Praktyczne warsztaty z dostępności i czytelnej komunikacji w dokumentach cyfrowych – wytyczne WCAG oraz standard języka prostego

Celem szkolenia jest wprowadzenie do potrzeb odbiorców treści w dokumentach cyfrowych, omówienie wymogów prawnych oraz wprowadzenie do wytycznych standardu dostępności Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.1).
Szkolenie skupi się również na wyjaśnieniu standardu języka prostego (Plain Language) ISO 24495-1:2023, uczestnicy poznają dobre praktyki w przygotowaniu czytelnej i zrozumiałej zawartości dokumentów cyfrowych praktyczne zastosowanie wytycznych dostępnej komunikacji.
Szkolenie pozwoli na zdobycie wiedzy z projektowania dokumentów cyfrowych pakietu MsOffice i budowania wiarygodnego wizerunku dla odbiorców treści.

Uczestnicy szkolenia powinni mieć własne laptopy z pakietem MsOffice minimum 2016.

Metodyka
• ćwiczenia indywidualne
• metoda warsztatowa
• praca na własnych komputerach

Grupa docelowa
Szkolenie jest przeznaczone dla koordynatorów dostępności JSFP oraz wszystkich osób zainteresowanych podnoszeniem kompetencji i poszerzaniem kwalifikacji zawodowych z zakresu dostępności cyfrowej.
Dzień 1 – 12.09.2023 r.
Przyjazd, zakwaterowanie uczestników w hotelu.

Dzień 2 – 13.09.2023 r.

Odbiorcy treści cyfrowych – bariery w dostępie do informacji:
• grupy zagrożone wykluczeniem cyfrowym i społecznym (osoby z dysfunkcją wzroku, słuchu, osoby niepełnosprawne ruchowo, osoby starsze, osoby w podeszłym wieku),
• wprowadzenie najważniejszych zagadnień dotyczących wad i dysfunkcji mających szczególny wpływ na sposób odbioru treści zamieszczanych w dokumentach cyfrowych i na stronach internetowych. Wymagania standardu (normy unijnej) EN 301 549.
Wymagania zgodności poziomu dostępności według zasad WCAG 2.1 (23 techniki dla dokumentów w formacie PDF). Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z 4 kwietnia 2019 r.
Standard ISO 24495-1:2023 Plain Language – wprowadzenie rekomendacji do układu zawartości dokumentów zgodnie z 4 zasadami standardu języka prostego.
Zasada 1 Postrzegalność:

• architektura informacji – warstwa wizualna a składnia i semantyka kodu źródłowego,
• przykłady praktyczne znaczników w dokumentach cyfrowych,
• omówienie pracy czytników ekranu w dokumentach.
Dobre praktyki w typografii:
• odpowiedni dobór typu i wielkości czcionki,
• wyróżnienie treści,
• bloki tekstu (akapity, kolumny, formatowanie),
• poprawny współczynnik kontrastu między tłem a tekstem,
• poprawny współczynnik kontrastu elementów graficznych oraz hiperłączy względem tła i tekstu (WCAG 2.1).
Podstawy przygotowania treści nietekstowych:
• zdjęcia, grafiki, wykresy, elementy dekoracyjne, obrazy tekstu, itp.
• dobre praktyki w dodawaniu alternatywy tekstowej w dokumentach w formacie Word,
• poprawna alternatywa tekstowa dla wykresów w postaci tabel,
• zastosowanie znaczników oraz deseni w przygotowaniu wykresów.
Poprawna nawigacja w dokumentach cyfrowych:
• wprowadzenie do wytycznych i kryteriów sukcesu Zasady 2 – Funkcjonalność,
• nagłówek dokumentu (header) i stopka w dokumencie,
• listy numerowane i listy punktowane,
• hiperłącza/linki (tooltip/screen tip/title),
• współczynnik kontrastu linków względem tła i tekstu.
Dobre praktyki w dostępności tabel w formacie Word:
• kolumny i wiersze w tabelach,
• nagłówki w tabelach,
• nawigacja.
Ćwiczenia praktyczne.
Sesja pytań i odpowiedzi.


Dzień 3 – 14.09.2023 r.

Zrozumiałość treści tekstowej:
• wprowadzenie do Zasady 3 – Zrozumiałość,
• ustawienia języka dla dokumentu oraz dla części dokumentu,
• badanie poziomu czytelności z wykorzystaniem aplikacji Logios i Jasnopis.
Dostępna komunikacja w dokumentach cyfrowych:
• omówienie zasad standardu ISO Plain Language,
• poprawny styl, rejestr, gramatyka,
• sposoby zwiększenia czytelności i zrozumiałości dokumentów w oparciu o cztery zasady:
• treści dokumentu zgodne z potrzebami odbiorcy (relevant),
• treści dokumentu są łatwe do znalezienie przez czytelnika (findable),
• treści dokumentu są zrozumiałe (understandable),
• treści dokumentu są użyteczne (usable).
Ćwiczenia praktyczne w oparciu o wymogi standardu języka prostego.
Badanie poziomu dostępności dokumentów z wykorzystaniem narzędzia „Ułatwienia dostępu” (wbudowane w pakiecie MsOffice).
Wprowadzenie do technik standardu WCAG odnoszących się do dokumentów w formacie PDF.
Konwersja dokumentów do formatu PDF:

• omówienie metadanych dokumentu cyfrowego (tytuł, autor, słowa kluczowe, język),
• ustawienia tytułu.
Walidacja automatyczna dokumentów w formacie PDF:
• wprowadzenie do podstawowych znaczników w dokumentach cyfrowych,
• zwrócenie uwagi na zastosowanie znaczników,
• wykorzystanie narzędzi do walidacji dokumentów w formacie PDF.
Zakończenie szkolenia w formie testu podsumowującego omawiane zagadnienia.
Sesja pytań i odpowiedzi.

Koszt udziału:
Pakiet 1:

udział w szkoleniu, pełne wyżywienie (2 x śniadania, 2 x obiady, 1 x kolacja, serwis kawowy podczas szkolenia) nocleg w pok. 1-osobowym (2 noce, 12-14.09.2023 r.), materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
• 2199 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 30-08-2023)
• 2399 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 30-08-2023)
Pakiet 2:
udział w szkoleniu, pełne wyżywienie (2 x śniadania, 2 x obiady, 1 x kolacje, serwis kawowy podczas szkolenia) nocleg w pok. 2-osobowym (2 noce, 12-14.09.2023 r.), materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
• 1999 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 30-08-2023)
• 2199 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 30-08-2023)
Pakiet 3:
udział w szkoleniu, pełne wyżywienie (1 x śniadanie, 2 x obiady, 1 x kolacja, serwis kawowy podczas szkolenia), nocleg w pok. 1-osobowym (1 noc 13-14.09.2023 r.) materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
• 1999 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 30-08-2023)
• 2199 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 30-08-2023)
Pakiet 4:
udział w szkoleniu, pełne wyżywienie (1 x śniadanie, 2 x obiady, 1 x kolacja, serwis kawowy podczas szkolenia), nocleg w pok. 2-osobowym (1 noc 13-14.09.2023 r.) materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
• 1799 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 30-08-2023)
• 1999 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 30-08-2023)
Pakiet 5:
udział w szkoleniu, wyżywienie (2 x obiad, serwis kawowy podczas szkolenia), materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
• 1499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 30-08-2023)
• 1699 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 30-08-2023)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Uwagi:
Istnieje możliwość dokwaterowania osoby towarzyszącej. W przypadku zainteresowania zapraszamy do kontaktu z organizatorem.

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone w Hotelu Polonia***, ul. Basztowa 25, 31-156 Kraków
1. Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia. Ostateczna lokalizacja szkolenia zostanie podana w potwierdzeniu udziału, które jest wysyłane na 5 dni robocze przed szkoleniem (nie liczymy dnia szkolenia). Informacja ta jest przesyłana drogą elektroniczną na adres osoby kontaktowej i uczestnika szkolenia.
2. Organizator – Akademia Finansów i Rachunkowości Halina Piwowarczyk zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych m.in.: choroby trenera, zbyt małej liczby uczestników, żałoby narodowej oraz innych okoliczności, na które organizator nie ma wpływu.
3. Do dnia 30.08.2023 r. włącznie można dokonać bezkosztowej rezygnacji z udziału w szkoleniu bez podawania przyczyny. Wymagana jest pisemna forma rezygnacji przesłana na adres e-mail: biuro@afir.co. Po tym czasie, pomimo rezygnacji ze szkolenia, zostanie wystawiona faktura za szkolenie.
4. Do czasu rozpoczęcia szkolenia można dokonać bezkosztowej zmiany uczestnika szkolenia. Zmiany tej należy dokonać drogą e-mail na adres: biuro@afir.co, podając w wiadomości imię i nazwisko osoby rezygnującej z udziału oraz nowej osoby uczestniczącej (imię, nazwisko, numer tel. i adres e-mail).

Czas trwania:
I dzień: zakwaterowanie od 16:00
II dzień: od 9:00 do 16:00 (w tym przerwy)
III dzień: od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. +48 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co