Pracownicze Plany Kapitałowe – jak je wdrożyć w budżecie (szkolenie online)

Pracownicze Plany Kapitałowe stanowią dodatkowe zabezpieczenie finansowe pracowników i innych osób zatrudnionych przede wszystkim w późniejszym okresie życia. Uczestnictwo w nich jest dla zatrudnionych dobrowolne, ale dobrowolność nie polega na swobodnej decyzji co do przystąpienia. Osoby, które nie chcą być objęte PPK, deklarować będą brak zamiaru uczestnictwa. Przy braku takiej deklaracji albo jej nie ponowieniu – po upływie 4 lat od złożenia poprzedniej – będą automatycznie obejmowane tym programem. Cała obsługa deklaracji, wpłat, zawieranie umów o zarządzanie oraz prowadzenie PPK spoczywa przy tym na podmiocie zatrudniającym, na który za niewykonywanie przepisów ustawy o PPK mogą zostać nałożone dotkliwe kary finansowe.

PPK jest tworzony w celu systematycznego gromadzenia oszczędności przez uczestnika PPK z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu przez niego 60. roku życia oraz na inne cele określone w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych (Dz. U. Z 2018 r., poz. 2215). Co do zasady, środki zgromadzone mają służyć wsparciu po osiągnięciu pewnego wieku (jest on taki sam dla kobiet i mężczyzn, a zatem nie można mówić wprost o „dodatkowej emeryturze”). Stanowią własność uczestnika. Na zasadach określonych w ustawie o PPK mogą zostać wcześniej wycofane, niemniej wcześniejszy zwrot środków oznaczać będzie często dosyć znaczące ich uszczuplenie poprzez potrącenie znacznej kwoty zwrotu.

Po wejściu w życie ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych każda instytucja zatrudniająca co najmniej jedną osobę powinna utworzyć PPK dla swoich pracowników (poza wyjątkami określonymi w ustawie). Będzie to obligatoryjny element pakietu świadczeń dla pracowników. Jednostki sektora finansów publicznych będą musiały stosować przepisy tej ustawy od 1 stycznia 2021 r.

Metodyka
dyskusje
szkolenie online (na żywo)
wykład
wymiana doświadczeń

Grupa docelowa
Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby zajmujące się polityką kadrową, pracowników działów kadr i osoby zarządzające personelem w jednostkach sektora finansów publicznych oraz wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia.
PROGRAM:

Istota PPK:
podstawowe założenia,
pojęcie podmioty zatrudniającego i osób zatrudnionych,
osoby objęte PPK,
deklaracje o nieprzystępowaniu do PPK.

Stopniowe obejmowanie pracodawców ustawą o PPK – terminy zawierania umów o zarządzanie i prowadzenie PPK w jednostkach finansów publicznych.

Obowiązki pracodawcy wynikające z ustawy o PPK:

wybór instytucji finansowej,
obowiązki informacyjne w stosunku do pracowników i innych osób zatrudnionych,
zawarcie umowy o zarządzanie, zawarcie umowy o prowadzenie PPK, istota tych umów.

Składki i wpłaty na PPK:
składki po stronie pracownika i pracodawcy,
dobrowolne zwiększenie kwoty składek,
wpłata powitalna i dopłata roczna,
terminy odprowadzania składek.

Wypłaty z PPK, dziedziczenie oraz podział środków:
wypłata po osiągnięciu 60 roku życia,
świadczenie małżeńskie,
wypłata transferowa,
„pożyczka” na wkład mieszkaniowy,
wypłata w razie poważnego zachorowania,
wcześniejsze wycofanie środków,
rozwód i ustanie wspólności majątkowej małżeńskiej,
dziedziczenie środków,
kwestie podatkowe przy wypłacie i wycofywaniu środków

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
249,00 +23% VAT* zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 17/06/2020)
299,00 +23% VAT* zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 17/06/2020)
*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

W szkoleniu będzie można wziąć udział przy pomocy:
komputera/laptopa z systemem Windows,
komputerów MAC (Apple).
tabletu/smartphona.

Szczegółową instrukcję wysyłamy do uczestników szkolenia wraz z potwierdzaniem przyjęcia zgłoszenia.
Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy zoom.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat.
Koszt udziału nie obejmuje:
sprzętu komputerowego

Godziny zajęć: 10.00 – 14.00

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co