Polska Strefa Inwestycji – działalność przedsiębiorców posiadających decyzje o wsparciu wraz z nowelizacją wprowadzoną od 1 stycznia 2023 r. – ustalanie limitu pomocy publicznej oraz rozliczanie dochodów z działalności podlegającej zwolnieniu z opodatkowania na podstawie posiadanych decyzji o wsparciu.

Polska Strefa Inwestycji wprowadzona w 2018 r. jest instrumentem pomocowym zastępującym Specjalne Strefy Ekonomiczne.
Z dniem 31 grudnia 2022 roku utraciło moc rozporządzenie z dnia z dnia 28 sierpnia 2018r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w Polskiej Strefie Inwestycji (PSI).
Zostało ono zastąpione nowym rozporządzeniem, które w niektórych kwestiach zmieniło dotychczasowe zasady ubiegania się oraz korzystania ze zwolnienia podatkowego w PSI.


Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami prowadzenia działalności gospodarczej w Polskiej Strefie Inwestycji w oparciu o decyzje o wsparciu udzielane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na zmiany, które mają zacząć obowiązywać do 2023 r., w tym uproszczenia dotyczące „zasad wejścia”, ale także zmiany dotyczące zasad korzystania ze zwolnień.
W trakcie spotkania uczestnicy zostaną zapoznani z przywilejami wynikającymi z posiadanej decyzji, konsekwencjami opóźnień w realizacji warunków decyzji oraz sposobami reagowania na nie.
Przedstawione zostaną wątpliwości wynikające z ww. przepisów odnośnie prawa do zwolnień podatkowych, w tym stanowisko prezentowane przez Ministerstwo Finansów oraz sądy administracyjne. Omówione zostaną zasady ustalania wysokości kosztów kwalifikowanych do objęcia pomocą publiczną, ustalania dochodu zwolnionego z opodatkowania (w tym wątpliwości interpretacyjne na tle niniejszej ustawy), rozliczania otrzymanej pomocy publicznej (w formie zwolnień podatkowych), monitorowania wykorzystania pomocy publicznej oraz kumulacji pomocy publicznej otrzymywanej z różnych źródeł na tą samą inwestycję.
Omówione zostaną zasady kwalifikacji przychodów i kosztów do działalności zwolnionej z opodatkowania oraz opodatkowanej i sposobu ustalania wyniku podatkowego – dochodu (straty) na działalności podlegającej opodatkowaniu oraz działalności zwolnionej z opodatkowania, a także prezentacji uzyskanego wyniku w deklaracji CIT-8 i CIT-8S. Podczas zajęć uczestnicy zostaną zapoznani z zasadami dyskontowania wydatków kwalifikowanych oraz pomocy publicznej.

Metodyka
• dyskusja
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie skierowane jest do pracowników zajmujących się podatkami w przedsiębiorstwach, które posiadają zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych.

Prowadząca:
Sylwia Rusinek
- prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, doradca podatkowy. Zawodowo od 2002 r. specjalizuje się w zagadnieniach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych. Od 2010 r. w ramach prowadzonej indywidualne Kancelarii zajmuje się m. in. obsługą prawno - podatkową firm, przekształceniami przedsiębiorstw, sporządzaniem dokumentacji cen transferowych oraz doradztwem na rzecz podmiotów prowadzących działalność na terenach specjalnych stref ekonomicznych, w szczególności dotyczących korzystania z pomocy publicznej oraz przysługujących zwolnień w podatku dochodowym, sporządzaniem ofert mających na celu uzyskanie zezwoleń na terenie strefy, reprezentowaniem klientów w sporach sądowo - administracyjnych oraz szkoleniami otwartymi i zamkniętymi.
POMOC PUBLICZNA UDZIELANA NA PODSTAWIE decyzji o wsparciu w ramach POLSKEJ STREFY INWESTYCJI Podstawy prawne obowiązujące przedsiębiorców.
Zmiany, które mają obowiązywać od 2023 r., w szczególności dotyczące nowych warunków uzyskania i zasad wsparcia w PSI:

• rozszerzenie ułatwień uzyskania wsparcia w PSI na reinwestycje,- bez względu na wielkość przedsiębiorstwa oraz bez ograniczeń czasowych
• ułatwienie uzyskania wsparcia w PSI na inwestycje związane ze świadczeniem usług niematerialnych
• zmiany w zakresie kwalifikowalności kosztów inwestycji, w tym kosztów najmu/dzierżawy gruntów, budynków i budowli,
• zmiany dotyczące zakresu działalności wykluczonej ze wsparcia w PSI,

DECYZJE O WSPARCIU
Warunki zawarte w Decyzjach o wsparciu
Konsekwencje naruszenia warunków Decyzji o wsparciu
Zmiany Decyzji o wsparciu - przesłanki i procedura
Uchylenie i wygaszenie Decyzji o wsparciu – warunki, konsekwencje
Pomoc publiczna w oparciu o Decyzję o wsparciu
Okres obowiązywania Decyzji o wsparciu

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI NA PODSTAWIE DECYZJI O WSPARCIU – JAK OBLICZYĆ WIELKOŚĆ PRZYSŁUGUJĄCEJ POMOCY PUBLICZNEJ
Lokalizacja inwestycji – mapa pomocy regionalnej
Wielkość przedsiębiorcy, a poziom intensywności pomocy publicznej
Duże projekty inwestycyjne
Pomoc publiczna z tytułu kosztów nowej inwestycji lub na tworzenie nowych miejsc pracy
Ustalanie wielkości dopuszczalnej pomocy publicznej
Decyzja o wsparciu jako nowa podstawa korzystania ze zwolnień w podatkach dochodowych PIT / CIT

WYDATKI KWALIFIKOWANE UPRAWNIAJĄCE DO KORZYSTANIA Z POMOCY PUBLICZNEJ, Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN OD 2023 R.
Okres ponoszenia kosztów kwalifikowanych a termin zakończenia inwestycji oraz minimalne i maksymalne wielkości wydatków
Obliczenie limitu pomocy publicznej
Nabycie lub wytworzenie środków trwałych
Inwestycje odtworzeniowe
Nieruchomości i prawo użytkowania wieczystego gruntów
Leasing, najem, dzierżawa środków trwałych
Używane środki trwałe
Wartości niematerialne i prawne
Kwalifikacja wydatków do "kosztów inwestycji" (odsetki, prowizje, różnice kursowe)
Moment poniesienia wydatków kwalifikowanych
Koszty kwalifikowane do objęcia pomocą publiczną ze względu na utworzenie nowych miejsc pracy

USTALANIE DOCHODU BĄDŹ STRATY Z DZIAŁALNOŚCI ZWOLNIONEJ
Kwalifikacji przychodów ze sprzedaży wyrobów lub usług wytworzonych w oparciu o Decyzję o wsparciu - „ścisłe powiązania” – wątpliwości interpretacyjne na tle znowelizowanej ustawy CIT/PIT w kontekście wyjaśnień Ministerstwa Finansów
Produkcja wyrobów lub świadczenie usług przy współudziale stałego zakładu położonego poza terenem określonym w decyzji o wsparciu / na terenie określonym w decyzji o wsparciu, ale poza zakresem zwolnienia z opodatkowania – problematyka stosowania przepisów o cenach transferowych dla celów ustalenia wielkości dochodu zwolnionego
Zasady kwalifikacji kosztów bezpośrednich danego źródła przychodów
Przyporządkowanie kosztów pośrednich w sposób bezpośredni do danego rodzaju działalności;
Dopuszczalność stosowania tzw. kluczy bezpośredniego podziału kosztów (klucze alokacji) opartych na rzeczywistym zużyciu, rozdysponowaniu danego kosztu pomiędzy rodzaje prowadzonej działalności;
- Podział kosztów pośrednich wspólnych dla obu zakresów działalności proporcją przychodową określoną w art. 15 ust. 2 i 2a uPDOP

USTALANIE DOCHODU BĄDŹ STRATY W ROZLICZENIU ROCZNYM
Konieczność rachunkowego wyodrębnienia przychodów i kosztów związanych z działalnością zwolnioną i opodatkowaną w celu ustalenia dochodu (bądź straty) zwolnionego oraz opodatkowanego (art. 7 ust. 3 i 4 uPDOP);
Obowiązek wyodrębnienia organizacyjnego działalności zwolnionej
Zakaz rozliczania straty/dochodu uzyskanego na działalności zwolnionej ze stratą/dochodem uzyskanym na działalności opodatkowanej; Brak możliwości odliczenia straty na działalności zwolnionej w kolejnych latach;
Prawidłowe wykazanie dochodu lub straty z działalności zwolnionej w deklaracji podatkowej CIT-8, CIT/8O, CIT-8S
Definicja pomocy publicznej w postaci zwolnienia z podatku dochodowego (obniżenia podstawy opodatkowania);
Problem rozliczania pomocy publicznej w przypadku posiadania dwóch lub więcej Decyzji o wsparciu

DYSKONTOWANIE WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH I POMOCY PUBLICZNEJ
Moment uzyskania Decyzji o wsparciu
Moment poniesienia wydatku
Moment otrzymania pomocy
Dyskontowanie pomocy publicznej oraz wydatków kwalifikowanych
ŁĄCZENIE POMOCY PUBLICZNEJ NA NOWĄ INWESTYCJĘ
DYSKUSJA

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt uczestnictwa:
• 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 27-09-2023)
• 649 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 27-09-2023)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 9.30 – 14.00 (w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co