SLIM 3- Rozliczanie podatku VAT po zmianach w 2023 r.- w tym stanowisko TSUE w zakresie opodatkowania dotacji UE oraz wkładu własnego mieszkańców.

Szkolenie ma na celu omówienie pakietu zmian, które obowiązywały od 2022 r. oraz po zmianach od 2023 r. na przykładach, wyjaśnienie najczęściej występujących zdarzeń gospodarczych w jst i jednostkach podległych oraz najnowszych wyroków TSUE, NSA, WSA i linii interpretacyjnych MF w celu weryfikacji zgodność linii orzecznictw z własnymi rozliczeniami.
Uczestnicy zostaną zapoznani z najnowszymi stanowiskami MF, orzecznictwo sądów administracyjnych i TSUE dotyczące min. rozliczania dotacji i zakresu opodatkowania dotacji UE wpływające na sposób rozliczania podatku.

Metodyka
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie adresowane jest dla głównych księgowych oraz pracowników służb finansowo- księgowych JST, samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych , CUW.
Zmiany podatku VAT od 2023 r. w tym pakietu SLIM-3 od 04.2023 r.:
• zmiana w zakresie dokonywania korekt rocznych, 5 lat, 10 lat. – możliwość rezygnacji z korekty w niektórych przypadkach,
• zmiana zasad zaokrąglania proporcji zgodnie z art. 90 ustawy o VAT,
• faktury zaliczkowe – zmiana zasad wystawiania i rozliczania,
• elementy obowiązkowe i dobrowolne na fakturach i fakturach zaliczkowych,
• WIS – zmiana zakresu i właściwości wydawania Wiążącej Informacji Stawkowej,
• kasy online – zmiana zasad ewidencji i obowiązkowych wydruków,
• zasady stosowania kursu przeliczeniowego do faktur korygujących in plus, in minus,
• obniżenie sankcji VAT – w tym możliwość odstąpienia od sankcji,
• stawki podatku VAT – podstawowe i obniżone – zasady stosowania,
• inne zmiany w zależności od postępu prac legislacyjnych.
Wyrok TSUE oraz orzecznictwo NSA (wyroki NSA I FSK 74/18 oraz I FSK 412/18) – czy dotacje UE należy opodatkować? – konsekwencje wyroku TSUE dla podatników jako wpływ na bieżące rozliczenia oraz jak podchodzić do rozliczeń w latach poprzednich – przykłady rozliczeń.
Inwestycje dofinansowane z budżetu – naliczenie i odliczenie podatku VAT.
Sprzedaż węgla przez gminy – zasady rozliczania oraz ewidencjonowanie sprzedaży z uwzględnieniem zmian w kasach fiskalnych.
Podatek VAT zmiany w 2022 r. wpływające na bieżące rozliczenia:

• obrót nieruchomościami (zbycie, wywłaszczenie, użytkowanie wieczyste, przekształcenie użytkowania wieczystego po zmianach) – przykłady.
• wystawianie i rozliczanie faktur:
• faktury papierowe,
• faktury elektroniczne,
• faktury ustrukturyzowane dobrowolne i obowiązkowe – terminy wejścia w życie obowiązkowych faktur,
• problemy praktyczne w tym możliwość korekty faktur oraz deklaracji po wszczęciu kontroli podatkowej– wyrok TSUE w sprawie C-48/20,
• rozpoznanie momentu podatkowego powiązanie z zasadami i terminem wystawiania faktur – na przykładach,
• powstawania obowiązku podatkowego – moment ujęcia sprzedaży w ewidencji JPK na zasadach ogólnych,
• wyjątki od zasady ogólnej – szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego – przykłady praktyczne np. najem, dzierżawa, media, ochrona, dostawa towarów i inne,
• zaliczki a obowiązek podatkowy – kiedy rozpoznać moment podatkowy przy otrzymaniu pieniędzy a kiedy mam wybór – przykłady,
• faktury korygujące in plus, in minus przy fakturach sprzedaży i zakupu w tym moment ujęcia w JPK,
• kasy fiskalne w tym rozporządzenie o zwolnieniu z kas fiskalnych obowiązujące od 2022 r. z uwzględnieniem wprowadzonych zmian – na co zwrócić uwagę?
• zmiany zapisów w ustawie ordynacja podatkowa i kodeks karny skarbowy.
Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału w szkoleniu online:
• 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 31-03-2023)
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 31-03-2023)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Godziny zajęć: od 9:30 do 14:00 (w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co