Przygotowanie do zamknięcia roku 2022 w instytucjach kultury – ewidencja księgowa.

Celem szkolenia jest praktyczne wskazanie na zmiany w przepisach rachunkowych, podatkowych, finansowych wprowadzone przez ustawodawcę i mające wpływ na działalność instytucji kultury w zakresie rachunkowości, gospodarki finansowej, majątku i przygotowania do zamknięcia roku w instytucjach kultury. Obszerny materiał, który został dla Państwa przygotowany z tej tematyki wyjaśnia wiele problemów, które budzą wątpliwości interpretacyjne i są przedmiotem kontroli różnych organów i odpowiedzialności w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Metodyka
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie jest przeznaczone dla głównych księgowych, pracowników działów finansowo-księgowych w instytucjach kultury oraz pracowników CUW.
I. Rachunkowość i gospodarka finansowa w instytucjach kultury.
Zasady rachunkowości, gospodarka finansowa i zakładowy plan kont, w tym:
• ujęcie w świetle KSR 7 w księgach rachunkowych i sprawozdaniu:
• zdarzeń mających miejsce po dniu bilansowym,
• błędów z lat poprzednich,
• zdarzeń dotyczących zamykanego roku po dniu sporządzenia i zatwierdzeniu sprawozdania,
• prezentacja uproszczeń w rachunkowości a zasada istotności.
Źródła finansowania działań kulturalnych w dobie kryzysu.
Wprowadzenie do ksiąg rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych i finansowych, w tym osiągniętych w roku przychodów i kosztów – wybrane zagadnienia.
Należności, zobowiązania oraz odsetki:

• naliczanie odsetek od należności, zobowiązań i transakcji (obowiązek ustawowy) i ich odpisy aktualizacyjne (powiazanie ze stopą referencyjną – zmiany),
• aktualizacja należności – zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności i ich ewidencja w księgach.
II. Majątek w instytucjach kultury.
Źródła ich finansowania oraz ujęcie i ewidencja z uwzględnieniem: ustawy o rachunkowości, KSR nr 11, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – problemy.
Fundusz Instytucji Kultury oraz Fundusz Rezerwowy – problemy.
Przekazanie majątku instytucji kultury (jaka forma) – błędy w przekazywaniu majątku.
Środki trwałe wysoko- i niskocenne, wartości niematerialne i prawne, środki trwałe w budowie – źródła ich finansowania oraz ujęcie i ich ewidencja z uwzględnieniem: ustawy o rachunkowości, KSR nr 11, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych po zmianach:

• środki trwałe – ich przyporządkowanie do 10 tys. zł. i powyżej 10 tys. zł, w tym: umorzenie i amortyzacja,
• wartości niematerialne i prawne – system OEM, BOX,
• środki trwałe w budowie (inwestycje) wg. nabycia i kosztów wytworzenia.
Ewidencja księgowa materiałów, towarów, wydawnictw, zbiorów (materiałów) bibliotecznych, eksponatów, pamiątek i dzieł sztuki – ich odpisy aktualizacyjne.
Inwentaryzacja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji – rodzaje, terminy, metody, organizacja i dokumentacja (w załączeniu wzory) z uwzględnieniem KŚT 2016, KSR nr 2 i KSR nr 11.
Skontrum w Bibliotece a inwentaryzacja – zasady.
III. E-sprawozdanie finansowe.
Zasady przygotowania i sporządzania danych do sprawozdania.
Sesja pytań i odpowiedzi.


Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 16-11-2022)
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 16-11-2022)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 9.00 – 15.00 ( w tym przerwy).

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49,600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co