Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania według nowej ustawy Prawa Zamówień Publicznych w samorządzie i ich jednostkach organizacyjnych – kluczowe zmiany (szkolenie online)

Celem szkolenia jest przekazanie kluczowych zmian w Prawie zamówień publicznym, które wejdą w życie od stycznia 2021 r.
Uczestnik szkolenia otrzyma dużą dawkę wiedzy merytorycznej popartej licznymi przykładami, gdyż jedynie taki sposób przekazania wiedzy gwarantuje zrozumienie nadchodzących zmian.

Metodyka
• case studies
• dyskusja
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie skierowane do osób wykonujących zadania organów JST, jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych.
Początek pracy każdego zamawiającego, czyli szacowanie wartości zamówienia według nowego Prawa zamówień publicznych:
• w jaki sposób ustalić szacunkową wartość zamówienia,
• próg 130.000 złotych zamiast 30.000 euro,
• w jaki sposób uniknąć zarzutu celowego podziału zamówienia na części bądź zaniżania jego wartości,
• obowiązek łączenia szacowania tożsamych usług oraz podobnych dostaw,
• szacowanie wartości zamówienia na roboty budowlane,
• zamówienia na dostawy i usługi powtarzające się, ciągłe oraz podlegające wznowieniu,
• plan postępowań o zamówienie publiczne z uwzględnieniem polityki zakupowej państwa,
• nowe zasady publikacji planu postępowań.

Nowe definicje ustawowe:
• definicja pisemności,
• definicja warunków zamówienia,
• definicja wykonawcy,
• kiedy zaczyna i kończy się postępowanie.

Zamówienia bagatelne po nowemu:
• wyjaśnienie pojęcia – wartość jednorazowego zakupu,
• omówienie przepisów mających zastosowanie do zamówień bagatelnych,
• kiedy należy dokonać publikacji ogłoszenia o zamówieniu bagatelnym.

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) a Opis potrzeb i wymagań (OPIW):
• w jakich okolicznościach sporządzamy SWZ a w jakich OPIW,
• omówienie zawartości SWZ oraz OPIW.

Udzielanie zamówień klasycznych o wartości mniejszej niż progi unijne:
• omówienie trybów podstawowych – omówienie przebiegu postępowania w każdym z wariantów,
• obliczanie terminów po nowemu,
• omówienie zmian dotyczących zawartości treści ogłoszeń publikowanych w Biuletynie Zamówień Publicznych,
• omówienie obowiązku przesłania Prezesowi UZP informacji o złożonych ofertach w każdym postępowaniu,
• omówienie obowiązku przesłania Prezesowi UZP informacji o wykonaniu umowy,
• przedmiotowe i podmiotowe środki dowodowe – omówienie definicji ich rodzaju, momentu składania oraz zasad uzupełniania,
• procedura odwrócona w postępowaniu krajowym – czy jest możliwa?
• procedura otwarcia ofert bez udziału wykonawców,
• omówienie podstaw odrzucenia ofert,
• omówienie fakultatywnych i obligatoryjnych podstaw wykluczenia,
• omówienie zmian w zakresie unieważnienia postępowania,
• omówienie nowej procedury składania oświadczenia o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Zamówienie powyżej progów unijnych:
• nowe zmiany w trybach udzielenia zamówień,
• nowe zasady zwrotu i wnoszenia wadium,
• nowe terminy związania ofertą,
• procedura odwrócona.

Zmiany dotyczące umów:
• obowiązek wprowadzenia klauzul abuzywnych (niedozwolonych),
• określenie terminu wykonania umowy bez podawania konkretnej daty,
• nowe zasady waloryzacji w umowach zawieranych na okres dłuższy niż 12 m-cy,
• obowiązek udzielania zaliczek bądź dokonywanie płatności częściowych.

Zmiany dotyczące środków ochrony prawnej:
• w postępowaniach poniżej progów unijnych, możliwość wnoszenia odwołania na każda czynność i zaniechanie zamawiającego,
• powstanie sądu zamówień publicznych.

Kilka słów o elektronizacji wszystkich zamówień od progu 130.000 złotych po 01.01.2021 r.:
• omówienie platform komercyjnych,
• plusy i minusy wdrożenia elektronizacji w zamówieniach – rozważania z uczestnikami szkolenia.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 399,00 +23% VAT* zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 06/01/2021)
• 499,00 +23% VAT* zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 06/01/2021)
*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji.
Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
W szkoleniu będzie można wziąć udział przy pomocy:
• komputera/laptopa z systemem Windows,
• komputerów MAC (Apple).
• tabletu/smartphona.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe w formie pdf, certyfikat w formie pdf.
Koszt udziału nie obejmuje:
• sprzętu komputerowego

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Godziny zajęć: 9.00 – 14.00

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co