Program wsparcia nowych inwestycji w ramach PSI – warsztaty dyskontowania pomocy publicznej.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu o decyzje o wsparciu udzielane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji w ramach programu cała Polska jednolitym obszarem inwestycyjnym.
W trakcie spotkania uczestnicy zostaną zapoznani z przywilejami wynikającymi z posiadanej decyzji, konsekwencjami opóźnień w realizacji warunków decyzji oraz sposobami reagowania na nie.
Przedstawione zostaną wątpliwości wynikające z ww. przepisów odnośnie prawa do zwolnień podatkowych, w tym stanowisko prezentowane przez Ministerstwo Finansów oraz sądy administracyjne.
Omówione zostaną zasady ustalania wysokości kosztów kwalifikowanych do objęcia pomocą publiczną, ustalania dochodu zwolnionego z opodatkowania (w tym wątpliwości interpretacyjne na tle niniejszej ustawy), rozliczania otrzymanej pomocy publicznej (w formie zwolnień podatkowych), monitorowania wykorzystania pomocy publicznej oraz kumulacji pomocy publicznej otrzymywanej z różnych źródeł na tą samą inwestycję.
Uczestnicy poznają zasady kwalifikacji przychodów i kosztów do działalności zwolnionej z opodatkowania oraz opodatkowanej i sposobu ustalania wyniku podatkowego – dochodu (straty) na działalności podlegającej opodatkowaniu oraz działalności zwolnionej z opodatkowania.
W trakcie warsztatów uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z zasadami dyskontowania na przykładzie liczbowym, a także będą mieli możliwość zapoznania się z formularzem CIT-8S i prezentacji danych na ww. Formularzu.
Zwrócona zostanie uwaga na przepisy dotyczące tzw. małej klauzuli antyoptymalizacyjnej i konsekwencji z tym związanych. Omówione zostaną także zmiany wprowadzane przez przepisy Polskiego Ładu zarówno do przepisów odnoszących się do działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie Zezwoleń jak i Decyzji o wsparciu.

Metodyka
• dyskusja
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie skierowane jest do pracowników zajmujących się podatkami w przedsiębiorstwach, które posiadają zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych.
Pomoc publiczna udzielana na podstawie decyzji o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.
Podstawy prawne obowiązujące przedsiębiorców, w tym w szczególności:

• Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji,
• Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji,
• Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości I Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia obszarów i przypisania ich zarządzającym,
• Zmiany w ustawie CIT/PIT, w tym w szczególności zmiany wynikające z Polskiego Ładu.
Decyzje o wsparciu:
• warunki zawarte w Decyzjach o wsparciu,
• konsekwencje naruszenia warunków Decyzji o wsparciu,
• zmiany Decyzji o wsparciu – przesłanki i procedura,
• uchylenie i wygaszenie Decyzji o wsparciu – warunki, konsekwencje,
• pomoc publiczna w oparciu o Decyzję o wsparciu,
• okres obowiązywania Decyzji o wsparciu.
Zasady prowadzenia działalności na podstawie decyzji o wsparciu – jak obliczyć wielkość przysługującej pomocy publicznej:
• lokalizacja inwestycji – mapa pomocy regionalnej,
• wielkość przedsiębiorcy, a poziom intensywności pomocy publicznej,
• duże projekty inwestycyjne,
• pomoc publiczna z tytułu kosztów nowej inwestycji lub na tworzenie nowych miejsc pracy,
• ustalanie wielkości dopuszczalnej pomocy publicznej,
• decyzja o wsparciu jako nowa podstawa korzystania ze zwolnień w podatkach dochodowych PIT / CIT.
Wydatki kwalifikowane uprawniające do korzystania z pomocy publicznej:
• okres ponoszenia kosztów kwalifikowanych a termin zakończenia inwestycji oraz minimalne i maksymalne wielkości wydatków,
• obliczenie limitu pomocy publicznej,
• nabycie lub wytworzenie środków trwałych,
• inwestycje odtworzeniowe,
• nieruchomości i prawo użytkowania wieczystego gruntów,
• leasing, najem, dzierżawa środków trwałych,
• używane środki trwałe,
• wartości niematerialne i prawne,
• kwalifikacja wydatków do „kosztów inwestycji” (odsetki, prowizje, różnice kursowe),
• moment poniesienia wydatków kwalifikowanych,
• koszty kwalifikowane do objęcia pomocą publiczną ze względu na utworzenie nowych miejsc pracy.
Ustalanie dochodu bądź straty z działalności zwolnionej:
• kwalifikacji przychodów ze sprzedaży wyrobów lub usług wytworzonych w oparciu o Decyzję o wsparciu – „ścisłe powiązania” – wątpliwości interpretacyjne na tle znowelizowanej ustawy CIT/PIT w kontekście wyjaśnień Ministerstwa Finansów,
• produkcja wyrobów lub świadczenie usług przy współudziale stałego zakładu położonego poza terenem określonym w decyzji o wsparciu / na terenie określonym w decyzji o wsparciu, ale poza zakresem zwolnienia z opodatkowania – problematyka stosowania przepisów o cenach transferowych dla celów ustalenia wielkości dochodu zwolnionego,
• zasady kwalifikacji kosztów bezpośrednich danego źródła przychodów,
• przyporządkowanie kosztów pośrednich w sposób bezpośredni do danego rodzaju działalności,
• dopuszczalność stosowania tzw. kluczy bezpośredniego podziału kosztów (klucze alokacji) opartych na rzeczywistym zużyciu, rozdysponowaniu danego kosztu pomiędzy rodzaje prowadzonej działalności,
• podział kosztów pośrednich wspólnych dla obu zakresów działalności proporcją przychodową określoną w art. 15 ust. 2 i 2a uPDOP,
Ustalanie dochodu bądź straty w rozliczeniu rocznym:
• konieczność rachunkowego wyodrębnienia przychodów i kosztów związanych z działalnością zwolnioną i opodatkowaną w celu ustalenia dochodu (bądź straty) zwolnionego oraz opodatkowanego (art. 7 ust. 3 i 4 uPDOP),
• obowiązek wyodrębnienia organizacyjnego działalności zwolnionej,
• zakaz rozliczania straty/dochodu uzyskanego na działalności zwolnionej ze stratą/dochodem uzyskanym na działalności opodatkowanej; Brak możliwości odliczenia straty na działalności zwolnionej w kolejnych latach,
• prawidłowe wykazanie dochodu lub straty z działalności zwolnionej w deklaracji podatkowej CIT-8, CIT/8O, CIT-8S,
• definicja pomocy publicznej w postaci zwolnienia z podatku dochodowego (obniżenia podstawy opodatkowania),
Dyskontowanie wydatków kwalifikowanych i pomocy publicznej:
• znaczenie dyskontowania,
• moment uzyskania Decyzji o wsparciu,
• moment poniesienia wydatku,
• moment otrzymania pomocy,
• ustalenie limitu przysługującej pomocy publicznej,
• dyskontowanie pomocy publicznej oraz wydatków kwalifikowanych – przykład liczbowy.
Łączenie pomocy publicznej na nową inwestycję.
Mała klauzula antyoptymalizacyjna.
Zmiany w zakresie SSE i PSI wynikające z polskiego ładu.
Sesja pytań i odpowiedzi.


Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt uczestnictwa:
• 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 24-11-2022)
• 649 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 24-11-2022)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:

uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 9.30 – 14.00 (w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49, 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co