Rejestr umów – nowy obowiązek w jednostkach sektora finansów publicznych od 1 lipca 2022r

Celem szkolenia jest przekazanie informacji na temat nowego obowiązku dla jednostek sektora finansów publicznych wprowadzonego Ustawą z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, która w art. 6 wprowadziła zmianę ustawy w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zmieniając art. 34 i oddając art. 34a.
Na szkoleniu zostanie omówiona m.in. charakterystyka danych umieszczanych w rejestrze, kwota warunkująca umieszczanie danych oraz informacja od kiedy należy raportować umowy.

Metodyka
• dyskusja
• prezentacja
• wykład
• wymiana doświadczeń

Grupa docelowa
Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej, głównych księgowych, pracowników działów finansowo-księgowych, działów zamówień publicznych, działów odpowiedzialnych za zawieranie umów w jednostkach sektora finansów publicznych.
34a ust. 1 i 2 – rejestr umów – teleinformatyczny system prowadzony przez Ministra Finansów.
Charakterystyka obszaru i zakresu danych umieszczanych w rejestrze.
34a ust. 3 – umowy, które mogą podlegać udostępnieniu na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.
34a ust. 4 – umowy, których się nie zamieszcza w rejestrze, zawartych na podstawie Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.
Graniczna kwota warunkująca zamieszczanie informacje w rejestrze.
Rejestr umów a zaangażowanie wydatków roku bieżącego i lat następnych – Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
Rejestr faktur a zaciąganie zobowiązań – § 23 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.
Studium przypadku w zakresie informacji o umowach zawartych w formie pisemnej, dokumentowej, elektronicznej albo innej formie szczególnej, których wartość przedmiotu przekracza 500 zł zamieszczanych w rejestrze.
Sesja pytań i odpowiedzi.


Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 19-04-2022;29-04-2022; 02-05-2022)
• 649 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 19-04-2022; 29-04-2022;02-05-2022)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Koszt udziału w szkoleniu na sali obejmuje:
• certyfikat (wer. papierowa)
• materiały szkoleniowe (wer. drukowana)
• długopis
• serwis kawowy
• obiad

Godziny zajęć: 9.00 – 15.00 (w tym przerwy)
Zajęcia odbywają się na sali:
Wrocław: Hotel Europejski***, ul. Piłsudskiego 88
Poznań: Kochtex (biurowiec Delta), ul. Towarowa 35
Szczecin: Hotel Focus***, ul. Małopolska 23

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co