Prawidłowy nadzór właścicielski jako źródło oszczędności w jednostkach samorządu terytorialnego (tworzenie procedur kontrolnych w odniesieniu do spółek komunalnych i zakładów budżetowych) (szkolenie online)

Zgodnie z wynikami kontroli NIK samorządy w sposób niewystarczający sprawują nadzór właścicielski nad spółkami komunalnymi. Podmioty komunalne nie opracowały spójnej i kompleksowej polityki właścicielskiej w stosunku do spółek, w których posiadały udziały oraz przejrzystych zasad nadzoru zarówno merytorycznego, jak i ekonomiczno-finansowego. Większość nie posiada stosownych komórek organizacyjnych do sprawowania nadzoru właścicielskiego. Nie określono zasad współpracy z organami tych spółek.

UCZESTNICY SZKOLENIA: szkolenie dedykowane gminom, powiatom, województwom.
1. Najczęściej występujące rodzaje nadużyć (niegospodarność świadoma):
a. łamanie procedur przetargowych celem doprowadzenia do dania zlecenia firmie „zaprzyjaźnionej”,
b. zawieranie umów niepotrzebnych przez pracowników z uwagi na otrzymywane bonusy od sprzedawców/ dostawców,
c. zawieranie umów potrzebnych dla podmiotu, ale bez uwzględniania jego interesu z uwagi na otrzymywane bonusy od sprzedawców/dostawców,
d. transferowanie pieniędzy z podmiotu poprzez zawieranie niepotrzebnych umów z „zaprzyjaźnionymi” firmami (consulting, ekspertyzy, analizy, marketing…),
e. dlaczego do transferowania środków z podmiotu dochodzi najczęściej w drodze takich umów jak: consulting, ekspertyzy, analizy, marketing…,

2. Niegospodarność nieświadoma:
a. niepotrzebne zawyżanie oczekiwań wobec kontrahentów na etapie organizacji przetargów, czyli dlaczego przetargi nie dochodzą do skutku?
b. tworzenie umów rażąco niekorzystnych dla swoich przedawców/dostawców, jak wpływa w/w praktyka na wysokość ceny?
c. dlaczego podwykonawcy porzucają place budów i fronty robót,
d. niepotrzebne tworzenie podmiotów (np. spółek) do realizacji zadań o charakterze użyteczności publicznej,
e. niepotrzebne przepłacanie za towary i usługi?

3.Jak wykrywać ww. nadużycia i jak radzić sobie z nimi w drodze wprowadzanych procedur kontrolnych?
a. co dobrze napisane procedury kontrolne powinny zawierać?
b. błędy przy pisaniu procedur kontrolnych,

4. Problem przerostu zatrudnienia w spółkach komunalnych, przedsiębiorstwach i jednostkach samorządowych:
a. jak tworzyć mechanizmy kontrolne, czyli audyt zatrudnienia,

5. Omówienie antykorupcyjnej normy ISO 37001.

6. Problematyka zapewnienia właściwego przepływu informacji w jednostce:
a. czy wolno ignorować donosy?
b. czy wolno ignorować skargi od klientów, petentów?
c. donos czy informacja mająca pomóc w prawidłowym zarządzaniu podmiotem?
d. skarga czy informacja mająca pomóc w prawidłowym zarządzaniu podmiotem?
e. tworzenie profesjonalnych procedur dotyczących rozpoznawania skarg,
f. czy skargę może rozpoznawać osoba, której ona dotyczy?
g. zasady zmiany procedur, czyli procedury do zmiany procedur,
h. rola pełnomocnika ds. ISO,
i. niezależność audytora jako fundament kontroli,

7. Problematyka działalności rad nadzorczych w spółkach komunalnych i sprawowanej przez nie kontroli:
a. co to jest rada nadzorcza i w których spółkach występuje?
b. cele i obowiązki rady nadzorczej,
c. cykl życia spółki kapitałowej w ramach roku obrotowego,
d. czy czytanie sprawozdania finansowego pozwala na wykrycie wszystkich nadużyć w podmiocie kontrolowanym?
e. czym różni się sprawozdanie finansowe od bilansu?
f. jakie nadużycia pozwala wykryć badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta (firmę audytorką)?
g. cel badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta,
h. co powinno być przedmiotem zainteresowania ze strony rad nadzorczych - kierunki kontroli,
i. co powinny zawierać prawidłowe procedury kontrolne układane dla rad nadzorczych?

8. Działanie na niekorzyść spółki przez członków zarządu.

9. Jak radzić sobie z praktyką obchodzenia procedur przetargowych i kontrolnych?

10. Zasady reprezentacji przedsiębiorców tj. podpisywania umów. Omówienie zagadnienia celem uniknięcia zarzutu ich nieważności (działanie przez prokurentów, prezesów, wspólników).

11. Co jest lepsze i tańsze, dobrze napisana procedura kontrolna czy norma ISO? Mity i fakty związane z ISO.
Koszt uczestnictwa:
• 449,00 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 22/01/2021)
• 549,00 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 22/01/2021)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT.

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

W szkoleniu będzie można wziąć udział przy pomocy:
• komputera/laptopa z systemem Windows,
• tabletu/smartphona.
Szczegółową instrukcję wysyłamy do uczestników szkolenia wraz z potwierdzaniem przyjęcia zgłoszenia.
Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.


Godziny zajęć: 9.00 – 15.00

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co