Sprawozdanie finansowe za 2023 r. Zasady obowiązujące przy wycenie i prezentacji danych księgowych – obowiązujące terminy.

Szkolenie ma na celu przybliżenie aktualnie obowiązujących aktów prawnych dotyczących sprawozdań finansowych sporządzanych za 2023 rok oraz zasad rachunkowości obowiązujących przy ich sporządzaniu.
Na szkoleniu zostaną zaprezentowane istotne problemy z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w aspekcie praktycznego stosowania aktualnych przepisów podczas sporządzania sprawozdań finansowych. Tematyka szkolenia została dobrana tak, aby osoby prowadzące księgi rachunkowe znały aktualne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych i potrafiły sporządzić na ich podstawie wymagane sprawozdania.
Szkolenie wiąże w spójną całość przepisy prawa, wydane interpretacje z dobrymi praktykami. Formuła szkolenia została skonstruowana w sposób umożliwiający zaprezentowanie obszarów, w których najczęściej występują problemy wynikające z praktycznego stosowania przepisów związanych ze sporządzeniem sprawozdań finansowych.

Metodyka
• dyskusja
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Do udziału zapraszamy głównych księgowych, pracowników służb finansowo-księgowych w jednostkach budżetowych i samorządowych, osoby odpowiedzialne za ewidencję bilansową, uczestniczące w sporządzaniu sprawozdań finansowych oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

PROWADZĄCY:
Jarosław Jurga
- Ekonomista, certyfikowany księgowy, certyfikowany trener biznesu, posiadający wieloletnie doświadczenie w obszarze finansów publicznych.
Ukończył studia podyplomowe z zakresu polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości oraz audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych. Autor licznych publikacji z zakresu rachunkowości budżetowej.
Nadrzędne zasady rachunkowości i szczególne zasady rachunkowości w JSFP.
Czynności poprzedzające sporządzenie sprawozdania finansowego:

• czynności inwentaryzacyjne,
• odpis aktualizujący należności,
• środki zgromadzone na wydzielonym rachunku dochodów własnych,
• plan wydatków niewygasających,
• naliczenie odsetek od należności i zobowiązań,
• wycena rozrachunków wyrażonych w walutach obcych,
• rozliczenie inwentaryzacji,
• uzgodnienie wewnętrzne ksiąg rachunkowych,
• naliczenie amortyzacji,
• ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych.
Powiązanie sald kont księgowych z pozycjami bilansu i wycena i prezentacja:
• wartości niematerialne i prawne,
• rzeczowe aktywa trwałe,
• zapasy (rzeczowe aktywa obrotowe),
• należności długo- i krótkoterminowe,
• długoterminowe i krótkoterminowe aktywa finansowe,
• różnice inwentaryzacyjne,
• rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów,
• fundusz,
• zobowiązania i rezerwy na zobowiązania.
Przeksięgowania roczne w jednostkach stosujących konta zespołu:
• rozliczenie wyniku finansowego
• księgowania w roku następnym,
Bilans:
• ewidencja księgowa rocznych przeksięgowań,
• treść ekonomiczna poszczególnych wierszy bilansu,
• powiązanie pozycji bilansu z kontami księgi głównej.
Rachunek zysków i strat:
• treść ekonomiczna poszczególnych wierszy bilansu,
• powiązanie pozycji RZiS z klasyfikacją budżetową.
Zestawienie zmian w funduszu jednostki:
• konto 800 Fundusz jednostki – zasady ewidencji,
• treść ekonomiczna poszczególnych wierszy bilansu,
• powiązanie pozycji ZZWF z ewidencją bilansową.
Informacja dodatkowa:
• konta pozabilansowe w informacji dodatkowej,
• pozostałe objaśnienia w informacji dodatkowej,
• wycena aktywów do informacji dodatkowej,
• zakres informacji w formie opisowej do informacji dodatkowej.
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego i przeksięgowania z tym związane.
Zagadnienia problemowe:

• zestawienia obrotów i sald kont – obowiązujące terminy sporządzania,
• korekty w zapisach księgowych po sporządzeniu sprawozdania finansowego,
• korygowanie sprawozdań finansowych,
• przekazywanie i publikowanie w BIP sprawozdań finansowych,
• Jak wykazywać w bilansie i sprawozdaniach budżetowych rozrachunki z jednym kontrahentem? Czy tylko per saldo po stronie zobowiązań czy, czy nadpłatę po stronie należności(aktywa) a fakturę po stronie zobowiązań(pasywa),
• Jak prawidłowo powinna zostać wykazana nadpłata czynszu w księgach rachunkowych oraz w bilansie?
Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 31-01-2024)
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 31-01-2024)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 9.00 – 14.00 ( w tym przerwy).

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co