Sprawozdanie z udzielonych zamówień publicznych za 2021r. w oparciu o nowe Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z obowiązkiem i zasadami sporządzenia rocznego sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych, w tym powiązanie z dobrymi praktykami zapisów Regulaminów wewnętrznych ułatwiających ten proces.
Omówione zostaną także zmiany w realizacji zasady jawności finansów publicznych, również w kontekście obowiązujących od 1 lipca 2022 r. zmian ustawy o finansach publicznych poprzez wprowadzenie REJESTRU UMÓW – dodanie art. 34a i 34b ustawy o finansach publicznych.
Na szkoleniu wypracowane zostaną dobre zapisy regulaminowe ułatwiające sprawne sporządzenie sprawozdania, na podstawie dobrze prowadzonych ewidencji/rejestrów zamówień publicznych.

Metodyka
• dyskusja
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie skierowane jest do kierowników zamawiających odpowiedzialnych za kontrolę zarządczą, zamówienia publiczne i całość gospodarki finansowej, głównych księgowych, kierowników i pracowników działów zamówień publicznych, działów merytorycznych i innych pracowników uczestniczących w wydatkowaniu środków publicznych, jak również kontrolerów i osób nadzorujących zamówienia publiczne.
Obowiązki zamawiających wynikające z art. 82 ustawy Prawo zamówień publicznych i wydanego na jego mocy Rozporządzenia wykonawczego.
Zasady, forma i termin złożenia sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych.
Zamówienia podlegające obowiązkowi sprawozdawczemu, czyli pełen zakres i układ informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu z udzielonych zamówień publicznych.
Ewidencja zamówień publicznych, w tym Rejestr zamówień publicznych jako narzędzie ułatwiające sporządzenie sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych. Przykłady rejestrów.
Ujęcie zamówień zawierających klauzule społeczne i wymóg zatrudnienia w ramach stosunku pracy, aspekty innowacyjne i środowiskowe.
Ujęcie zamówień udzielanych w częściach i w podziale na części.
Ujęcie zamówień obejmujących okres dłuższy niż rok budżetowy.
Ujęcie zamówień nieobjętych obowiązkiem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym zamówień do 130 000,00 zł.
Przykłady dobrych praktyk w zakresie zapisów regulaminowych ułatwiających sprawne i prawidłowe sporządzenie sprawozdania.
Rejestr umów, w kontekście zmian w realizacji zasady jawności finansów publicznych – wprowadzenie od 1 lipca 2022 art. 34a i 34b ustawy o finansach publicznych obowiązku Rejestru umów od wartości 500,00 zł.
Zgodność danych ujętych w sprawozdaniu z innymi obowiązkami ustawowymi:

• informacje wynikające z art. 81 ustawy Prawo zamówień publicznych,
• ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
• protokoły z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
Najczęstsze błędy i nieprawidłowości w sporządzaniu rocznych sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych.
Samokontrola udzielanych zamówień i zasady korekty sprawozdań.
Sprawozdanie z udzielonych zamówień publicznych jako narzędzie wykorzystywane w procesie planowania zamówień publicznych.
Sesja pytań i odpowiedzi.
Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.

Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału w szkoleniu online:
499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 08-02-2022)
599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 08-02-2022)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:

uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe(wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).
Koszt udziału nie obejmuje:
• sprzętu komputerowego

Godziny zajęć: 9.00 – 15.00 (w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co