Pomoc de minimis i pomoc publiczna w projektach UE na styku dwóch perspektyw finansowych, w tym w okresie pandemii (szkolenie online)

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest uaktualnienie i uzupełnienie wiedzy z zakresu realizacji projektów z pomocą publiczną i pomocą de minimis.

Metodyka
• dyskusja
• omówienie studium przypadków
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa: Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników trzech sektorów zaangażowanych we wdrażanie i rozliczanie projektów UE z pomocą publiczną i pomocą de minimis, pracowników rozliczających i kontrolujących projekty UE.
Omówienie zakresu tematycznego szkolenia.
Zebranie oczekiwań uczestników.
Rozporządzenia Komisji (UE) 2020/972 z dnia 2 lipca 2020 r. – konsekwencje dla projektów nowej perspektywy finansowej i końcówki bieżącej.
Udzielanie pomocy de minimis w okresie przejściowym.
Wyłączenia blokowe, w tym nowe regulacje związane z COVID-19:

• pomoc dla przedsiębiorstw w trudnej sytuacji,
• likwidacja miejsc pracy a brak obowiązku zwrotu dofinansowania.
Programy pomocy regionalnej.
Programy pomocowe a pomoc indywidualna.
Kumulacja pomocy.
Pomoc na finansowanie ryzyka.
Ułatwienia dla beneficjentów z tytułu pandemii:
• komunikat w sprawie skoordynowanej europejskiej reakcji na skutki gospodarcze koronawirusa z 13 marca 2020 r.,
• rodzaje pomocy państwa w tymczasowych ramach,
• ogólnoeuropejski fundusz gwarancyjny,
• jedenaście modeli pomocy państwa w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności,
• inne ułatwienia.
Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 28-05-2021)
549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 28-05-2021)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

W szkoleniu będzie można wziąć udział przy pomocy:
• komputera/laptopa z systemem Windows,
• tabletu/smartphona.
Szczegółową instrukcję wysyłamy do uczestników szkolenia wraz z potwierdzaniem przyjęcia zgłoszenia.
Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.
Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:

uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).
Koszt udziału nie obejmuje:
• sprzętu komputerowego
Godziny zajęć: 9.00 – 14.00 ( w tym przerwy).

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co