główne kierunki zmian, które weszły w życie od 1 stycznia 2021 r. Systematyka nowej ustawy PZP.
Progi w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wg rodzaju zamówień.
Zasady udzielania zamówień publicznych, w tym w szczególności zasada efektywności w zamówieniach publicznych w oparciu o nową ustawę Prawo zamówień publicznych i ustawę o finansach publicznych.
Proces planowania w jednostce, jego organizacja, czyli od planu finansowego, przez plan zamówień publicznych po publikację planu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
Osoby odpowiedzialne za zamówienia publiczne i zakres ich obowiązków, w tym role:

• kierownika jednostki,
• kierowników i pracowników komórek merytorycznych,
• komórki czy stanowiska ds. zamówień publicznych,
• głównego księgowego.
Powołanie komisji przetargowej.
Regulamin wewnętrzny dotyczący udzielania zamówień publicznych, jego rola i główne elementy.
Nowe oświadczenia o konflikcie interesów i niekaralności i ich znaczenie.
Przykładowy wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jego główne elementy i załączniki ze wskazaniem punktów istotnych pod względem finansowo-księgowym:

• opis przedmiotu zamówienia; części, opcje, planowane zwiększenia zamówienia,
• dokumentowanie szacowania wartości zamówienia i rozeznania rynku,
• przygotowanie projektu umowy i jej uzgodnienie z Głównym Księgowym i Radcą Prawnym – przykładowa check lista.
Analiza potrzeb i wymagań (APiW):
• elementy obligatoryjne APiW i jej zakres,
• przykładowe opracowania dokumentu APiW.
Wstępne konsultacje rynkowe, w tym wzory dokumentujące przeprowadzenie konsultacji rynkowych.
Schemat postępowania publicznego. Różne wartości zamówienia i kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia i jej zmiany.
Terminy w zamówieniach publicznych – jak je bez wiedzy specjalistycznej obliczy Kierownik jednostki i Główny Księgowy w oparciu o schemat postępowania. Wykorzystanie w harmonogramie wydatków.
Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy – istotne zmiany finansowe wg nowej PZP.
Rejestry w sprawie zamówień publicznych i opisywanie dokumentów księgowych.
Wprowadzanie danych do Rejestru umów od wartości 500,00 zł, zgodnie z obowiązującym od 1 lipca 2022 r.
rozszerzeniem zasady jawności finansów publicznych – nowy art. 34a i 34 b ustawy o finansach publicznych.
Udzielenie zamówienia czyli podpisanie umowy. Realizacja umowy i jej monitoring.
Raport z realizacji zamówienia (RzRZ) i jaka w nim rola komórek finansowo-księgowych:

• kiedy trzeba wykonać Raport z realizacji zamówienia?
• elementy Raportu z realizacji zamówienia,
• przykładowe wzory Raportu z realizacji zamówienia.
Kontrola i nadzór nad zamówieniami publicznymi – podsumowanie i check lista.
Sankcje za nieprawidłowości w zamówieniach publicznych:

• naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie zamówień publicznych – główne obszary,
• kary określone ustawą Prawo zamówień publicznych.
Sesja pytań i odpowiedzi.
Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
• 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 17-02-2022)
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 17-02-2022)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe(wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).
Koszt udziału nie obejmuje:
• sprzętu komputerowego

Godziny zajęć: 9.00 – 15.00 (w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co