Praktyczne aspekty procesu zamknięcia roku 2023 w Instytucjach Kultury.

Szkolenie ma w sposób praktyczny wskazać wpływ przepisów rachunkowych, podatkowych, finansowych wprowadzone przez ustawodawcę na zamkniecie 2023 roku w Instytucjach Kultury.
Obszerny materiał, który został dla Państwa przygotowany z tej tematyki wyjaśnia wiele problemów, które budzą wątpliwości interpretacyjne i są przedmiotem kontroli różnych organów i odpowiedzialności w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych oraz odpowiedzialność karną.
Wychodząc naprzeciw uczestnikom jako dodatek, zostanie Państwu przekazana przygotowana wzorcowa dokumentacja oraz wskazówki.

Metodyka
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie adresowane jest dla głównych księgowych Instytucji Kultury, CUW, pracowników organów nadzorczych i kontrolnych oraz wszystkich osób zainteresowanych aktualizacją wiedzy w obszarze przedmiotu szkolenia.
PROWADZĄCA:
Teresa Krawczyk

wykładowca wyższych uczelni, wieloletni praktyk administracji skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor kilkunastu pozycji książkowych oraz kilkudziesięciu publikacji o tematyce rachunkowej, podatkowej, finansów publicznych.
Prowadząca jest znanym i cenionym szkoleniowcem z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości. Szkoli zarówno pracowników jednostek organizacyjnych sektora finansów państwowych i samorządowych, jak i pracowników RIO, NIK, Ministerstw i innych ważnych Urzędów państwowych i samorządowych.
ORGANIZACJA, RACHUNKOWOŚĆ I GOSPODARKA FINANSOWA W INSTYTUCJACH KULTURY.
Działalność statutowa odpłatna i nieodpłatna oraz działalność gospodarcza w Instytucjach Kultury oraz ich wpływ na ewidencję księgową.
Zasady rachunkowości, gospodarka finansowa i zakładowy plan kont:

• ujęcie w świetle KSR 7 w księgach rachunkowych i sprawozdaniu:
• zdarzeń mających miejsce po dniu bilansowym,
• błędów z lat poprzednich,
• zdarzeń dotyczących zamykanego roku po dniu sporządzenia i zatwierdzeniu sprawozdania,
• prezentacja uproszczeń w rachunkowości a zasada istotności – KSR- nr 7,
• plany finansowe Instytucji Kultury.
Omówienie wybranych zagadnień. Wprowadzenie do ksiąg rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych i finansowych, w tym osiągniętych w roku 2023 przychodów i kosztów:
• przychody (w tym: dotacje podmiotowe, celowe, inwestycyjne), koszty, rozliczenia międzyokresowe, schematy księgowań z wyjaśnieniami,
• przeksięgowanie na Wynik Finansowy,
• fundusze w Instytucji Kultury.
Należności, zobowiązania oraz odsetki, wycena, windykacja i odpisy aktualizacyjne.
Środki trwałe wysoko i nisko cenne, wartości niematerialne i prawne, środki trwałe w budowie materiały, towary- źródła ich finansowania oraz ujęcie i ich ewidencja z uwzględnieniem: ustawy o rachunkowości, KSR nr 11, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – po zmianach:
• środki trwałe – ich przyporządkowanie do 10 tys. zł. i powyżej 10 tys. zł,
• wartości niematerialne i prawne – system OEM, BOX,
• środki trwałe w budowie (Inwestycje) – wg. nabycia i kosztów wytworzenia,
• amortyzacja środka trwałego – (umorzenie) terminy, weryfikacja,
• materiały, towary, wydawnictwa (konto 014, konto 016, konto 018).
Inwentaryzacja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji. Rodzaje, terminy, metody, organizacja i dokumentacja (w załączeniu wzory) z uwzględnieniem KŚT 2016, KSR nr 2 i KSR nr 11- wybrane zagadnienia.
Skontrum w Bibliotece a inwentaryzacja – zasady.
E-SPRAWODZANIA FINANSWE.
Zasady przygotowania i sporządzania danych do sprawozdania – elektronicznie:

• wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego,
• bilans i Rachunek Zysków i Strat,
• sprawozdanie ze zmian w Funduszach,
• dodatkowe informacje i objaśnienia – załącznik do sprawozdania (tabele),
Badanie przez audytora – kiedy obowiązek?
Publikacja Sprawozdania Finansowego w MSiG lub brak publikacji.
Sesja pytań i odpowiedzi.


Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 04-12-2023)
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 04-12-2023)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 9.00 – 15.00 ( w tym przerwy).

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co