Rozliczanie i prowadzenie ewidencji księgowej projektu dofinansowanych ze środków UE – wymogi wynikające z przepisów krajowych i UE z uwzględnieniem zmian.

Dokonanie korekt rocznych jest obowiązkiem podatnika, który korzystał z prawa do odliczenia proporcją i/lub prewskaźnikiem. Również podatnicy, którzy nie dokonywali odliczeń ze względu na niskie wskaźniki będą zobligowani sprawdzić prawidłowość swoich wyliczeń i ewentualnie dokonać korekty. Sytuacja pandemiczna, stanowisko MF oraz NIK w zakresie stosowania współczynnika i prewspółczynnika w dalszym ciągu budzi wiele niejasności. Dzięki szkoleniu podatnicy poznają zasady jakimi należy się kierować w trakcie dokonywania odliczania podatku VAT oraz korekty rocznej.
Szkolenie wskaże podatnikom jak prawidłowo wyliczyć WSS i PP oraz dokonać korekty rocznej, 5 i 10 lat z uwzględnieniem korekty od środków trwałych, inwestycji własnych przekazywanych odpłatnie i nieodpłatnie ŚT i nieruchomości. W trakcie szkolenia wskazanie zostaną nowe stanowiska MF, sądów i TSUE wpływające na sposób wyliczenia WSS i PP oraz korekty.
Udział w szkoleniu powinien przyczynić się do prawidłowego, zgodnego z prawem odliczania podatku VAT oraz dokonywania korekt.

Metodyka
• dyskusja
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie skierowane jest do kierowników jednostek, skarbników, głównych księgowych, księgowych, pracowników działów inwestycyjnych i finansowo-księgowych oraz wszystkich zainteresowanych tematem szkolenia.
Podstawa prawna prowadzenia wyodrębnionej księgowości projektu w tym ustawy, rozporządzenia, wytyczne oraz umowa o dofinansowanie projektu.
Warunki kwalifikowalności wydatków na przykładzie różnych kategorii wydatków:

a) Grunty, nieruchomości zabudowane.
b) Roboty budowlane i budowlano montażowe.
c) Zakup środków trwałych w tym używanych środków trwałych.
d) Wartości niematerialne i prawne.
e) Personel projektu – bezpośrednio zaangażowany w realizację projektu.
f) Koszty pośrednie w tym min. wynagrodzenia pracowników rozliczanych ryczałtem, promocja projektu, koszty administracyjne i inne.
g) Wkład niepieniężny.
h) Podatek VAT.
i) Koszty związane z przygotowaniem projektu.
Zasady prowadzenia księgowości projektu:
a) Cel prowadzenia księgowości projektu.
b) Beneficjenci prowadzący pełną księgowość.
c) Inne formy prowadzenia ewidencji księgowej.
d) Zastosowanie kodu księgowego kiedy i w jakich sytuacjach?
Planowanie wyodrębnienia ewidencji księgowej w tym wdrożenie procedur dotyczących obsługi finansowo-księgowej projektu, obiegu dokumentów, rekrutacji, wyboru wykonawców oraz harmonogram wykonywania czynności w projekcie.
Wyodrębniona ewidencji księgowej projektu lub/oraz kodu księgowego w przypadku prowadzenia pełnej księgowości oraz dokumentowanie – na przykładach.

a) Wyodrębnienie ewidencji kosztów i wydatków projektów.
b) Wyodrębniona ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz umorzenia.
c) Wyodrębnienie ewidencji inwestycji.
d) Wyodrębniona ewidencja środków pieniężnych.
e) Wyodrębniona ewidencja rozrachunków.
f) Wyodrębniona ewidencja przychodów.
g) Ewidencja pozabilansowa oraz w arkuszu kalkulacyjnym.
Przykładowa polityka rachunkowości dla beneficjentów sektora finansów publicznych/wzór oraz błędy podczas tworzenia wyodrębnionej ewidencji lub kodu księgowego na przykładach.
Przykładowa polityka rachunkowości dla beneficjentów dla sektora prywatnego/wzór oraz wskazanie błędów podczas tworzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej.
Instrukcja obiegu dokumentów oraz inne potrzebne dokumenty w celu prawidłowej realizacji projektu.
Kwalifikowanie podatku VAT w projektach UE w tym opodatkowanie dotacji oraz odzyskiwanie podatku VAT – wskazanie ewentualnego zagrożenia w związku z zapytaniem do TSUE i NSA.
Panel dyskusyjny.


Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału w szkoleniu online:
• 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 19-10-2022)
• 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 19-10-2022)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
• certyfikat (wer. elektroniczna)
• materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)

Koszt udziału w szkoleniu na sali:
• 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 19-10-2022)
• 649 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 19-10-2022)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu na sali obejmuje:
• certyfikat (wer. papierowa)
• materiały szkoleniowe (wer. drukowana)
• długopis
• serwis kawowy
• obiad

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Szkolenie na Sali odbędzie się:
Centrum Konferencyjne As Bud (budynek Central Tower), Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa

Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia. Ostateczna lokalizacja szkolenia zostanie podana w potwierdzeniu udziału, które jest wysyłane na 2 dni robocze przed szkoleniem (nie liczymy dnia szkolenia). Informacja ta jest przesyłana drogą elektroniczną na adres osoby kontaktowej i uczestnika szkolenia.

Godziny zajęć: 9.00 – 14.00 ( w tym przerwy).

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49, 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co