Rachunkowość budżetowa od A do Z w wybranych zagadnieniach w oparciu o aktualne interpretacje i wyjaśnienia oraz uwagi służb kontrolnych (szkolenie online)

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest zwrócenie uwagi na te zasady, z którymi jednostki sektora finansów publicznych, w trakcie praktycznego ich stosowania, napotykają na wątpliwości oraz przedstawienie jak prawidłowo je stosować w wybranych zagadnieniach w oparciu o aktualne podstawy prawne.
Ewidencjonowanie operacji gospodarczych i finansowych to część działalności jednostek sektora finansów publicznych, w której powstaje najwięcej wątpliwości dotyczących zasad prawidłowego jej prowadzenia. Spowodowane jest to między innymi tym, że część z reguł obowiązujących wynika z praktyki rachunkowości a nie z uregulowań prawnych, jak również tym, że wiele problemów budzi w jednostkach prawidłowe stosowanie szczególnych zasad rachunkowości obowiązujących w sektorze publicznym.

Metodyka
• omówienie studium przypadków
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie skierowane jest do pracowników działów księgowości w jednostkach sektora finansów publicznych.
Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych – zbiór instrukcji regulujących gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami:
• przykłady nieprawidłowości w zakresie dokumentacji przyjętych zasad (polityk) rachunkowości jednostek wynikającymi z uwag służb kontrolnych,
• jakie uproszczenia zgodnie z uor można stosować w polityce rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych?

Zakres obowiązków dotyczący prowadzenia rachunkowości i gospodarki finansowej, powierzanych głównym księgowym i skarbnikom w ramach systemu kontroli finansowej.

Główny księgowy/skarbnik jednostki sektora finansów publicznych w strukturze kontroli finansowej:

• obowiązkowe elementy dokumentu potwierdzającego przekazanie obowiązków głównemu księgowemu/skarbnikowi,
• efekt kontroli i dodatkowe uprawnienia w procesie kontroli itp.

Wydatki budżetowe – podstawowe informacje, ewidencja i klasyfikacja:
• wydatek budżetowy a koszt – zasada kasowa i zasada memoriałowa,
• system upoważnień do dokonywania wydatków budżetowych,
• koszty i zobowiązania na przełomie roku budżetowego (sposób i zasady ich prawidłowej ewidencji),
• zasady ewentualnych korekt błędów z lat poprzednich.

Zaciąganie zobowiązań a prawne zaangażowanie wydatków – jak jednostka prawidłowo powinna angażować wydatki aby nie dopuścić do przekroczenia planu finansowego:
• ewidencja,
• rozliczanie,
• dyscyplina finansów publicznych.

Jak prawidłowo postępować z przeterminowanymi fakturami?

Najczęstsze problemy klasyfikacji budżetowej wydatków w interpretacjach i wyjaśnieniach. Dochody budżetowe:

• przychody a dochody,
• pojęcie – przypisane i nieprzypisane,
• podział wg rodzaju i zasady ich ewidencji na kontach.

Niezbędne procedury oceny stopnia prawdopodobieństwa pozyskania należności budżetowych:
• ustalenie i odpisanie należności przedawnionych, umorzonych i nieściągalnych,
• ustalenie i odpisanie należności wątpliwych,
• ustalenie i odpisanie należności wątpliwych metodą identyfikacji poszczególnych należności.

Odstępstwa od zasady obowiązkowego dochodzenia należności budżetowych – kiedy?
Najczęstsze problemy klasyfikacji budżetowej dochodów.
Wyjaśnienia do wybranych paragrafów dochodów budzących najwięcej problemów związanych z ich prawidłową i kwalifikacją.

Zasygnalizowanie zasad rachunkowości w zakresie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków w tym miedzy innymi:
• wyjaśnienia Krajowych Standardów Rachunkowości „Środki trwałe”,
• podział rodzajowy, zasady klasyfikowania oraz amortyzacji i umarzania,
• różnice między ulepszeniem a remontem (praktyczne porady) klasyfikacja budżetowa wydatków majątkowych – różnice pomiędzy ujęciem w § 605 a § 427,
• ewidencja, finansowanie i rozliczanie środków trwałych w budowie,
• klasyfikacja budżetowa wydatków majątkowych – różnice pomiędzy ujęciem w § 605 a § 606,
• pojęcie wartości niematerialnych i prawnych (zasady amortyzacji i umarzania oraz ewidencja syntetyczna i analityczna),
• licencje na użytkowanie programów komputerowych (zasady ewidencji i klasyfikacji).

Dopuszczalne uproszczenia w prowadzeniu prawidłowej ewidencji składników aktywów trwałych o niskiej wartości początkowej – przykłady.
Zasady likwidacji majątku (niezbędne dokumenty i kto podejmuje decyzje).

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 399 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 21-04-2021)
• 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 21-04-2021)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

W szkoleniu będzie można wziąć udział przy pomocy:
• komputera/laptopa z systemem Windows,
• tabletu/smartphona.

Szczegółową instrukcję wysyłamy do uczestników szkolenia wraz z potwierdzaniem przyjęcia zgłoszenia.
Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.
Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:

uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).
Koszt udziału nie obejmuje:
• sprzętu komputerowego

Godziny zajęć: 9.00 – 14.00 ( w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co