Sprawozdanie finansowe i informacja dodatkowa jednostki budżetowej za rok 2019

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad sporządzania sprawozdania finansowego z informacją dodatkową za rok 2019 jednostki budżetowej oraz jednostki nadrzędnej (dysponenta głównego), dysponenta środków budżetu państwa II stopnia, a także gminy, powiatu, województwa.

Informacja dodatkowa wymaga zbudowania specyficznego systemu zbierania i opracowania danych, a także prezentacji danych w formie specjalnych tabel i zestawień stanowiących merytoryczną część informacji dodatkowej. Dane te powinny m.in. obejmować stan środków na koncie VAT w ramach mechanizmu podzielonej płatności oraz rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów. Okazuje się jednak, że takich i innych ustawowo wymaganych informacji niemalże nikt nie wykazuje.

Na szkoleniu omówiony zostanie zakres danych jakie należy przygotować w celu sporządzenia informacji dodatkowej jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z informacji dodatkowych samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych z uwzględnieniem zadań własnych i zleconych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Na szkoleniu omówiony zostanie również zakres danych jakie należy przygotować w jednostce nadrzędnej i u dysponenta środków budżetu państwa II stopnia w celu sporządzenia informacji dodatkowej danego dysponenta oraz podległych i nadzorowanych państwowych jednostek budżetowych i dysponentów państwowych funduszy celowych.

Szkolenie 1-dniowe dla urzędów gmin, urzędów miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich i wszystkich samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz dla ministerstw, urzędów centralnych, urzędów wojewódzkich, administracji zespolonej, inspekcji i inspektoratów, krajowej administracji skarbowej, sądów, prokuratury, służb mundurowych i wszystkich państwowych jednostek budżetowych jako dysponentów części budżetowej (jednostek nadrzędnych), jako dysponentów II stopnia i jako dysponentów III stopnia.
PROGRAM:
1. Specyfika sprawozdawczości finansowej jednostek sektora finansów publicznych w świetle art. 80 ustęp 1 ustawy o rachunkowości.
2. Identyfikacja podmiotu sprawozdawczego w systemie REGON, a zastosowanie numeru NIP na dokumentach źródłowych jako źródła danych sprawozdawczych.
3. Nowy plan kont na rok 2018 a jego wdrożenie w praktyce w roku 2019 – typowe nieprawidłowości w zakresie rozliczeń międzyokresowych wpływające na jakość sprawozdania finansowego za rok 2019 – rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów na przełomie roku 2019/2020.
4. Wzór i ogólne zasady sporządzania sprawozdania finansowego za rok 2019 dla państwowych jednostek budżetowych – jednostki nadrzędne jako dysponenci części budżetowej oraz jednostki podległe i nadzorowane jako dysponenci II i III stopnia, specyfika bilansu budżetu państwa i sprawozdania finansowego państwowej jednostki budżetowej, z uwzględnieniem specyfiki dysponentów państwowych funduszy celowych.
5. Wzór i ogólne zasady sporządzania sprawozdania finansowego za rok 2019 dla jednostki samorządu terytorialnego – bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego a sprawozdanie finansowe samorządowej jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego i specyfika systemu księgowości urzędów gmin i miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich i podległych samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, specyficzny problem funduszu pracy w urzędach pracy.
6. Bilans - powiązanie zapisów księgowych z poszczególnymi pozycjami bilansu jednostki i zakładu budżetowego za rok 2019.
7. Rachunek zysków i strat - powiązanie zapisów księgowych i paragrafów klasyfikacji budżetowej z poszczególnymi pozycjami rachunku zysków i strat za rok 2019.
8.Zestawienie zmian funduszu - powiązanie zapisów księgowych z poszczególnymi pozycjami zestawienia zmian funduszu jednostki i zakładu budżetowego za rok 2019.
9. Ogólne omówienie zakresu danych wykazywanych w nowym załączniku nr 12 „Informacja dodatkowa” i ich powiązanie z bilansem, z rachunkiem zysków i strat, z zestawieniem zmian funduszu za rok 2019.
10. Mechanizm podzielonej płatności i zakres danych wykazywanych w informacji dodatkowej za rok 2019 w świetle przepisów ustawy o rachunkowości – dobrowolne a obowiązkowe MPP.
11. Wprowadzenie do załącznika nr 12 „Informacja dodatkowa” – wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, dane jednostki a problem z NIP i REGON samorządowych jednostek budżetowych po centralizacji rozliczeń VAT stosujących w jednej księdze głównej 2 numery NIP, omówienie polityki rachunkowości państwowych i samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, metod wyceny aktywów i pasywów, w tym amortyzacji oraz omówienie problemu niezgodności danych w zakresie środków trwałych amortyzowanych jednorazowo ujmowanych na koncie 013 finansowanych z paragrafu 421 wykazywanych w pozycji B.II rachunku zysków i strat.
12. Powiązanie zapisów księgowych z poszczególnymi pozycjami informacji dodatkowej za rok 2019 w zakresie:
- szczegółowego zakresu zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych dla pozycji 1.1.
- zasad ustalania aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, w tym dóbr kultury dla pozycji 1.2.
- kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych dla pozycji 1.3.
- wartości gruntów użytkowanych wieczyście dla pozycji 1.4.
- wartości nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów dla pozycji 1.5.
- liczby oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych dla pozycji 1.6.
- danych o odpisach aktualizujących wartość należności dla pozycji 1.7.
- danych o stanie rezerw według celu ich utworzenia dla pozycji 1.8.
- podziału zobowiązań długoterminowych dla pozycji 1.9.
- kwoty zobowiązań w zakresie leasingu dla pozycji 1.10.
- kwoty zobowiązań w ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń dla pozycji 1.11.
- kwoty zobowiązań warunkowych w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, dla pozycji 1.12.
- wykazu istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych dla pozycji 1.13.
- łącznej kwoty otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie dla pozycji 1.14.
- kwoty wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze dla pozycji 1.15
- innych informacji dla pozycji 1.16, (np. stan środków na koncie VAT do MPP).
- wysokości odpisów aktualizujących wartość zapasów dla pozycji 2.1.
- kosztów wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetek oraz różnic kursowych, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym dla pozycji 2.2.
- kwoty i charakteru poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie dla pozycji 2.3.
- informacji o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych dla pozycji 2.4.
- innych informacji dla pozycji 2.5.
- inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki dla pozycji 3.
13. Przykłady tabel i zestawień niezbędnych do sporządzenia załącznika 12 ”Informacja dodatkowa”, a także pełny ich zakres merytoryczny – przykłady liczbowe i zadania z praktyki.
14. Korekty obrotów i sald w zakresie łącznego sprawozdania finansowego jednostki nadrzędnej i dysponenta II stopnia za rok 2019 - omówienie obowiązku dot. eliminowania wzajemnych rozliczeń a problem obrotów wewnętrznych wykazywanych w pozycji 1.2, 1.4, 2.4 zestawienia zmian funduszu.
15. Korekty obrotów i sald w zakresie sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za rok 2019 - bilans z wykonania budżetu JST a obowiązek dot. eliminowania wzajemnych rozliczeń i problem obrotów wewnętrznych wykazywanych w pozycji 1.2, 1.4, 2.4 zestawienia zmian funduszu.
16. Dokumentowanie wzajemnych rozliczeń na arkuszu wyłączeniowym, przykład arkusza wyłączeniowego oraz jego powiązanie z kontem 976.
17. Łączne sprawozdanie finansowe jednostki nadrzędnej i dysponenta środków budżetu państwa II stopnia po wyeliminowaniu wzajemnych rozliczeń.
18. Łączne sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego po wyeliminowaniu wzajemnych rozliczeń pomiędzy samorządowymi jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi.
19. Odpowiedzi na pytania.
Koszt uczestnictwa:
-jednej osoby 520,00 zł netto +23% VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 480,00 zł/os netto +23% VAT
* Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Cena obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat.
Godziny zajęć: 9.00 - 14.15
Miejsce zajęć: centrum miast - o dokładnym miejscu poinformujemy na 5 dni przed terminem szkolenia

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co