Rachunkowość, finanse i majątek w instytucjach kultury.

Celem szkolenia jest praktyczne wskazanie na zmiany w przepisach rachunkowych, podatkowych, finansowych wprowadzone przez ustawodawcę i mające wpływ na działalność instytucji kultury. Obszerny materiał, który został dla Państwa przygotowany z tej tematyki wyjaśnia wiele problemów, które budzą wątpliwości interpretacyjne i są przedmiotem kontroli różnych organów i odpowiedzialności w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Wychodząc naprzeciw uczestnikom w załączeniu, jako dodatek, zostanie Państwu przekazana przygotowana wzorcowa dokumentacja oraz wskazówki.

Metodyka
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa Szkolenie skierowane jest do głównych księgowych, pracowników działów finansowo-księgowych w instytucjach kultury oraz do pracowników CUW.
Zasady rachunkowości, gospodarka finansowa i zakładowy plan kont, w tym:
• ujęcie w świetle KSR 7 w księgach rachunkowych i sprawozdaniu,
• prezentacja uproszczeń w rachunkowości a zasada istotności.
Plan finansowy i źródła finansowania instytucji kultury.
Wprowadzenie do ksiąg rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych i finansowych – schematy księgowań z wyjaśnieniami:
• przychody: własne, międzyokresowe,
• przychody zewnętrzne (z uwzględnieniem podatku VAT):
• dotacje podmiotowe – ewidencja, przeznaczenie, rozliczenie na przestrzeni okresów,
• celowe na wskazane zadania i programy – pozyskanie, ewidencja, rozliczenie,
• celowe inwestycyjne – pozyskanie, ewidencja, rozliczenie,
• pozostałe przychody operacyjne – sponsoring, darowizny,
• koszty (księgowanie w układzie rachunku zysków i strat),
• fundusze w instytucji kultury.
Należności i zobowiązania oraz odsetki:
• naliczanie odsetek od należności, zobowiązań i transakcji (obowiązek ustawowy) i ich odpisy aktualizacyjne (powiazanie ze stopą referencyjną – zmiany),
• aktualizacja należności – zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności i ich ewidencja w księgach.
Ewidencja księgowa materiałów, towarów, wydawnictw (konto 014, konto 016) oraz ich odpisy aktualizacyjne.
Środki trwałe wysoko- i niskocenne, wartości niematerialne i prawne, środki trwałe w budowie (inwestycje) – przekazanie majątku, źródła finansowania oraz ujęcie i ich ewidencja do 10 tys. i powyżej 10 tys. (w tym: umorzenie i amortyzacja).
Zasady wypełniania CIT-8 i CIT- 8/0 za 2021 r. – wyliczenie przykładu.
Sesja pytań i odpowiedzi.


Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 20-10-2022)
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 20-10-2022)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.


Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 9.00 – 15.00 ( w tym przerwy).
Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49, 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co