Praca zdalna a czas pracy.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z pracą zdalną, czasem pracy oraz poznanie regulacji dotyczących m.in. systemu.
Praca zdalna na stałe wchodzi do polskiego systemu prawnego. Ta forma organizacji pracy u wielu pracodawców przyjęła się już na tyle, że nawet jeżeli nie będzie wykorzystywana w sposób stały, to na pewno szeroko stosowana może być naprzemiennie, okazjonalnie.
Jest to jedynie forma organizacji pracy przede wszystkim związana z miejscem jej wykonywania i wprost nie wpływa na kwestie czasu pracy – ustawodawca nie wiąże z nią konkretnych regulacji z tym związanych. Na pewno jednak istotne jest przeanalizowanie wpływu pracy zdalnej na czas pracy i możliwości odpowiedniego dostosowania rozwiązań w tym zakresie do tej formy wykonywania pracy.

Metodyka
• dyskusja
• techniki multimedialne
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej, pracowników działów kadr i HR, osób zajmujących się przygotowywaniem zmian prawa wewnątrzakładowego, jak też do biur księgowo – kadrowych.
Praca zdalna:
• pojęcie pracy zdalnej i wyłączenia pewnych prac spod możliwości wykonywania ich zdalnie,
• uzgodnienie dotyczące pracy zdalnej,
• wyjątkowa możliwość polecenia pracy zdalnej przez pracodawcę,
• zasadniczy obowiązek uwzględnienia wniosku o pracę zdalną złożonego przez osobę uprzywilejowaną (m.in. opiekującą się dzieckiem do lat 4, rodziców osób niepełnosprawnych) oraz przesłanki odmowy uwzględnienia realizacji wniosku,
• porozumienie dotyczące pracy zdalnej zawarte z organizacją związkową lub przedstawicielami pracowników, regulamin telepracy lub indywidualne porozumienie z pracownikiem,
• obowiązkowa treść porozumienia lub regulaminu,
• kontrola pracy zdalnej,
• praca zdalna okazjonalna – uproszczone zasady.
Czas pracy:
• pojęcie czasu pracy i norm czasu pracy,
• obowiązek przestrzegania czasu pracy.
Czas pracy przy pracy zdalnej:
• obowiązujące regulacje dotyczące systemu, okresu rozliczeniowego i rozkładu czasu pracy,
• harmonogramy czasu pracy,
• zmiany regulacji wewnętrznych odnoszących się do czasu pracy – zmiana regulaminu pracy lub obwieszczenia o czasie pracy,
• zmiana rozkładu czasu pracy na wniosek pracownika,
• zmiana systemu czasu pracy na wiosek pracownika,
• praca w godzinach nadliczbowych – jej zlecanie, ograniczenie decyzji pracowników o podejmowaniu pracy nadliczbowej,
• pełnienie dyżurów,
• odpoczynki dobowe i tygodniowe,
• potwierdzanie obecności w pracy i godzin pracy,
• ewidencja czasu pracy.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 14-04-2023)
• 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 14-04-2023)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe(wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 9:00 - 13:00 (w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co