Pracownicze Plany Kapitałowe – ujęcie prawne i księgowe (szkolenie online)

Pracownicze Plany Kapitałowe stanowią dodatkowe zabezpieczenie finansowe pracowników i innych osób zatrudnionych przede wszystkim w późniejszym okresie życia. Uczestnictwo w nich jest dla zatrudnionych dobrowolne, ale dobrowolność nie polega na swobodnej decyzji co do przystąpienia. Osoby, które nie chcą być objęte PPK, deklarować będą brak zamiaru uczestnictwa. Przy braku takiej deklaracji albo jej nie ponowieniu – po upływie 4 lat od złożenia poprzedniej – będą automatycznie obejmowane tym programem. Cała obsługa deklaracji, wpłat, zawieranie umów o zarządzanie oraz prowadzenie PPK spoczywa przy tym na podmiocie zatrudniającym, na który za niewykonywanie przepisów ustawy o PPK mogą zostać nałożone dotkliwe kary finansowe.

PPK jest tworzony w celu systematycznego gromadzenia oszczędności przez uczestnika PPK z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu przez niego 60. roku życia oraz na inne cele określone w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych (Dz. U. Z 2018 r., poz. 2215). Co do zasady, środki zgromadzone mają służyć wsparciu po osiągnięciu pewnego wieku (jest on taki sam dla kobiet i mężczyzn, a zatem nie można mówić wprost o „dodatkowej emeryturze”). Stanowią własność uczestnika. Na zasadach określonych w ustawie o PPK mogą zostać wcześniej wycofane, niemniej wcześniejszy zwrot środków oznaczać będzie często dosyć znaczące ich uszczuplenie poprzez potrącenie znacznej kwoty zwrotu.

Po wejściu w życie ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych każda instytucja zatrudniająca co najmniej jedną osobę powinna utworzyć PPK dla swoich pracowników (poza wyjątkami określonymi w ustawie). Będzie to obligatoryjny element pakietu świadczeń dla pracowników. Jednostki sektora finansów publicznych będą musiały stosować przepisy tej ustawy od 1 stycznia 2021 r.

Metodyka

dyskusje
wykład
wymiana doświadczeń

Grupa docelowa
Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby zajmujące się polityką kadrową, pracowników działów kadr i osoby zarządzające personelem w jednostkach sektora finansów publicznych oraz wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia.
CZĘŚĆ I. ZASADY OGÓLNE PPK, PRAWA I OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z USTAWY
Istota PPK:

podstawowe założenia,
pojęcie podmiotu zatrudniającego i osób zatrudnionych,
osoby objęte PPK,
deklaracje o nieprzystępowaniu do PPK,
terminy zawierania umów o zarządzanie i prowadzenie PPK w jednostkach finansów publicznych.

Wybór instytucji finansowej – współpraca ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników, kryteria wyboru instytucji finansowej.

Umowa o zarządzanie PPK i umowa o prowadzenie PPK:

istota umów,
treść umów,
zawarcie umów,
obejmowanie pracowników i innych osób zatrudnionych umową o prowadzenie PPK – okres zatrudnienia.

Obowiązki informacyjne w stosunku do pracowników i innych osób zatrudnionych – zakres przekazywanych informacji.
Obowiązki informacyjne pracodawcy wobec instytucji finansowej.
 
CZĘŚĆ II. PODATKI I ZUS W PPK, W TYM RAPORTOWANIE O WPŁATACH
Wpłaty finansowane przez pracodawcę:

podatek od wpłat pracodawcy,
podstawa opodatkowania uczestnika PPK,
ulga w podatku dochodowym dla młodych do 26. roku życia a opodatkowanie wpłat,
wpłaty pracodawcy a wymiar składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
koszty uzyskania przychodów dla pracodawcy.

Wpłata powitalna i dopłaty państwa a podatek i składki.
Wpłaty finansowane przez pracownika potrącane z wynagrodzenia netto a opodatkowanie i składki.

Wycofanie środków z PPK w trakcie trwania oszczędzania – status podatkowy:

wypłata środków z PPK na pokrycie wkładu własnego,
wypłata środków z PPK w przypadku poważnego zachorowania,
wypłata transferowa środków z PPK,
zwrot środków z PPK przed 60. rokiem życia,
wypłata środków z PPK po 60. roku życia.

Wycofanie środków z PPK w razie śmierci uczestnika PPK lub rozwodu:
wycofanie środków z PPK w razie śmierci uczestnika PPK,
wycofanie środków z PPK w razie rozwodu lub unieważnienia małżeństwa.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału dot. sektora publicznego:
449,00 +23% VAT* zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 10/11/2020)
549,00 +23% VAT* zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 10/11/2020)
*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

W szkoleniu będzie można wziąć udział przy pomocy:
komputera/laptopa z systemem Windows,
komputerów MAC (Apple).
tabletu/smartphona.
Szczegółową instrukcję wysyłamy do uczestników szkolenia wraz z potwierdzaniem przyjęcia zgłoszenia.
Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy zoom.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:

uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat.
Koszt udziału nie obejmuje:
sprzętu komputerowego

Godziny zajęć: 9.00 – 15.00

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co