Sprawozdanie finansowe za 2020 rok w samorządzie i samorządowych jednostkach/zakładach budżetowych (szkolenie online)

Szkolenie ma na celu podniesienie i uporządkowanie wiedzy uczestników w obszarze szczegółowych zasad rachunkowości budżetowej niezbędnej do zamknięcia roku 2020 i otwarcia roku 2021 w rachunkowości jednostki i prawidłowego przygotowania sprawozdań finansowych – ze specjalnym podkreśleniem aspektów praktycznych m.in. konkretnych zapisów ewidencyjnych oraz najczęściej występujących błędów wynikających z protokołów RIO i NIK.

Metodyka
• dyskusja
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie skierowane jest do pracowników działów księgowości w jednostkach samorządu terytorialnego i samorządowych jednostkach/zakładach budżetowych.
Zamknięcie roku:
• informacje ogólne,
• harmonogram czynności związanych z zamknięciem ksiąg.

Inwentaryzacja a zamknięcie ksiąg rachunkowych:
• spis z natury,
• potwierdzanie sald,
• weryfikacja.

Zamknięcie ksiąg rachunkowych w jednostce:
• rozliczenie i ewidencja przychodów, dochodów, należności, w tym m.in. nadpłat, zaległości, należności spornych, przedawnionych, odsetek od należności, odpisów aktualizujących należności,
• rozliczenie i ewidencja wydatków budżetowych, w tym m.in. rozliczenie wydatków o charakterze inwestycyjnym, wydatki remontowe,
• ustalenie stanu zobowiązań na koniec roku budżetowego, w tym m.in. zobowiązania wymagalne,
• ewidencja i weryfikacja zaangażowania,
• środki pieniężne w ewidencji rocznej,
• materiały i inne zapasy – rozliczenie,
• ewidencja i rozliczenie kosztów, w tym: koszty postępowań spornych i egzekucyjnych, koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie itp.; korekta kosztów na przełomie roku,
• rozliczenia międzyokresowe, możliwe uproszczenia,
• konta pozabilansowe i ich rozliczenie,
• wycena aktywów i pasywów, w tym szczególnie majątku trwałego,
• wynik finansowy,
• fundusz jednostki,
• wydatki niewygasające z końcem roku.
Sprawozdania finansowe jednostki, w tym szczególnie informacja dodatkowa. Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami. Obowiązek publikacji sprawozdań.

Otwarcie ksiąg rachunkowych roku 2021.

Polityka rachunkowości jednostki – co do zmiany, m.in. odsetki ustawowe za opóźnienie, również od transakcji handlowych itp.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 449,00 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 14-01-2021)
• 549,00 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 14-01-2021)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT.

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

W szkoleniu będzie można wziąć udział przy pomocy:
• komputera/laptopa z systemem Windows,
• komputerów MAC (Apple).
• tabletu/smartphona.
Szczegółową instrukcję wysyłamy do uczestników szkolenia wraz z potwierdzaniem przyjęcia zgłoszenia.
Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.
Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat.
Koszt udziału nie obejmuje:
• sprzętu komputerowego

Godziny zajęć: 9.00 – 14.00

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co