Postępowanie administracyjne w pracy dyrektora szkoły/przedszkola – zmiany w kodeksie postępowania administracyjnego jako konsekwencja wejścia w życie ustawy o doręczeniach elektronicznych.

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę niezbędną do poprawnego stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisów związkowych w połączeniu z przepisami ustawy o systemie oświaty. Szczególna uwaga zostanie poświęcona obowiązkowi stosowania zasad ogólnych w postępowaniu administracyjnym, terminów w postepowaniu I instancyjnym, zasad prawidłowego postępowania dowodowego, budowy prawidłowego postanowienia oraz decyzji administracyjnej. Omówione zostaną także kwestie związane z walidacją ew. błędów w orzeczeniach.
Omówione zostaną modelowe postępowania z zakresie postępowania administracyjnego z zakresie oświaty, a mianowicie: nadanie stopnia awansu zawodowego, skreślenie z listy słuchaczy, odmowa zezwolenia na indywidulany program lub tok nauki, świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
Szkolenie będzie oparte na dużej nowelizacji przepisów KPA wynikającej z uchwalenia ustawy o doręczeniach elektronicznych. Zmiany wchodzące w życie 1 lipca 2021 roku zmienią w istotny sposób system doręczeń w postępowaniu administracyjnym a także wprowadzają nieznane dotychczas instytucje w prawie administracyjnym.

Metodyka:
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa:
Szkolenie przeznaczone jest dla dyrektorów i zastępców dyrektorów przedszkoli, szkół oraz placówek oświatowych, sekretarzy szkół oraz pracowników administracyjnych. Adresatami są także inne osoby zainteresowane przedmiotowym tematem.
Istota i podstawy prawne prowadzenia postępowania administracyjnego w systemie oświaty:
• rodzaje postępowania administracyjnego w oświacie,
• sprawa administracyjna w oświacie,
• zakres stosowania przepisów KPA w systemie oświaty.
Dyrektor placówki oświatowej jako organ administracji publicznej – obowiązek wydawania rozstrzygnięć w sprawach:
• nadania lub odmowy nadania stopnia awansu zawodowego,
• skreślenia z listy słuchaczy szkoły dla dorosłych,
• skreślenia ucznia z listy uczniów,
• świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
• spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem oraz obowiązku szkolnego poza szkołą,
• odmowy zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki,
• zawieszenia w pełnieniu obowiązków nauczyciela,
• decyzje organów sprawujących nadzór pedagogiczny/kuratora oświaty o stwierdzeniu nieważności,
• czynności podejmowane w postępowaniu o nadanie nauczycielom stopnia awansu zawodowego.
Organy odwoławcze w systemie decyzji administracyjnych w oświacie.
Zmiana formy załatwienia sprawy.
Podpisywanie pism generowanych automatycznie.
Załatwienie sprawy z wykorzystaniem usług online.
Uchylenie przepisów o pełnomocnictwie elektronicznym.
Publiczna usługa hybrydowa i jej wpływ na postępowanie administracyjne.
Zmiana przepisów dotyczących ponaglenia.
Zmiana procedury doręczenia właściwego i zastępczego.
Korzystanie przez organ z bazy adresów elektronicznych.
Problematyka ustalania skuteczności doręczenia.
Usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego.
Adresy doręczenia.
Data doręczenia a dzień wszczęcia postępowania.
Instytucja wzoru podania.
Sporządzanie odpisu dokumentu.
Sposoby doręczania decyzji administracyjnej.
Eliminacja z KPA przepisów o środkach komunikacji elektronicznej.
Forma wydania zaświadczenia.
Sesja pytań i odpowiedzi.
Koszt udziału:
• 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 24-08-2022)
• 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 24-08-2022)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Koszt udziału nie obejmuje:
• sprzętu komputerowego

Czas trwania: od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co