Przygotowanie ofert w systemie informatycznym WITKAC w 2020 r. oraz realizacja zadania publicznego przez organizacje pozarządowe

Adresaci: Pracownicy sektora publicznego odpowiedzialni za współpracę z ngo, przygotowanie konkursów, ocenę ofert, rozliczanie dotacji i jej kontrole, pracownicy i działacze organizacji pozarządowych składających oferty na konkursy ogłaszane przez sektor publiczny.

Cel: Usystematyzowana i uaktualniona wiedza z zakresu wymogów prawnych i technicznych związanych z udzielaniem, pozyskiwaniem dotacji a także z realizacją zadania publicznego przez ngo oraz kontrolą jego przebiegu.

UWAGA: Trener udziela bezpłatnie mailowych odpowiedzi na pytania uczestników do 30 dni po szkoleniu.
9:30 - 11:00
 • Procedura zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym
 • Powiązanie konkursów z budżetem i innymi uchwałami
 • Program współpracy, zadania roczne i wieloletnie
 • Elementy umowy realizacji zadania
 • Obowiązki informacyjne dotyczące ochrony danych osobowych – przekazywanie klauzuli informacyjnej RODO
 • Wprowadzenie do systemu teleinformatycznego WITKAC

 • 11:00 - 11:15
  Przerwa na kawę

  11:15 - 12:45
 • Kto może uczestniczyć w otwartym konkursie ofert
 • Nowe koła gospodyń wiejskich a uczestnictwo w otwartym konkursie ofert
 • Druki ofert – elementy formularza ofertowego w systemie WITKAC
 • Składanie ofert w systemie Witkac.pl – omówienie krok po kroku
 • Wskaźniki produktów i rezultatów to nie to samo – różnice, sposób monitoringu i ewaluacji
 • Budżet zadania, w tym wkład własny i jego dokumentacja
 • Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem
 • Obowiązki informacyjne organizacji korzystającej z dotacji
 • Małe granty – nowe druki oferty i sprawozdania
 • Regranting
 • Rozliczenie środków: dokumentowanie wkładu własnego osobowego – przykłady dokumentów
 • Niewykorzystanie dotacji i wkładu własnego – zapisy umowy a rozliczenie środków
 • Prowadzenie dokumentacji księgowo-finansowej – dokumentowanie poniesionych wydatków, rozliczenie odsetek
 • Zasady opisu faktur
 • Kwestie problemowe związane z aspektami finansowo-księgowymi oferty.

 • 12:45 - 13:15
  Przerwa na lunch

  13:15 - 14:45
 • W jakich przypadkach należy rozwiązać umowę – konsekwencje dla organizacji realizującej zadanie, zwroty dotacji – rodzaje, odsetki
 • Kontrola realizacji zadania publicznego – terminy
 • Kto przeprowadza kontrole, zakres kontroli, dokumenty
 • Sesja: Pytania i odpowiedzi
 • Koszt uczestnictwa:
  jednej osoby 420,00 zł netto +23% VAT
  * Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

  Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
  ALIOR BANK S.A.
  52 2490 0005 0000 4500 7932 8564
  Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

  Cena obejmuje:
  uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat.
  Godziny zajęć: 9.30 - 14.45
  Miejsce zajęć: centrum miasta - o dokładnym miejscu poinformujemy na 5 dni przed terminem szkolenia

  Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49 Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co