Praktyczne aspekty procesu zamknięcia roku 2023 oraz przygotowania sprawozdań finansowych w jednostkach budżetowych.

Szkolenie ma na celu podniesienie i uporządkowanie wiedzy uczestników w obszarze szczegółowych zasad rachunkowości budżetowej niezbędnej do zamknięcia roku 2023 i otwarcia roku 2024 w rachunkowości jednostki po zmianach przepisów, ze specjalnym podkreśleniem aspektów praktycznych m.in. konkretnych zapisów ewidencyjnych, wskazania zmian porządkujących i interpretacyjnych w klasyfikacji budżetowej oraz najczęściej występujących błędów wynikających z protokołów RIO i NIK.

Metodyka
• dyskusja
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie skierowane jest do pracowników działów księgowości w jednostkach budżetowych.

Prowadząca:
Agnieszka Drożdżal
- wieloletni Skarbnik Gminy, doświadczony szkoleniowiec i doradca w zakresie finansów publicznych, rachunkowości budżetowej oraz gospodarowania mieniem dla wielu ośrodków edukacyjnych oraz jednostek sektora finansów publicznych na terenie kraju. Współpracownik miesięczników „Finanse publiczne”, „Poradnik rachunkowości budżetowej”.
Zamknięcie roku – przygotowanie procesu.
Inwentaryzacja a zamknięcie ksiąg rachunkowych – spis z natury, potwierdzanie sald, weryfikacja w czasie epidemii.
Zamknięcie ksiąg rachunkowych w jednostce:

• rozliczenie i ewidencja dochodów,
• rozliczenie i ewidencja należności i odsetek od należności, windykacja należności,
• rozliczenie i ewidencja wydatków budżetowych, w tym m.in. rozliczenie wydatków o charakterze inwestycyjnym oraz wydatków remontowych,
• ustalenie stanu zobowiązań na koniec roku budżetowego, w tym m.in. zobowiązania wymagalne,
• środki pieniężne w ewidencji rocznej,
• rozrachunki,
• ewidencja kosztów, w tym: amortyzacji itp.,
• rozliczenia międzyokresowe, możliwe uproszczenia,
• ewidencja i weryfikacja zaangażowania,
• zasady rozliczania nadwyżki środków obrotowych rachunku dochodów jednostek oświatowych,
• konta pozabilansowe – zmiany,
• wycena aktywów i pasywów,
• wynik finansowy,
• fundusz jednostki,
• wydatki niewygasające z końcem roku.
Omówienie zasad sporządzana sprawozdań finansowych jednostki, szczególnie informacji dodatkowej.
Obowiązek publikacji sprawozdań.
Polityka rachunkowości jednostki – co do zmiany?
Sesja pytań i odpowiedzi.


Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 14-12-2023)
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 14-12-2023)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 9.00 – 14.00 (w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co